ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tricky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tricky*, -tricky-

tricky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tricky (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: หลอกลวง
tricky (adj.) ยาก
tricky (adj.) เจ้าเล่ห์ See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky (adj.) หลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,มีเล่ห์เพทุบาย,หลอกลวง,เล่นลูกไม้,จัดการยาก,ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tricky(adj) หลอกลวง,เล่นซน,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้โกง (adj.) tricky See also: crafty Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ
พิรากล (adj.) tricky See also: crafty, wily Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล
ร้อยเล่ห์ (adj.) tricky See also: sly, crafty, wily, cunning, artful Syn. เจ้าเล่ห์
เขี้ยวลากดิน (adj.) tricky See also: cunning, wily, sly, crafty
เจ้ากล (adj.) tricky See also: crafty, wily Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์
เจ้ามารยา (adj.) tricky See also: crafty, wily Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ากล
เจ้าเล่ห์ (adj.) tricky See also: cunning, sly, wily Syn. กะล่อน, หัวหมอ Ops. ซื่อตรง
เจ้าเล่ห์แสนกล (adj.) tricky See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish Syn. เจ้าเล่ห์
เหลี่ยมจัด (adj.) tricky See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily Syn. เจ้าเล่ห์
แสนกล (adj.) tricky See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล
ตุกติก (v.) be tricky See also: play tricks, be cunning, be sly, do the dirty on someone, cheat Syn. ไม่ซื่อ Ops. ตรงไปตรงมา
เขี้ยวลากดิน (v.) be tricky See also: be cunning, be wily, be sly
ไม่ซื่อ (v.) be tricky See also: play tricks, be cunning, be sly, do the dirty on someone, cheat Ops. ตรงไปตรงมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These Wheelers can be tricky customers.พวกขาล้อมันเจ้าเล่ห์นัก
Then they killed Martin and Bobby, they elected Tricky Dick twice, and now people like you think ...จากนั้นพวกเขาก็ฆ่ามาร์ตินกับบ๊อบบี้ พวกเขาเลือกคนขี้โกง 2 สมัย
You know I think this Christmas thing is not as tricky as it seemsรู้รึป่าว ฉันคิดว่าทุกสิ่งที่เป็นคริสมาสต์ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เห็น
Now for the tricky part. Pliers!ตอนนี้ก็ถึงส่วนที่ยากแล้ว คีม!
It's a tricky part.การปลอมเนี่ย ทำยากมากเลย
Yes, it's true, but piranhas are a very tricky species. - Max?ใช่ ก็จริง แต่ปิรันย่าเป็นปลาที่น่าสนใจ
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง
And now the tricky part.และตอนนี้ส่วนที่ยุ่งยาก
I'm finding it a bit tricky at the moment with Rachel--ผมรู้สึกแปลกๆ นิดหน่อยน่ะฮะ กับเรเชล
What I want is on the other side of this door... but that's gonna be a little tricky because... it's bulletproof.สิ่งที่ผมต้องการ อยู่อีกฝากหนึ่งของประตู... แต่มีปัญหานิดหน่อย เพราะว่า... กระจกกันกระสุน
It's a much tougher game out there for women. Nature deals us some tricky cards.มันคงเป็นเกมที่ต้องอดทนมาก ที่จะออกมาจากผู้หญิงคนนั้น ธรรมชาติแจกไพ่ใบที่ยากให้กับเรา
It's just that scofield is a tricky bastard.แต่เล่ห์เหลี่ยมสโกฟิลด์มันเยอะ

tricky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, 技俩 / 技倆] tricky maneuver; devious trick
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, 虚诈 / 虛詐] tricky and hypocritical
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties

tricky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow
陰険[いんけん, inken] (adj-na,n) tricky; wily; treacherous

tricky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily FR: malin ; rusé
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khī kōng ma) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing FR:
เขี้ยวลากดิน[adj.] (khīolākdin) EN: tricky ; cunning ; wily ; sly FR:
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
เหลี่ยมจัด[adj.] (līemjat) EN: tricky ; crafty FR:
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial FR: factice
มีลูกไม้เยอะ[adj.] (mī lūkmāi y) EN: cunning ; crafty ; tricky FR:
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky FR: profiter ; tirer profit de
แสนกล[adj.] (saēnkon) EN: super clever ; infinitely tricky FR:
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
ตุกติก[v.] (tuktik) EN: play dirty ; do funny business ; do a fiddle ; be tricky FR:
อู้[v.] (ū) EN: negotiate a tricky situation ; play for time ; dawdle ; drag one's feet FR: traîner les pieds

tricky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; verzwickt; knifflig {adj} | komplizierter; verzwickter; kniffeliger | am kompliziertesten; am verzwicktesten; am kniffeligstentricky | more tricky | most tricky
trickreich; raffiniert {adj}tricky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tricky
Back to top