ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

naming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *naming*, -naming-

naming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
naming (n.) การตั้งชื่อ See also: การให้นาม, การกำหนดชื่อ Syn. identifying
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
naming a memberการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขนานนาม (n.) naming See also: calling, addressing Syn. การตั้งชื่อ
การตั้งชื่อ (n.) naming See also: calling, addressing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, that's a good thing. Somebody naming you Elmer, it's just mean. What's your first name, then?แปลกดีนะที่จะต้องมีชื่อเรียกนำหน้าชื่อเราอีกที ถ้างั้นนายชื่อจริงว่าอะไรล่ะ
He's in the kitchen right now naming every egg salad sandwich he ever had.ตอนนี้เขาอยู่ในครัว ตั้งชื่อแซนวิชสลัดไข่ทุกอย่าง ที่เขาเคยทำมา
I'm naming him Zippy.ฉันตั้งชื่อเค้าว่าซิปปี้
For all that pirates are clever clogs, we are unimaginative when it comes to naming things.รู้มั๊ยในบรรดาโจรสลัด ที่มีฉายาประทับใจ ในความคิดของโจรสลัดนั้น จนได้รับฉายาที่สุดยอด
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb.คำนามคือคำขนานนาม คำสรรพนามใช้แทนคำนาม คำคุณศัพท์นั้นใช้ขยายคำนาม คำกิริยาแสดงอาการของคำนาม คำวิเศษณ์นั้นช่วยขยายคำกิริยา
We won't be naming our child Ethel.ใช่ เราจะไม่ตั้งชื่อลูกของเราว่า อีเธล
We'd be happy to take your money, sam, but I've promised away the naming rights.เรายินดีที่จะใช้เงินของคุณ,แซม แต่ฉันอยากตกลงเรื่องชื่อมูลนิธิ
I'm not naming any names, but...ฉันไม่ได้เอ่ยถึงชื่ออะไร แต่...
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน...
What did i tell you about naming them after musical groups?ฉันบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องการตั้งชื่อพวกเขาหรือยัง
We're not naming our baby drizzle.เราไม่ตั้งชื่อลูกว่า ดริซเซิล
We're not naming our baby anything.เราไม่ตั้งชื่อลูกว่าอะไรทั้งนั้น

naming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
命名作业[mìng míng zuò yè, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 命名作业 / 命名作業] naming task
命名法[mìng míng fǎ, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, 命名法] naming task
对证命名[duì zhèng mìng míng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 对证命名 / 對證命名] confrontation naming

naming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネーミング[, ne-mingu] (n,vs) naming (esp. of a commercial product or company); branding; (P)
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
花尽くし[はなづくし;はなずくし, hanadukushi ; hanazukushi] (n) (1) citing or naming a variety of flowers; (2) multi-flowered design
呼称[こしょう, koshou] (n,vs) (1) naming; giving a name; designation; denomination; (adj-f) (2) nominal; (P)
命名(P);銘名(iK)[めいめい, meimei] (n,vs,adj-no) naming; christening; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
名前コンテキスト[なまえコンテキスト, namae kontekisuto] naming context
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter
命名規則[めいめいきそく, meimeikisoku] naming rule
命名領域[めいめいりょういき, meimeiryouiki] naming domain
命名副領域[めいめいふくりょういき, meimeifukuryouiki] naming-subdomain
命名機関[めいめいきかん, meimeikikan] naming-authority

naming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขนานนาม[n.] (kān khanānn) EN: naming FR:
นามกรรม[n.] (nāmmakam) EN: naming FR:

naming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Namensgebung {f}naming; choice of a name
Erfinderbenennung {f}naming of the inventor; mention of the inventor
Sterntaufe {f}naming of a star; baptism of the stars
Umbenennung {f}renaming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า naming
Back to top