ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

particular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *particular*, -particular-

particular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
particular (adj.) โดยเฉพาะ See also: ซึ่งจำเพาะเจาะจง Syn. discriminative Ops. undiscriminating
particular (adj.) ซึ่งไม่ธรรมดา See also: ผิดธรรมดา, พิเศษ Syn. individual, unique Ops. indefinite
particular (adj.) จู้จี้ See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
particular (n.) รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars) See also: องค์ประกอบ Syn. detail, component, element
particularise (vi.) แยกรายละเอียด See also: แยกเป็นข้อๆ Syn. expatiate, differentiate
particularise (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
particularism (n.) ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก
particularity (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, idiosyncresy, uniqueness
particularize (vi.) แยกรายละเอียด See also: แยกเป็นข้อๆ Syn. expatiate, differentiate
particularize (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
particularized (adj.) ซึ่งมีรายละเอียดมาก See also: อย่างละเอียด
particularized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. detiailed, itemized
particularly (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง See also: โดยเจาะจง Syn. especially, principally Ops. unspecifically
particulars (n.) รายละเอียด See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ Syn. item, article
English-Thai: HOPE Dictionary
particular(พาร์ทิค'คิวละ) adj. โดยเฉพาะ,จำเพาะ
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularismn. การให้ความสนใจเป็นพิเศษ
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
English-Thai: Nontri Dictionary
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
particularเฉพาะราย, เฉพาะส่วน, สิ่งเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดคราว (v.) be unavailable at the particular time
เฉพาะที่ (adj.) particular See also: specific, distinct, limited
คุณสมบัติเฉพาะ (n.) particularities See also: peculiarity, unique, specific characteristic Syn. เอกลักษณ์
ลักษณะเฉพาะ (n.) particularities See also: peculiarity, unique, specific characteristic Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ
เฉพาะเรื่อง (adv.) particularly See also: only, specifically
particular (n.) รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars) See also: องค์ประกอบ Syn. detail, component, element
จำเพาะ (v.) be particular See also: be specific, be limited Syn. ุเฉพาะ, เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง
ุเฉพาะ (v.) be particular See also: be specific, be limited Syn. เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ
Mrs. De Winter was most particular about sauces.คุณนายเดอวิเทอร์พิถีพิถันเรื่องซอสมาก
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
"...will tell us stories, each with a particular themeจะบอกเราเรื่องราว, with a แต่ละอัน ใจความที่เจาะจง
It concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา .
He went all to pieces on a particular mission.มีภารกิจหนึ่งที่เขาล้มเหลวอย่างหนัก
It depends on your particular arena of combat. maybe this. I'll take you back to the base.มันขึ้นอยู่กับคุณ ว่าจะใช้เทคนิคไหน อาจใช้วิธีนี้... ตามผมกลับไปที่ฐาน
The first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย
That information is on a need-to-know basis. at this particular time, you do not need to know.คุณจะได้รับข้อมูลเมื่อถึงที่หมาย ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้
Did you have anybody particular in mind?หยุดตรงนั้นเลย เจ้าหนู! ที่ว่ามาน่ะ แกหมายถึงใคร?

particular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, 人氏] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province"
设在[shè zài, ㄕㄜˋ ㄗㄞˋ, 设在 / 設在] located at; set up in a particular location
年份[nián fen, ㄋㄧㄢˊ ㄈㄣ˙, 年份] particular year; certain year; given year
特种[tè zhǒng, ㄊㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, 特种 / 特種] particular kind; special type
能事[néng shì, ㄋㄥˊ ㄕˋ, 能事] particular abilities; one's forte
穿着讲究[chuān zhuó jiǎng jiu, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, 穿着讲究 / 穿著講究] smart clothes; particular about one's dress
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 一定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular
不怎么[bù zěn me, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, 不怎么 / 不怎麼] not very; not particularly
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 细节 / 細節] details; particulars
详情[xiáng qíng, ㄒㄧㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 详情 / 詳情] details; particulars
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, 尤其] especially; particularly
格外[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ, 格外] especially; particularly
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual
[yóu, ㄧㄡˊ, 尤] outstanding; particularly; especially; surname You
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, 得天独厚 / 得天獨厚] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment

