ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alias

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alias*, -alias-

alias ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alias (n.) ฉายา See also: สมญานาม Syn. pseudonym, assumed name, pen name
alias (adv.) มีนามแฝงว่า See also: อีกนัยหนึ่งเรียกว่า, ใช้อีกชื่อหนึ่งว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉายา (n.) alias See also: nickname, designation Syn. ชื่อ, นาม, สมญานาม, ชื่อเล่น
ชื่อปลอม (n.) alias See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
ชื่อปลอม (n.) alias See also: pseudonym, another name, assumed name Syn. นามแฝง, นามปากกา, สมญานาม Ops. นามจริง
นามสมมุติ (n.) alias See also: pseudonym, another name, assumed name Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม Ops. นามจริง
นามแฝง (n.) alias See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
สมัญญานาม (n.) alias See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Came here and he must have taken up the alias Al Brown.มาที่นี่ และอาจจะปลอมชื่อเป็น อัล บราวน์.
Run "Slick" as an alias to the FBI. You'll get the phone book. Do it anyway.ดูซิว่า "ไอ้ลื่น" เป็นฉายาใคร
"christopher harlow -- known alias for jose garza."คริสโตเฟอร์ ฮาร์โลว์ รู้จักกันในชื่อ โฮเซ่ การ์ซ่า"
Jose Garza, a murder fugitive who's been living under the alias Chris Harlow.โฮเซ่ การ์ซ่า ฆาตรกรหลบหนีที่ใช้ชื่อปลอมว่า คริส ฮาร์โลว์
We don't know. Her alias was Elana Truffaut.ไม่รู้ เธอใช้ชื่อปลอมว่า เอลาน่า ทรูฟโฟต์
Probably an alias or something.น่าจะเอเลียส หรืออะไรนี่แหละ
And this is Ali Haider alias Al.และนี่คือ อาลิ เฮเดอร์ ชื่อเล่นคือ อัล
Dmitry Siljak-- known alias of black market arms dealer specializing in former Soviet...ดีมิทรี่ ซิลแจ็ค ผู้ค้าอาวุธเฉพาะในเขตอดีตโซเวียต
His arrest report lists an alias of john connor,เขาถูกจับในข้อหาใช้ชื่อปลอม
No,that's not going to do us any good. That's the same alias that he gave Horatio.ไม่ นั่นไม่ช่วยอะไรเรา เหมือนกับชื่อ ที่เขาบอกโฮราชิโอ้
He's an alias used as a front for all of Ming Che's financial dealings.เขาใช้นามแฝง ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กับร้านหมิง เช ทั้งหมด
We don't even know his real name. He's using the alias "D Gibbons".เราไม่เคยรู้จักชื่อจริงของเขา รู้แ่ต่นามแฝง "ดี.กิบบอนส์"

alias ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别号[bié hào, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, 别号 / 別號] alias
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 假名] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名

alias ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias
エイリアス[, eiriasu] (n) alias
偽名[ぎめい, gimei] (n,adj-no) alias (false name); assumed name
玉殿[たまどの, tamadono] (n) alias for fox (from a statue in the Inarimae shrine)
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing
エイリアシング[, eiriashingu] (n) {comp} aliasing
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P)
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
別名[べつめい(P);べつみょう, betsumei (P); betsumyou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
別称[べっしょう, besshou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare
唐名[とうみょう;とうめい;からな, toumyou ; toumei ; karana] (n) (1) Chinese name for a high government office (ritsuryo period); (2) (からな only) (arch) alias; pseudonym
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
異名[いみょう(P);いめい, imyou (P); imei] (n,adj-no) another name; nickname; alias; (P)
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
筆名[ひつめい, hitsumei] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias
別名[べつめい, betsumei] alias
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing

alias ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อปลอม[n.] (cheū pløm) EN: alias [m] FR: alias [m]
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
นามสมมุติ[n. exp.] (nām sommut) EN: alias FR:
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation FR:

alias ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alias {m}alias
Alias-Effekt {m}aliasing
Aliasing-Frequenz {f}aliased frequency
Treppeneffekt {m}; Aliasing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alias
Back to top