ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artistry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artistry*, -artistry-

artistry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artistry (n.) ความสามารถในทางศิลปะ
English-Thai: HOPE Dictionary
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at the artistry of these carvings, and the scrollwork.ดูที่ศิลปะ... สิ สิ่งของที่แกะสลักอย่างนี้, และการจัดวาง.
Every time you leap I can feel your quads burning that is not fatigue, it is your artistry begging to be broken, to be compromised but you mustn't let it!ทุกครั้งที่เธอกระโดดฉันรู้ได้ ถึงความเจ็บที่ขา ไม่ใช่จากความเหนื่อย แต่เป็นความขี้เกียจ อยากหยุด อยากพัก
The artistry lays in the fact that even though the composer was German,ความเป็นศิลปะบอกว่า ถึงแม้คนแต่งจะเป็นเยอรมัน
I would really love to witness your artistry.ฉันอยากเป็นพยาน ในงานศิลป์ของคุณจริงๆ
I pegged you as a professional, but clearly, you lack the necessary artistry.ผมจัดคุณไว้ในหมู่ของพวกมืออาชีพ แต่เห็นได้ชัด คุณยังขาดชั้นเชิงทางศิลปะ
I am into epidermartistry as much as the next gen xer,ฉันสนใจหนังกำพร้าวิทยา มากพอๆกับเจนเอกซ์รุ่นใหม่
Epidermartistry?หนังกำพร้าวิทยาเหรอ?
There is no thought, no artistry, no pleasure.ฉันไม่ได้คิด ไม่ได้ใช้ทักษะ หรือแรงบันดาลใจอะไรเลย
Artistry! That belonged to my great-grandmother. 1890s.มันเป็นของยายของฉัน ตั้งแต่ปี 1890
Are there any other tasteless demands... you wish to make upon my artistry?แน่นอน จะใช้ความเป็นศิลปินของข้า อย่างไร้รสนิยมแบบอื่นอีกมั้ย

artistry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神韻[しんいん, shin'in] (n) exceptional artistry
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
芸術性[げいじゅつせい, geijutsusei] (n) artistry; artistic quality; artistic character
雅致[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P)

artistry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถ่ายภาพเชิงศิลปะ[n. exp.] (kān thāiphā) EN: photographic artistry FR:
รสมือ[n. exp.] (rot meū) EN: finesse ; artistry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artistry
Back to top