ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nickname

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nickname*, -nickname-

nickname ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nickname (n.) ชื่อเล่น See also: สมญานาม, สมญา Syn. appellation, cognomen, name
English-Thai: HOPE Dictionary
nickname(นิค'เนม) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ชื่อล้อ. vt. ให้ฉายา,ตั้งชื่อเล่น., See also: nicknamer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nickname(n) ฉายา,ชื่อเล่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nicknamesชื่อเล่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่อเล่น (n.) nickname
ตั้งฉายา (v.) nickname See also: give a nickname to someone Syn. ให้ฉายา
นามสมญา (n.) nickname See also: sobriquet, alias, assumed name Syn. สมญานาม, ฉายานาม Ops. นามจริง
สมญานาม (n.) nickname See also: alias, designation Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา
ให้ฉายา (v.) nickname See also: give a nickname to someone
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I think his nickname was "Moonlight."เปล่า ชื่อเล่นเขาคือมูนไลท์
Jimmy Two Times, who got that nickname because he said everything twice.จิมมี่ ทูไทมส์ ชื่อนี้เพราะ เขาจะพูดทุกอย่างสองรอบ
He had a nickname at the Academy.กล่าวได้ว่า เขาเป็นนักวิเคราะห์ ด้านอาชญากรรมรุนแรง ที่เยี่ยมที่สุด
The nickname "Puppet Master" comes from the ghost hacking.- ฉายา"นักเชิดหุ่น" ได้มาจากการเข้าไปควบคุมจิตคนอื่น
It's a little nickname he's earned over the years.นั่นเป็นชื่อเล่นที่เขาได้รับเมื่อหลายปีก่อน
Do you know what my nickname was among nurses?รู้ไหมว่าชื่อเล่นที่นางพยาบาลตั้งให้คืออะไร?
My last name Jang gave me the nickname of Jjang or Boss, which has since stuck with me all through my childhood,ผมมีชื่อเล่นว่าจาง แปลว่า "สุดยอด" นั่นเอง มันติดตัวผมมาตลอดวัยเด็ก
Her nickname is Jo Ma Ja. Everyone in the capital knows her.เธอชื่อ โจ หม่า จา ทุกคนในเมืองหลวงรู้จักเธอทั้งนั้นล่ะ
It's just that he doesn't know her nickname is Jo Ma Ja.ชั้นว่าไอ้วู วัน คงจะไม่รู้มากกว่าว่าเธอมีฉายา โจ หม่า จา
I think so. My nickname has always been Alien.ชั้นก็คิดอย่างนั้น ชื่อเล่นของชั้นคือ เอเลี่ยนน่ะ
I'm afraid my nickname of Sissy is only a revelation to yourself.ผมเกรงว่าชื่อเล่นของผม ซิสซี่ มาจากคุณคิดมันไปเอง
A nickname we gave him. Made no sense.ชื่อเล่นเราตั้งให้เขา ไม่ได้มีความหมายอะไร

nickname ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
人间天堂[rén jiān tiān táng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, 人间天堂 / 人間天堂] heaven on Earth; nickname for the city Suzhou
官老爷[guān lǎo ye, ㄍㄨㄢ ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 官老爷 / 官老爺] nickname for official
飞将军[fēi jiāng jūn, ㄈㄟ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 飞将军 / 飛將軍] nickname of Han dynasty general Li Guang 李廣|李广
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, 谐称 / 諧稱] humorous nickname
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 诨 / 諢] jest; nickname
外号[wài hào, ㄨㄞˋ ㄏㄠˋ, 外号 / 外號] nickname
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
混名[hùn míng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄧㄥˊ, 混名] nickname
混号[hùn hào, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 混号 / 混號] nickname
绰号[chuò hào, ㄔㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 绰号 / 綽號] nickname
李嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, 李嘉诚 / 李嘉誠] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人

nickname ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビッグアップル[, bigguappuru] (n) The Big Apple (nickname for New York City)
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village
異名[いみょう(P);いめい, imyou (P); imei] (n,adj-no) another name; nickname; alias; (P)

nickname ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างกระทืบโรง[n. exp.] (chāng krath) EN: Trampling Elephants (Thai nickname for Coventry City) FR:
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ไข่แมว[n. prop.] (Khai Maēo) EN: Khai Meaw ; derogatory nickname for Thaksin’s followers FR: Khai Meaw
นามสมญา[n.] (nāmsomyā) EN: nickname FR:
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation FR:
ตั้งฉายา[v. exp.] (tang chāyā) EN: nickname FR:
ตั้งชื่อเล่น[v. exp.] (tang cheūle) EN: nickname FR: surnommer
บิ๊ก …[n. prop.] (Bik ...) EN: Big (+ nickname) ; [honorific name for military generals (used by media)] FR:
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:

nickname ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottname {m}derisive nickname

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nickname
Back to top