ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

create

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *create*, -create-

create ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
create (vt.) แต่งตั้ง Syn. appoint
create (vt.) สร้าง Syn. make
create (vt.) สร้างสรรค์ See also: ประดิษฐ์
create a scene (idm.) บอกให้รู้กันทั่ว See also: กระจายข่าว
created (adj.) ซึ่งสร้างขึ้น Syn. manufactured, formed, worked
English-Thai: HOPE Dictionary
create(ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make,originate
English-Thai: Nontri Dictionary
create(vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิด (v.) create See also: make, invent, evolve Syn. ประดิษฐ์, จัดทำ
รังรักษ์ (v.) create See also: produce, build Syn. สร้าง
รังสรรค์ (v.) create See also: establish, build, erect, produce Syn. รังสฤษฏ์, สร้าง
รังสฤษฎ์ (v.) create See also: produce, build, make, invent Syn. รังรักษ์, รังสรรค์
รังสฤษฏ์ (v.) create See also: produce, establish, build, erect Syn. รังสรรค์, สร้าง
สร้าง (v.) create See also: produce, build, make, invent Syn. รังรักษ์, รังสรรค์, รังสฤษฎ์
สร้างสรรค์ (v.) create See also: make, originate Syn. ประดิษฐ์, รังสรรค์, จัดทำ, สร้าง
สร้างสรรค์ (v.) create See also: invent, make, originate, devise, formulate Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์ Ops. ทำลาย
เนรมิต (v.) create See also: make, establish, set up Syn. คิดค้น, สร้าง
เสก (v.) create See also: bring about Syn. เนรมิต, นฤมิต
สร้างกำแพง (v.) create a barrier See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause difficulties
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause dificulties
สร้างกรรม (v.) create karma See also: commit sin Syn. ทำกรรม, ก่อกรรม
ตั้งตัวเอง (v.) create oneself
สถาปนาตัว (v.) create oneself Syn. ตั้งตัวเอง
วรรณศิลป์ (n.) art created language
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We worked hard to create a solutionพวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข
No offense, but I don't believe the Red Sea and I don't believe six days to create the world.ขอโทษที แต่ผมไม่เชื่อเรื่องทะเลแดง และผมไม่เชื่อว่า ท่านสร้างโลกภายใน 6 วัน
The reason I put everybody here naked I wasn't trying to be cute, I just didn't want to create clothes.สาเหตุที่ผมให้ทุกคนเกิดมาล่อนจ้อน ผมไม่ได้อยากทำตัวน่ารัก ผมแค่ไม่อยากสร้างเสื้อผ้าเท่านั้น
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
You came to Mt Zhong Nan to create trouble.เจ้ามาเขาจงน้ำเพื่อก่อปัญหาแท้ๆ.
Listen to your Teacher's teachings and don't create any trouble.ตั้งใจฟังคำสอนของอาจารย์ อย่าสร้างปัญหาล่ะ.
You must transcend the loss, the pain... and create something new.คุณต้องก้าวข้ามการ สูญเสียความเจ็บปวด ... และสร้างสิ่งใหม่ ๆ
I'm gonna create someone who doesn't like me?แต่ส่วนมากสิ่งที่ผมสร้าง มักจะทำให้ผู้คนไม่ชอบผมเสมอนะ
We'd all love to know what possessed Switcher to create such a window display.พวกเราอยากทราบว่า สวิทช์เชอร์เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมา ถึงได้กล้าไปทำอะไรเละเทะที่หน้าต่างโชว์นั่น
I'll create a media event. Call the newspaper, boys and girls.เค้าจะสร้างเหตุการ์ณให้สื่อมวลชนรับรู้ โทรเรียกหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ให้หมด
I might be manipulating you to create risk for myself.ฉันอาจจะใช้คุณ เพื่อสร้างความเสี่ยงให้ตัวฉันเอง
You want to create monsters.เธอสร้างอสุรกายขึ้นมา

create ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, 骚乱 / 騷亂] disturbance; riot; to create a disturbance
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 刱] establish, create; knife cut
加菲猫[Jiā fēi māo, ㄐㄧㄚ ㄈㄟ ㄇㄠ, 加菲猫 / 加菲貓] Garfield (comic strip cat created by Jim Davis)
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 再现 / 再現] to recreate; to reconstruct (a historical relic)

create ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリエート;クリエイト[, kurie-to ; kurieito] (n,vs) create
バンド[, bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
巻き起こす;巻き起す[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy)
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks)
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen
眼高手低[がんこうしゅてい, gankoushutei] (n) able to criticize but not to create (criticise)
自炊[じすい, jisui] (n,vs,adj-no) (1) cooking for oneself; (2) scanning a book or manga to create an ebook; (P)
輩;原;儕[ばら, bara] (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts)
追い落とし;追い落し;追落とし;追落し[おいおとし, oiotoshi] (n) (1) chasing down; pushing down; deposing; ousting; (2) sacrificing to create a shortage of liberties, then capturing (in the game of go)
雪釣り;雪釣;雪つり[ゆきつり;ゆきづり(雪釣り;雪釣), yukitsuri ; yukiduri ( yuki tsuri ; yuki tsuri )] (n) (arch) game in which children use a piece of charcoal on a string to create and lift up snowballs
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda)
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964)
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours)
キーウェブクリエイタ[, ki-uebukurieita] (n) {comp} KeyWeb Creater
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P)
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours)
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance
隠蔽工作[いんぺいこうさく, inpeikousaku] (n,vs) (create) a cover-up
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater

create ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
ดล[v.] (don) EN: cause ; create ; give rise to ; make FR: causer
ดลบันดาล[v.] (donbandān) EN: inspire ; engender ; bring forth ; give rise to ; create FR: inspirer
จัดทำ[v.] (jat tham) EN: make ; do ; create ; conduct ; provide ; compile ; organize FR: créer ; réaliser
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve FR: inventer ; découvrir ; développer
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
นฤมิต[v.] (nareumit) EN: build ; create FR:
เนรมิต[v.] (nēramit) EN: create ; conjure up FR:
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
รังรักษ์[v.] (rangrak) EN: create ; produce ; build FR:
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce FR:
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect FR:
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer ; développer ; élever
สร้างกรรม[v. exp.] (sāng kam) EN: create karma ; commit sin FR:
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kampha) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance FR: créer un obstacle
สร้างขึ้น[v. exp.] (sāng kheun) EN: build ; erect ; establish ; create ; be built FR: construire ; ériger ; édifier ; établir ; créer ; élaborer
สร้างความต้องการ[v. exp.] (sāng khwām ) EN: create a demand FR: créer une demande
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: create ; invent FR: créer ; inventer
สร้างสถานการณ์[n.] (sāngsathāna) EN: create a situation FR:
สร้างตำนาน[v. exp.] (sāng tamnān) EN: create a legend FR: construire une légende
สรรค์สร้าง[v.] (sansāng) EN: create ; construct ; build FR:
สถาปนา[v.] (sathāpanā) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier
สถาปนาตัว[v.] (sathāpanā t) EN: create oneself FR:
เสกสรรปั้นแต่ง[v. exp.] (sēksan pan ) EN: create ; cook up ; invent FR:
ส่อเสียด[v.] (sōsīet) EN: instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord FR:
แต่งขึ้น[v. exp.] (taeng kheun) EN: invent ; create ; compose ; concoct FR: créer ; composer ; concocter
ตั้ง[v.] (tang) EN: establish ; found ; organize ; create ; form FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:
ทำ[v.] (tham) EN: make ; manufacture ; create ; institute FR: faire ; fabriquer ; construire ; réaliser ; exécuter
ทำให้เกิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about ; inspire FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher ; inspirer
ทำเรื่อง[v. exp.] (tham reūang) EN: cause trouble ; create trouble FR: faire des histoires
แหวกแนว[v.] (waēknaēo) EN: innovate ; be different from ; create something new and original ; break new ground FR: innover ; jouer l'originalité

create ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsehen {n} | Aufsehen erregensensation | to cause a sensation; to create a sensation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า create
Back to top