ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alien

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alien*, -alien-

alien ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alien (n.) คนต่างด้าว See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ Syn. foreigner, stranger, nonnative
alien (n.) คนนอก Syn. outsider
alien (adj.) ต่างด้าว See also: ต่างประเทศ, ที่เป็นคนต่างชาติ
alien (adj.) แปลก See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ Syn. strange
alien (n.) มนุษย์ต่างดาว See also: มนุษย์จากนอกโลก
alien (vt.) โอน (ทรัพย์สิน) Syn. transfer
alienate (vt.) ทำให้หมางเมิน Syn. enstrange
alienate (vt.) โอน (ทรัพย์สิน)
alienate from (phrv.) ทำให้เหินห่าง See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร
alienated (adj.) ที่ต่อต้านสังคม Syn. asocial, hostile
alienation (n.) การทำให้เหินห่าง See also: การทำให้บาดหมาง Syn. enstrangement, disaffection
alienation (n.) การโอน (ทรัพย์)
alienation (n.) ความห่างเหิน See also: ความหมางเมิน
alienation (n.) สภาวะผิดปกติ See also: สภาวะวิกลจริต
alienee (n.) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
alienor(เอ' เลียนเนอะ, แอล' เยินเนอะ) n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alienคนต่างด้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienableที่อาจโอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alien labourแรงงานต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนต่างด้าว (n.) alien See also: foreigner Syn. คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, คนต่างชาติ
คนต่างประเทศ (n.) alien See also: foreigner Syn. ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, คนต่างชาติ
ต่างด้าว (n.) alien See also: foreigner, outsider, stranger Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ
ฮวน (n.) alien See also: foreigner
ใบต่างด้าว (n.) alien identification card
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
India is an alien country to me.อินเดียยังใหม่สำหรับผม
Mr. Kinnoch I beg you to accept that there is no people who would not prefer their own bad government to the good government of an alien power.คุณคินน็อค โปรดยอมรับเถอะว่าประชาชน อยากได้รัฐบาลที่เลวของตัวเอง
We're hardly an alien power.เราไม่ใช่กองกำลังต่างชาติ
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"...
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้
Summoned by some alien impulse.ใช่แล้ว ! แต่เป็น Billy Miles ที่พาเธอไป
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต...
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ
Are you aware that you have an illegal alien working on your premises?คุณทราบหรือเปล่าว่ามีคนต่างด้าว ผิดกฎหมายทำงานอยู่ในที่ของคุณ
Are you an alien or something? Is he an alien too?เธอเป็นมนุษย์ต่างคาวหรองั้นหมอนั่นเป็นด้วยรึเปล่า
She does awesome alien voices.แม่ตอนทำเสียงเอเลี่ยนน่ะเจ๋งสุดๆไปเลย
I found your father's book in the parapsychology section in-between hypnosis and alien abductions.ผมพบหนังสือพ่อของคุณในหมวดวิชาปรสิต ระหว่างเรื่องการสะกดจิตและการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาว.

alien ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异域[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 异域 / 異域] foreign country; alien land
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, 异物 / 異物] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, 不可分割] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, 薄厚] meanness and generosity; intimacy and alienation
[chóu, ㄔㄡˊ, 燽] salience; prominent; notable
飞地[fēi dì, ㄈㄟ ㄉㄧˋ, 飞地 / 飛地] land of one country enclosed within another; a salient
外星人[wài xīng rén, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, 外星人] space alien; extra-terrestrial
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, 不移] steadfast; inalienable
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, 太鲁阁 / 太魯閣] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan

alien ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外国人登録[がいこくじんとうろく, gaikokujintouroku] (n) alien registration
外国人登録証明書[がいこくじんとうろくしょうめいしょ, gaikokujintourokushoumeisho] (n) certificate of alien registration; alien registration card
外来生物法[がいらいせいぶつほう, gairaiseibutsuhou] (n) (abbr) Invasive Alien Species Act (2004)
宇宙人[うちゅうじん, uchuujin] (n) space alien
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil
特定外来生物防止法[とくていがいらいせいぶつぼうしほう, tokuteigairaiseibutsuboushihou] (n) (abbr) (obsc) (See 外来生物法) Invasive Alien Species Act (2004)
異人種[いじんしゅ, ijinshu] (n) alien (different) race
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet)
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien
エイリアン(P);エーリアン[, eirian (P); e-rian] (n) alien; (P)
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt
疎む[うとむ, utomu] (v5m,vt) to neglect; to shun; to alienate
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1,vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P)
疎外感[そがいかん, sogaikan] (n) feeling of alienation
疎隔[そかく, sokaku] (n,vs) alienation
精神病医[せいしんびょうい, seishinbyoui] (n) psychiatrist; mental specialist; alienist
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n,adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated
自己疎外[じこそがい, jikosogai] (n) self-alienation
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P)
離間[りかん, rikan] (n,vs) estrangement; alienation
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation

