ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detail*, -detail-

detail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detail (n.) รายละเอียด See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ Syn. item, article, particulars
detail (vt.) อธิบายโดยละเอียด See also: ทำโดยละเอียด, ชี้แจงรายละเอียด Syn. elaborate, amplify Ops. abbreviate, condense
detail off (phrv.) สั่ง (ทางทหาร) Syn. tell off
detailed (adj.) ซึ่งมีรายละเอียดมาก See also: อย่างละเอียด Syn. particularized
details (n.) เรื่องเล็กน้อย See also: ข้อมูลเล็กน้อย Syn. trivia, items
English-Thai: HOPE Dictionary
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detail chartแผนภูมิละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detail accountบัญชีสาขา [การบัญชี]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อปลีกย่อย (n.) detail See also: particular, item Syn. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด
จาระไน (v.) detail See also: elucidate Syn. ชี้แจง
รายละเอียด (n.) detail See also: particular, item Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด
เกร็ด (n.) detail See also: frill, bits, fragment
เรื่องเบ็ดเตล็ด (n.) detail See also: particular, item Syn. รายละเอียด
พิสดาร (adj.) detailed See also: comprehensive, intensive Syn. ละเอียด
ละเอียด (adj.) detailed See also: comprehensive, intensive
ขยายความใน (v.) give details See also: explain, clarify, exemplify Syn. อธิบาย
ร่ายยาว (n.) talk long in details See also: thoroughly explain
อธิบาย (v.) give details See also: explain, clarify, exemplify
แจงสี่เบี้ย (v.) explain in details See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound
โดยละเอียด (adv.) in detail See also: thoroughly Syn. อย่างละเอียด Ops. หยาบ, คร่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me tell you some details about…ขอฉันบอกรายละเอียดบางอย่างกับคุณเกี่ยวกับ
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
Could you provide some details?คุณช่วยให้รายละเอียดบางอย่างได้ไหม?
I don't know the detailsฉันไม่ทราบรายละเอียด
Who cares about the details?ใครที่จะสนใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it,แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human
What I need from you is the whole story, your whole story... in as much detail as you can remember.สิ่งที่ฉันต้องการจากคุณคือ เรื่องราวทั้งหมด, เรื่อง? ในรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ ในขณะที่คุณสามารถจำได?
Bejski told me the other day, somebody escaped... from a work detail outside the wire.เบ็จสกี้บอกผมว่า... มีคนหนีตอนทำงานนอกค่าย
As you know, special detail carries with it special privileges.ที่คุณรู้ว่า รายละเอียดพิเศษก็จะมีสิทธิพิเศษ
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal.พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร
That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.[กระแอม] นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ทุกคน... เขียนบรรยายหน้าที่การทำงาน โดยละเอียดว่าทำอะไรให้บริษัทบ้าง
Uh... in this book of yours... did they happen to detail what would happen if they were hostile?ในหนังสือของลูกน่ะ พวกมันทำอะไรที่คล้ายกับ... การรุกรานบ้างมั้ย มีรายละเอียดอะไร
But here on October 9th 1941 a letter is being written directly to Thomas J. Watson with all sorts of detail of the activity of the German subsidiary none of these machines were sold they were all leased by IBM.แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 1941 มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยตรงถึง โธมัส เจ วัตสัน ระบุบอกรายละเอียดทุกอย่าง

detail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
详略[xiáng, ㄒㄧㄤˊlu:e4, 详略 / 詳略] concise; the details in brief
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 联系方式 / 聯繫方式] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website)
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, 内容 / 內容] content; substance; details
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
案情[àn qíng, ㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, 案情] details of a case; case
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, 清册 / 清冊] detailed list; inventory
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, 端详 / 端詳] details (of information)
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 细节 / 細節] details; particulars
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 绵密 / 綿密] detailed; meticulous; fine and careful
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, 繁本] detailed edition; unexpurgated version
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 详 / 詳] detailed; comprehensive
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, 详实 / 詳實] detailed and reliable; full and accurate)
详情[xiáng qíng, ㄒㄧㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 详情 / 詳情] details; particulars
详细[xiáng xì, ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, 详细 / 詳細] detailed; in detail; minute
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, 入微] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, 底蕴 / 底蘊] inside information; concrete details
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 细微末节 / 細微末節] tiny insignificant details; niceties
分星掰两[fēn xīng bāi liǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄥ ㄅㄞ ㄌㄧㄤˇ, 分星掰两 / 分星掰兩] punctillious; clear and detailed
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 明细表 / 明細表] schedule; subsidiary ledger; a detailed list
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, 赘言 / 贅言] superfluous words; unnecessary detail
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, 赘词 / 贅詞] superfluous words; unnecessary detail
详尽[xiáng jìn, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ, 详尽 / 詳盡] thorough and detailed; exhaustive; the tedious details in full
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, 只见树木不见森林 / 只見樹木不見森林] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding

