ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call*, -call-

call ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call (n.) การมาเยี่ยม Syn. visit, visiting
call (n.) การเรียก See also: การตะโกนเรียก Syn. yell, cry, whoop
call (n.) การสนทนาทางโทรศัพท์
call (n.) ความต้องการ Syn. demand
call (vt.) โทรศัพท์ไปหา Syn. telephone, call up, ring, phone
call (vi.) โทรศัพท์ไปหา
call (vt.) เรียก See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก
call (vi.) เรียก See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก Syn. shout, call out, cry out
call (vt.) เรียกว่า
call (n.) สัญญาณ Syn. signal
call a halt to (idm.) หยุด See also: ยุติ
call a meeting (idm.) เรียกประชุม
call a spade a spade (idm.) พูดเปิดอก See also: พูดอย่างเปิดเผย
call about (phrv.) มาถึง (บ้าน, ที่ทำงาน, หรือสถานที่อื่น)
call about (phrv.) โทรศัพท์คุยเรื่อง See also: โทรคุยเกี่ยวกับ
call at (phrv.) มาถึง Syn. call in, call into, touch at
call attention to (idm.) ทำให้สนใจ
call away (phrv.) เรียกตัวไป (ปกติใช้ทางธุรกิจ) See also: เชิญไป
call back (phrv.) เรียกกลับมา See also: ร้องเรียกกลับมา
call back (phrv.) โทรศัพท์กลับมา See also: โทรกลับ
call back (phrv.) ตะโกนกลับ
call back (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา See also: ทำให้หาย, ทำให้ฟื้นคืน
call back (phrv.) บอกให้กลับไปทำงาน
call back (phrv.) จำ See also: จดจำ, จำได้
call back (phrv.) ถอนคำพูด
call by (phrv.) พาไปบ้าน Syn. bring around, bring round
call by (phrv.) รู้จักกันในนาม See also: ชื่อ Syn. pass by
call by1 (phrv.) แวะ (เมื่อผ่านมา) Syn. bring over
call by2 (phrv.) เรียกชื่อ See also: ประกาศชื่อ, ขานชื่อ Syn. go by
call down (phrv.) เรียกให้ลงมาข้างล่าง
call down (phrv.) ตำหนิ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว Syn. tell off
call down (phrv.) เรียกให้ออกมาต่อสู้ Syn. call out
call down (phrv.) สั่งให้เริ่มโจมตีทางอากาศ (ทางทหาร)
call down on (phrv.) ขอให้พระเจ้าลงโทษ Syn. invoke on
call for (phrv.) รับ See also: แวะรับ, แวะมาหา Syn. pick up
call for (phrv.) เรียกหา See also: ถามหา
call for (phrv.) สมควรได้รับ See also: ควรได้
call forth (phrv.) ทำให้เกิด See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, ก่อให้เกิด Syn. bring about
call forward (phrv.) ขอให้ก้าวไปข้างหน้า See also: �บอกให้เขยิบไปข้างหน้า
call girl (n.) หญิงขายบริการที่ใช้โทรเรียกทางโทรศัพท์ See also: นางทางโทรศัพท์
English-Thai: HOPE Dictionary
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
call numbern. หมายเลขหิ้งหนังสือ
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card
calliope(คะไล'อะพี) n. เครื่องดนตรีชุดนกหวีด
callisthenicsn. ดูcalisthenics
callosity(คะลอส'ซิที) n. ภาวะแข็งด้าน,ส่วนที่แข็งด้าน,ความไม่รู้สึก,ความตายด้าน
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
English-Thai: Nontri Dictionary
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
CALL call girl(n) นางทางโทรศัพท์
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call๑. เรียก๒. การเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call backการกลับไปติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
call forwardingการโอนสายเรียก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call girlนางทางโทรศัพท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call instructionคำสั่งเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
call loanเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call optionสิทธิที่จะซื้อหุ้นในภายหน้าตามราคาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call to orderการกล่าวเปิดประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calligraphyอักษรวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
callingการประกอบอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
callipersก้ามวัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
callosityรอยด้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
callous-หนังหนาด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
callus๑. หนังหนาด้าน [มีความหมายเหมือนกับ callosity; keratosis; tyloma]๒. กระดูกซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Call centersศูนย์ประสานงานบริการ [TU Subject Heading]
Call numberเลขเรียกหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Callable capitalทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันที [เศรษฐศาสตร์]