alien ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน[n. exp.] (chanit phan) EN: invasive alien species (IAS) FR:
เอเลียน[adj.] (ēlīen) EN: alien FR:
เอเลียนสปีชีส์[n. exp.] (ēlīen sapīc) EN: alien species FR:
ฮวน[n.] (hūan) EN: alien FR: étranger [m]
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by FR:
คนต่างด้าว[n. exp.] (khon tāngdā) EN: alien ; foreigner FR: étranger [m]
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng ) EN: extraterrestrial being ; alien FR: extraterrestre [m] ; Martien [m]
ผิดสี[adj.] (phitsī) EN: not the same group ; of an alien group/party FR:
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown FR:
ต่างชาติ[adj.] (tāng chāt) EN: foreign ; alien FR: étranger
ต่างด้าว[adj.] (tāngdāo) EN: foreign ; alien FR: étranger
เทศ[adj.] (thēt) EN: alien ; native of a foreign country FR: étranger ; exotique
อาหารอิตาเลียน[n. exp.] (āhān Itālīe) EN: Italian food ; Italian cuisine FR: cuisine italienne [f]
แบบอิตาลี[X] (baēp Itālī) EN: FR: de style italien
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance FR:
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng kh) EN: entertainment allowance FR:
ชายชาวอิตาลี[n. prop.] (chāi chāo I) EN: Italian FR: Italien [m]
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชำมะเลียง[n.] (chammalīeng) EN: Lepisanthes fruticosa FR: Lepisanthes fruticosa
ชาวอิตาลี[n. prop.] (chāo Itālī) EN: Italian FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชาวอิตาเลียน[n. prop.] (chāo Itālīe) EN: Italian FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østre) EN: Australian dollar FR: dollar australien [m]
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb at a distance FR: se distancier ; aliéner
อิตาเลียน[adj.] (Itālīen) EN: Italian FR: italien
จุดยื่นเด่น[n. exp.] (jut yeūn de) EN: salient point FR:
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling FR: vente [f] ; aliénation [f]
การโอนทรัพย์สิน[n. exp.] (kān ōn saps) EN: alienation FR:
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīen) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem FR:
คาบสมุทรอิตาลี[n. prop.] (Khāpsamut I) EN: Italian Peninsula ; Apennine Peninsula FR: péninsule Italienne [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling of alienation FR:
มาเฟียอิตาลี[n. exp.] (māfīa Itālī) EN: Italian mafia FR: mafia italienne [f]
มังสวิรัติ[n.] (mangsawirat) EN: vegetarian FR: végétarien [m] ; végétalien [m]
หมองหมาง[adj.] (møngmāng) EN: suspicious ; estranged ; alienated FR:
มุมยื่นเด่น[n. exp.] (mum yeūn de) EN: salient angle FR:
ออสเตรเลียน[adj.] (Østrēlīen =) EN: Australian FR: australien
ปะเหลียน ; อำเภอปะเหลียน = อ.ปะเหลียน[n. prop.] (Palīen ; Am) EN: Palian ; Palian District FR: Palian ; district de Palian
ภาษาอิตาลี[n. exp.] (phāsā Itālī) EN: Italian FR: italien [m] ; langue italienne [f]

alien ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerwünschte Person {f} | unerwünschte Personenundesirable alien | undesirables
Fremdgerät {n}alien machine
Rückversicherer {m}alien company
Erwerber {m}alienee
Veräußerer {m}alienor
Großbuchstaben {pl}; Versalien
Chemikalie {f} | Chemikalien
Umlaufskapital {n} | Umlaufskapitalien
Mineral {n} | Mineralien
Repressalie {f} | Repressalien
Risotto {m} (italienisches Reisgericht) [cook.]risotto
Herausragen {n}saliency
hervorragend {adj}salient
hervorragend {adv}saliently
hervorspringend; hervorstechend; hervorstehend; vorspringend {adj}salient
hervorspringend {adv}saliently
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alien
Back to top