particular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state)
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
ハウスカード[, hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
個別[こべつ, kobetsu] (n,adj-no) particular case; discrete; individual; separate; (P)
公共性[こうきょうせい, koukyousei] (n) publicness (degree to which a particular action will affect society as large); public nature; commonality
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P)
拘わる;拘る[こだわる, kodawaru] (v5r,vi) (1) (uk) to fuss over; to be particular about; (2) to be obsessive; to be fixated; (P)
根を生やす[ねをはやす, newohayasu] (exp,v5s) (1) to plant oneself; to settle in; (2) to be well-established (e.g. of a religion in a particular area); to have taken root
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P)
舌が肥える[したがこえる, shitagakoeru] (exp,v1) (See 口が肥える) to be particular about one's food; to have a discriminating palate
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
選り好み;えり好み[よりごのみ(選り好み);えりごのみ, yorigonomi ( erigonomi ); erigonomi] (n,vs) being particular about; fastidious
順不同[じゅんふどう, junfudou] (exp) (listed in) no particular order; arbitrary order; random order
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
シーフ[, shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games)
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex
個別的[こべつてき, kobetsuteki] (adj-na) individual; particular; discrete; distinct
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave
別て;別けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more
委細[いさい, isai] (n) details; particulars
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period
寿賀[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays
小うるさい[こうるさい, kourusai] (adj-i) particular; hard to please; fussy
就中[なかんずく;なかんづく, nakanzuku ; nakanduku] (adv) especially; above all; particularly; among other things
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about

particular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc FR: ad hoc
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited ; local FR:
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ ) EN: especially ; particularly ; in particular FR: en particulier ; tout particulièrement
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side FR: être enclin à
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited FR: centrer ; axer
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phis) EN: special circumstances ; special case ; particular case FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
คำตอบเฉพาะ[n. exp.] (kham tøp ch) EN: particular solution FR:
ขับเสภา[v. exp.] (khap sēphā) EN: sing a long narrative (of a particular style) FR:
ขาดคราว[v. exp.] (khāt khrāo) EN: be unavailable at the particular time ; not to be found in the market FR:
ความเสียหายเฉพาะ[n. exp.] (khwām sīahā) EN: particular average FR:
ความสนใจพิเศษ[n. exp.] (khwām sonja) EN: particular interest FR: intérêt particulier [m]
ไปอย่างนั้น[X] (pai yāng na) EN: for the sake of it ; for no particular reason FR:
ปริพันธ์เฉพาะ[n. exp.] (pariphan ch) EN: particular integral FR:
ภัยโดยเฉพาะ[n. exp.] (phai dōi ch) EN: particular risk FR:
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผลเฉลยเฉพาะ[n. exp.] (phon chaloē) EN: particular solution FR:
รายละเอียด[n.] (rāila-īet) EN: detail ; particular ; specifics FR: détail [m] ; particularité [f] ; spécification [f]
ศิษยานุศิษย์[n.] (sitsayānusi) EN: all of one’s students, past and present ; students who revere a particular teacher or professor ; students and alumni FR:
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly FR:
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūa) EN: particularly ; only ; specifically FR:
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
ความพิเศษ[n.] (khwām phisē) EN: distinction FR: particularité [f]
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana cha) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
ลักษณะพิเศษ[n. exp.] (laksana phi) EN: trait FR: particularité [f] ; caractéristique [f]
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily FR: exceptionnellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly FR: spécialement ; particulièrement
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars FR: règlement [m]

particular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wählerisch {adj} | wählerischer | am wählerischestenparticular | more particular | most particular
relevant; erheblich {adj} | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to)
Detailschilderung {f}particularization
detailliert; ausführlich; gründlich; genau {adj}particular
detailliert; ausführlich angegeben; ins Einzelne gehend; spezifiziert {adj}particularized
Partikularismus {m}particularism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า particular
Back to top