Calligraphyการประดิษฐ์ตัวอักษร [TU Subject Heading]
Callisthenicsการเตรียมร่างกาย [TU Subject Heading]
Callusแคลลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Callus, Provisionalแคลลัสชั่วคราว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฮ้ย (int.) exclamation used to call attention See also: hey, hi
ไอ้ (pron.) word used to call young boys by an adult, showing acquaintance Ops. อี
กู่ตะโกน (v.) call Syn. โก้
กู่เรียก (v.) call Syn. เรียก
ขนานนาม (v.) call See also: name, give a name, designate Syn. เรียก, ตั้งชื่อ
พร้อง (v.) call Syn. ร้อง, ร้องเรียก, พร้องเพรียก
ร้องเรียก (v.) call Syn. เรียก, กู่เรียก
ร้องเรียกร้องหา (v.) call See also: cry out for, shout or yell after, call out
เรียก (v.) call See also: shout, yell, hail, cry
โก่ (v.) call Syn. โก้, กู่ตะโกน
โทร (v.) call See also: telephone, phone Syn. โทรศัพท์, ติดต่อ
เรียกร้อง (v.) call for See also: demand, cry out for, make a demand for, require
ขาน (v.) call out See also: call Syn. เรียก, เรียกชื่อ, ขานชื่อ
เพรียก (v.) call out See also: cry, shout Syn. เรียก, เรียกหา, เพรียกหา
เพรียกพร้อง (v.) call out See also: chirp, cry, shout
เพรียกหา (v.) call out See also: cry, shout Syn. เรียก, เรียกหา
ขานตอบ (v.) call out in reply See also: give an answering call, answer, reply Syn. ขานรับ
ขานชื่อ (v.) call out names during a roll call See also: make a roll call, announce Syn. เรียกชื่อ
ขานรหัส (v.) call someone by signals See also: call Syn. เรียกรหัส Ops. ตอบรหัส
เรียกรหัส (v.) call someone by signals See also: call Ops. ตอบรหัส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just call me Tomเรียกฉันว่าทอมก็พอ
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
I tried to call you, but the line was busyฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
You've been call hereคุณถูกเรียกตัวมาที่นี่
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
I'll call you if I need anythingฉันจะเรียกคุณถ้าฉันต้องการอะไร
Why didn't you call me last night?ทำไมเธอไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้?
You can call me any timeคุณสามารถโทรหาฉันได้ทุกเมื่อ
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
What, are you deaf? I call you twiceอะไรนะ คุณหัวหนวกหรือไง? ฉันเรียกคุณตั้งสองครั้ง
Give me a call when you arriveโทรหาฉันนะถ้าคุณไปถึงแล้ว
I have another call coming inฉันมีอีกสายเข้ามา
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
I'll call back in a half hourฉันจะโทรกลับในอีกครึ่งชั่วโมงนะ
He's only going to call twice an hourเขาก็แค่โทรจะโทรมาสองครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
If you get into a jam, you can call meถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
I'll call you when we get closerฉันจะโทรหาคุณอีกครั้งเมื่อพวกเราใกล้มาถึงแล้ว
He dares to call me crazyเขากล้าเรียกฉันว่ายายบ้า
Didn't I tell you to call me first when you're in trouble!ฉันไม่ได้บอกเธอหรือไง ว่าหากมีปัญหาอะไรให้โทรหาฉันเป็นคนแรก
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Call me when you get the resultsโทรหาฉันนะถ้าคุณทราบผลแล้ว
Call me if you need a rescueโทรหาฉันถ้าอยากให้ช่วยเหลือ
Call me twice a dayโทรหาฉันสองครั้งต่อวันนะ
You need to make this callคุณต้องโทรเบอร์นี้
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
I called you today but couldn't get throughฉันโทรหาคุณวันนี้แต่ไม่ติด
I want to tell you that your boss calledฉันอยากบอกคุณว่าเจ้านายคุณโทรหาแนะ
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
A Mr John has called to see youผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นโทรมาขอพบคุณ
What's the name of the film? (What's it called?)หนังเรื่องอะไรหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a minute. We have a social call to make here.เดี๋ยวๆ เราจะเริ่มที่นี่
Please don't call me Mr. De Winter.ได้โปรดอย่าเรียกผมว่าคุณเดอ วินเทอร์เลย
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
Roll call goes on for hours.การถูกเรียกเข้าแถว อาจยาวนานหลายชั่วโมง
When I was a kid, I used to call my father "sir".เมื่อฉันเป็นเด็กฉันเคยเรียกพ่อของฉัน "คุณชาย"
That's right. Ever hear a kid call his father that any more?ที่เหมาะสม เคยได้ยินเด็กเรียกพ่อของเขาที่มากขึ้นหรือไม่
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง?
