ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baptize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baptize*, -baptize-

baptize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baptize (vt.) ทำพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์ See also: ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์ Syn. purify, immerse
English-Thai: HOPE Dictionary
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
English-Thai: Nontri Dictionary
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต
Don't wanna baptize her?ไม่อยากจะทำพิธีล้างบาปให้เธอเหรอ ?
You will baptize when you become a priest.นายจะต้องทำพิธีล้างบาป เมื่อเวลาเป็นพระสงฆ์เต็มตัวแล้ว
I baptize Sister Yang Bonghee.ข้าพเจ้าขอล้างบาปให้ คุณยัง บองฮี
I don't want to push it, but this would be a great time to baptize him.ฉันไม่อยากจะกดดันนะ แต่นี่คงเป็นเวลาเหมาะ ที่จะทำพิธีล้างบาปให้เขา
I baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit.พ่อขอล้างบาปให้ลูก ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต
Then I baptize you in the name of the Father,เช่นนั้นพ่อขอทำพิธีล้างบาปลูก เดชะพระนาม พระบิดา
I baptize thee, Carl, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.พ่อทำให้ท่านสะอาดบริสุทธิ์ คาร์ล ในนามของพระบิดา พระบุตร
Let me baptize one of them.ให้ข้าได้ล้างบาป หนึ่งในพวกเขา
Michael Rizzi, will you be baptized?Michael Rizzi, will you be baptized?
Dearest Frederick, I havejust passed the church where Jeffrey was baptized.เฟรดเดอริคยอดรัก ฉันเพิ่งผ่านโบสถ์ที่เจฟฟรี่ย์รับศีล
She's not even baptized.เธอยังไม่เคยรับศีลล้างบาปเลยนะคะ

baptize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施洗[shī xǐ, ㄕ ㄒㄧˇ, 施洗] baptize

baptize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受洗[じゅせん, jusen] (n,vs) (See 洗礼) being baptized; undergoing baptism
洗礼者[せんれいしゃ, senreisha] (n) baptist; baptizer

baptize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Täufling {m}child to be baptized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baptize
Back to top