ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tailor-made

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tailor-made*, -tailor-made-

tailor-made ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tailor-made (adj.) ที่ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง See also: ที่ตัดขึ้นตามขนาดวัด, ที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับคนใดคนหนึ่ง Syn. tailored
tailor-made (n.) เสื้อผ้าที่ตัดตามสั่งหรือตามขนาดวัด
English-Thai: HOPE Dictionary
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj.,n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง,ตัดตามขนาดวัด,ตามรสนิยม,ตามสมัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone's looking for a member of the 1% to smack down, and Daniel is tailor-made to take that fall.ใครต่างก็อยากเห็น 1% ของสมาชิกถูกน็อค และแดเนียลก็ลงตัวพอดี ที่จะต้องล้มลงไป
The whole harbour has to be tailor-made for him.ต้องเปลี่ยนท่าเรือทั้งหมดเพื่อเขาเลย
♪ That's tailor-made for two ♪เหมาะให้ใกล้ชิดเคียงคู่
I'm pretty sure she has it tailor-madeฉันคิดว่าอย่างน้อยต้องคัพซีล่ะ แต่ฉันว่า ขนาดนั้นคงต้องสั่งตัดเองล่ะมั๊ง
We got Gucci Armani another Gucci, tailor-made.ใส่กุชชี่ อาร์มานี่ นั่นก็กุชชี่ สั่งตัด

tailor-made ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßanzug {f}tailor-made suit; custom-made suit [Am.]
maßgeschneidert {adj} (Lösung)tailor-made (solution)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tailor-made
Back to top