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.เขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ
On those grounds, are you willing to call the president a Communist as well?{\cHFFFFFF}ในบริเวณเหล่านั้นคุณยินดีที่จะ เรียกประธานคอมมิวนิสต์เช่นกัน?
I'm willing to call you not well-informed enough to represent this country.{\cHFFFFFF}ฉันยินดีที่จะโทรหาคุณไม่สันทัดกรณี พอที่จะเป็นตัวแทนของประเทศนี้

call ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, 警铃 / 警鈴] alarm bell; call signal
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, 停靠] call at; stop at; berth
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
呼叫中心[hū jiào zhōng xīn, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 呼叫中心] call center
[xiū, ㄒㄧㄡ, 咻] call out; jeer
报分[bào fēn, ㄅㄠˋ ㄈㄣ, 报分 / 報分] call the score
拜望[bài wàng, ㄅㄞˋ ㄨㄤˋ, 拜望] call to pay one's respect; call on
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, 自称 / 自稱] call oneself; claim to be; profess
统称为[tǒng chēng wéi, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ ㄨㄟˊ, 统称为 / 統稱為] collectively known as; to call sth as a group
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, 召开 / 召開] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传檄 / 傳檄] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, 招贤纳士 / 招賢納士] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent
召开会议[zhào kāi huì yì, ㄓㄠˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 召开会议 / 召開會議] to call a conference; to convene a meeting
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
叫醒服务[jiào xǐng fú wù, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ ㄈㄨˊ ˋ, 叫醒服务 / 叫醒服務] morning call; wake-up call (hotel service)
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 点名 / 點名] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 探访 / 探訪] seek by inquiry or search; search; call on; visit
[chàng, ㄔㄤˋ, 唱] sing; to call loudly; to chant
[mī, ㄇㄧ, 咪] sound to call cat
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, 亦称 / 亦稱] also known as; alternative name; to also be called
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 又名] also known as; alternative name; to also be called
或称[huò chēng, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄥ, 或称 / 或稱] also called; also known as; a.k.a.
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 宝瓶座 / 寶瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
伴奏[bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ, 伴奏] to accompany (musically)
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, 基本上] basically; on the whole
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians

call ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night
カーテンコール[, ka-tenko-ru] (n) curtain call
キャッチホン[, kyacchihon] (n) call waiting (wasei
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb
コールオプション[, ko-ruopushon] (n) call option
コールガール[, ko-ruga-ru] (n) call girl
コールサイン[, ko-rusain] (n) call sign
コールセットアップ[, ko-rusettoappu] (n) {comp} call setup
コールセンター[, ko-rusenta-] (n) {comp} call center
コールナンバー[, ko-runanba-] (n) call number
コールブローカー[, ko-ruburo-ka-] (n) call broker
コールローン[, ko-ruro-n] (n) call loan
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
コレクトコール[, korekutoko-ru] (n) collect call
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something)
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] (n) {comp} direct call facility
テレホーダイ[, tereho-dai] (n) {comp} off-peak telephone call price reduction
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
ナビダイヤル[, nabidaiyaru] (n) Navi Dial (NTT's Japan-wide call handling service) (wasei
メーティングコール[, me-teinguko-ru] (n) mating call
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
代返[だいへん, daihen] (n,vs) answer a roll call for another
便意[べんい, ben'i] (n) call of nature; bowel movement
借り集める;借集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1) to borrow money; to call for loans
出直す;出なおす[でなおす, denaosu] (v5s,vi) to come again; to call again; to make a fresh start
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
勧降[かんこう, kankou] (n) call to surrender
参加を呼びかける;参加を呼び掛ける[さんかをよびかける, sankawoyobikakeru] (exp,v1) to call for somebody's participation
友人を訪ねる[ゆうじんをたずねる, yuujinwotazuneru] (exp,v1) to call on a friend
取り止める;取止める;取りやめる[とりやめる, toriyameru] (v1,vt) to cancel; to call off
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon
召し入れる[めしいれる, meshiireru] (v1,vt) to call in
召し出す[めしだす, meshidasu] (v5s,vt) to call out; to summon
召し寄せる[めしよせる, meshiyoseru] (v1,vt) to call (someone) to you; to call together; to call to come
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コール[こーる, ko-ru] call (vs)
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup
コレクトコール[これくとこーる, korekutoko-ru] collect call
システムコール[しすてむこーる, shisutemuko-ru] system call
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc)
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively
呼び出し[よびだし, yobidashi] call
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call
指名通話[しめいつうわ, shimeitsuuwa] person-to-person call
発呼[はっこ, hakko] outgoing call
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility
相手選択接続機能[あいてせんたくせつぞくきのう, aitesentakusetsuzokukinou] virtual call facility
着信転送機能[ちゃくしんてんそうきのう, chakushintensoukinou] call forwarding
着呼[ちゃっこ, chakko] incoming call
通話接続[すうわせつぞく, suuwasetsuzoku] call completion
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] display recall control
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram
呼び出す[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke
呼ぶプログラム[よぶプログラム, yobu puroguramu] calling program
呼出し[よびだし, yobidashi] calling
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.)