detail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail
デテール[, dete-ru] (n) detail
分遣[ぶんけん, bunken] (n,vs) detachment; detail
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching)
縷縷;縷々[るる, ruru] (adj-t,adv-to) continuously; unbroken; at great length; in minute detail
詳査[しょうさ, shousa] (n,vs) to examine in full detail
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed
ディテール[, deite-ru] (n) detail; (P)
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] (adv,adj-no) one-by-one; separately; in detail; (P)
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P)
具に;悉に;備に[つぶさに, tsubusani] (adv) in detail; with great care; completely; again and again
具申書[ぐしんしょ, gushinsho] (n) full (detailed) report
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
委細[いさい, isai] (n) details; particulars
委細面談[いさいめんだん, isaimendan] (exp) details when I see you
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities)
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials
枝葉末節[しようまっせつ, shiyoumassetsu] (n) unimportant details (lit
毛筋[けすじ, kesuji] (n) hair; hairline; minor details
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative
瑣談[さだん, sadan] (n) overly-detailed and tedious conversation; monotonous talk
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P)
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition
細か[こまか, komaka] (adj-na) small; fine; detailed; stingy; (P)
細かい指示[こまかいしじ, komakaishiji] (n) detailed instructions
細則[さいそく, saisoku] (n) by-laws; detailed regulations
細目[ほそめ, hosome] (n) particulars; details; specified items; (P)
細説[さいせつ, saisetsu] (n,vs) detailed explanation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明細[めいさい, meisai] detail
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail
詳細[しょうさい, shousai] Thai: รายละเอียด English: in detail

detail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter
บัญชีสาขา[n. exp.] (banchī sākh) EN: detail account FR:
ดีเทล[n.] (dīthēl) EN: detail FR: détail [m]
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement ; minutieusement
โดยพิสดาร[X] (dōi phitsad) EN: in detail ; comprehensive FR:
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจงสี่เบี้ย[v.] (jaēngsībīa) EN: elucidate ; explain in detail ; clarify FR:
จาระไน[v.] (jāranai) EN: detail ; explain in detail ; elaborate (on) ; expatiate FR: détailler ; disserter
ค้าปลีก[v. exp.] (khā plīk) EN: retail ; engage in retail trade FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
ข้อปลีกย่อย[n. exp.] (khøplīkyøi) EN: detail ; subtleties FR: détail [m] ; subtilité [f]
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters FR: détail [m]
รายละเอียด[n.] (rāila-īet) EN: detail ; particular ; specifics FR: détail [m] ; particularité [f] ; spécification [f]
ราคาขายปลีก [n. exp.] (rākhā khāip) EN: retail price FR: prix de vente au détail [m] ; prix au détail [m]
เรื่องของดีเทล[n. exp.] (reūang khøn) EN: FR: question de détail [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-) EN: trifles ; trivialities ; trivia ; details FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
ใส่รายละเอียด[v. exp.] (sai rāila-ī) EN: detail FR: soigner les détails
ซึมทราบ[v.] (seumsāp) EN: know well ; empathize ; understand fully and in detail FR:
ส่วนย่อย[n. exp.] (suan yǿi) EN: detail FR: infime partie [f] ; détail [m]
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
แบบละเอียด[adj.] (baēp la-īet) EN: detailed FR: détaillé
ให้รายละเอียด[v. exp.] (hai rāila-ī) EN: elaborate ; give details FR: détailler
จนหมดเปลือก[adv.] (jon motpleū) EN: FR: dans les moindres détails
ขายปลีก[v.] (khāiplīk) EN: retail ; sell in retail ; sell separately FR: vendre au détail
ขายปลีก[adj.] (khāiplīk) EN: retail FR: au détail
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwā) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify FR:
คิดเล็กคิดน้อย[adj.] (khitlekkhit) EN: small minded ; petty ; given to details FR:
ข้อมูลรายละเอียด[n. exp.] (khømūn rāil) EN: detailed information FR: informations détaillées [fpl] ; données détaillées [fpl]
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
พ่อค้าขายปลีก[n.] (phøkhā khāi) EN: retailer ; small retailer FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper FR: détaillant [m]
พ่อค้าย่อย[n. exp.] (phøkhā yǿi) EN: retailer ; small retailer FR: détaillant [m] ; petit détaillant [m]
ผู้จำหน่ายปลีก[n. exp.] (phū jamnāi ) EN: retailer FR: détaillant [m]
ผู้ขายปลีก[n. exp.] (phū khāiplī) EN: retailer FR: détaillant [m]
ผู้ค้าปลีก[n. exp.] (phūkhā plīk) EN: retailer FR: détaillant [m]

detail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachmannschaft {f}guard detail
Jahresangaben {pl}annual details
Kleinarbeit {f}detail work
Teilzeichnung {f}detail drawing
Teilzeichnung {f}detail drawings
detailliert; ausführlich {adj} | detaillierter; ausführlicher | am detailliertesten; am ausführlichstendetailed | more detailed | most detailed
Ausführungsplanung {f}detailed design
Feinplanung {f}detailed planning
minuziös; minutiös [alt] {adj}minutely detailed; scrupulously precise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detail
Back to top