ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

planner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *planner*, -planner-

planner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
planner (n.) สมุดจดบันทึกตารางเวลา
planner (n.) ผู้วางแผน Syn. inventor, originator
English-Thai: HOPE Dictionary
planner(แพลน'เนอะ) n. ผู้วางแผน,ผู้วางนโยบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think she would have left behind a day planner that says"set next fire here" written in it.ฉันไม่คิดว่าเธอจะ/Nเขียนบันทึกทั้งไว้ว่า "วันนี้วางเพลิงที่นี่"หรอกนะ
My financial planner said a guy my age should have a will.ผู้วางแผนการเงินของฉันบอกว่า ผู้ชายอายุเท่าฉันควรทำพินัยกรรมไว้
San, it's ten of 5.00. The meeting with the wedding planner was at 4.00.ซาน, นี่มัน 5 โมงกว่าแล้วนะ เรานัดกับคนจัดงานแต่งตอน 4 โมง
Well, we scheduled it that way on purpose because the party planner I wanted wasn't available.เราวางแผนที่จะจัดงานล่วงหน้าไว้ ก็เพราะว่าฉันไม่สะดวก ที่จะหาคนจัดงานในช่วงนั้น
The fire inspector who wrote the bogus accident report the city planner who pushed through the residential permits the journalist that buried the investigative story the rich-kid junkie who was the patsy and the real estate developer who set it all in motมีเจ้าหน้าที่บางคน รายงานว่ามันเป็นอุบัติเหตุ นักการเมืองเป็นผู้วางแผน เกี่ยวกับใบอนุญาตินั่น หนังสือพิมพ์ ก็ตีพิมพ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น
We believe that the Planner has experienced a devastating personal tragedy, of some sort.ผู้พิพากษา และแม้แต่ตำรวจ เราเชื่อว่าผู้วางแผนมีประสบการณ์
The Planner likely met unsub "B", the Enforcer, within the court system.เราเชื่อว่าฆาตกร A มีอายุมากกว่า 50-60 ผู้วางแผนน่าจะพบฆาตกร B ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
So the Planner has access to substantial cash.เดี่ยวนี้.. ความยุติธรรมราคาถูกหาไม่ค่อยได้
This suggests the Planner either doesn't care what we find, or he wants us to find it.ที่จะซ่อนหลักฐานต่างๆ นี่บอกเราได้ว่าผู้วางแผน ไม่ได้กลัวถ้าเราพบ
Cross-match our profile of the Planner against all those connected with this trial.ถูกเผงเลย ตรงกับข้อมูลของเรา เรื่องผู้วางแผน
I'm Marion St. Claire, the most sought-after wedding planner in Manhattan.ฉันมาเรียน เซนต์แคลร์ นักจัดพิธีวิวาห์ที่มีคนต้องการตัว มากที่สุดในแมนฮัตตัน
The wedding planner said that couples are always listed under their married names.คนจัดงานบอกว่ามาเป็นคู่ ให้ใช้นามสกุลสามี

planner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规划人员[guī huà rén yuán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 规划人员 / 規劃人員] planner

planner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner
システムプランナー[, shisutemupuranna-] (n) systems planner
立案者[りつあんしゃ, ritsuansha] (n) planner
考案者[こうあんしゃ, kouansha] (n) inventor; designer; planner
計画者[けいかくしゃ, keikakusha] (n) a planner
プランナー[, puranna-] (n) planner; (P)
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer
音頭取り[おんどとり, ondotori] (n) forward planning; planning; planner; leader

planner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักผังเมือง[n. exp.] (nak phangme) EN: urban planner ; town planner ; city planner FR:
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
ผู้วางแผน[n. exp.] (phū wāngpha) EN: planner FR: planificateur [m] ; planificatrice [f]
ผู้วางแผนการผลิต[n. exp.] (phū wāngpha) EN: production planner FR: planificateur de production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า planner
Back to top