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เรียก English: to call
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese

call ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บริการโทรปลุก[n. prop.] (børikān thō) EN: wake up call FR:
แช่งชักหักกระดูก[v.] (chaengchakh) EN: curse ; call down curses (on) FR:
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in FR:
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
จัดประชุม[v. exp.] (jat prachum) EN: call a meeting FR:
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūa) EN: call an election ; set an election FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt th) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call FR: communication téléphonique [f]
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pr) EN: call for bids ; invitation to tender FR:
การประชุมทางไกล[n. exp.] (kān prachum) EN: conference call FR:
การเรียกครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān rīek kh) EN: last call FR: dernier appel [m]
การโทร[n.] (kān thō) EN: call FR: appel téléphonique [m]
การโทรศัพท์[n.] (kān thōrasa) EN: call FR:
การโทรศัพท์เข้า[n. exp.] (kān thōrasa) EN: incoming call FR:
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīekrø) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal FR: requête [f]
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce FR:
ขนาน[v.] (khanān) EN: name ; call ; give the name of FR:
ขนานชื่อ [v. exp.] (khanān cheū) EN: call ; name ; designate FR: appeler ; désigner ; nommer
ขนานนาม[n. exp.] (khanānnām) EN: call ; name ; designate ; give a name FR:
ขานชื่อ[v. exp.] (khān cheū) EN: take a roll call ; do a roll call ; call out someon's name FR:
ขานตอบ[v. exp.] (khān tøp) EN: call back FR:
เข้าเจ้า[v.] (khaojao) EN: perform a ceremony to call a spirit to dwell in the body FR:
คอลเซ็นเตอร์[n. exp.] (khøl sentoē) EN: call centre ; call center (Am.) FR: call center [m] (anglic.)
ข้อเรียกร้อง[n.] (khørīekrøng) EN: demand ; claim ; call FR: demande [f]
คุยแบบเห็นหน้า[X] (khui baēp h) EN: video call FR:
โก่ ; โก้[v.] (kō) EN: call loudly ; holler out FR:
กระหวัด[v.] (krawat) EN: recall ; call to mind ; think back FR:
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.) FR:
กู่ตะโกน[v. exp.] (kū takōn) EN: call FR:
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call ; signal FR: faire signe (pour appeler)
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลิกทำงาน[v. exp.] (loēk tham n) EN: call it a day FR:
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
นางทางโทรศัพท์[n. exp.] (nāng thāng ) EN: call girl FR: call-girl [f] (anglic.)

call ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressaufruf {m}address call
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call
Klingelknopf {m}bell push; call button
Callcenter {n}call center; call centre [Br.]
Fernanruf {m}distant call
SOS-Ruf {m}distress call
Ortsgespräch {n}local call
Makroaufruf {m} [comp.]macro call
Vermittlungsausschuss {m} | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee
Namensaufruf {m}roll call
offene Abstimmung {f}open roll call
Dienstgespräch {n}official call
Polizei {f} | berittene Polizei | städtische Polizei | die Polizei rufen (holen)police | mounted police | municipal police | to call the police
Streikaufruf {m}strike call
Rufnummer {f}telephone number; call number
Benutzeraufruf {m}user call
Warteaufruf {m}wait call
Weckruf {m}wakening call
aerodynamisch {adv}aerodynamically
aeronautisch {adv}aeronautically
akademisch {adv}academically
akademisch {adv}scholastically
algebraisch {adv}algebraically
algorithmisch {adv}algorithmically
Außentaster {m}outside caliper; outside calliper [Br.]
Grenzrachenlehre {f}caliper gauge; calliper gauge [Br.]
Kugeltaster {m} [techn.]ball caliper; ball calliper [Br.]
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.]
Skalenmessschieber {m}dial caliper; dial calliper [Br.]
allotropisch {adv}allotropically
alphabetisch {adv}alphabetically
altruistisch {adv}altruistically
anarchisch {adv}anarchically
anthropologisch {adv}anthropologically
abgeneigt {adv}antipathetically
aphoristisch {adv}aphoristically
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
aristokratisch {adv}aristocratically
aromatisch {adv}aromatically
asketisch {adv}ascetically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call
Back to top