ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assignment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assignment*, -assignment-

assignment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assignment (n.) การมอบหมาย Syn. designation, authorization, nomination
assignment (n.) งาน See also: งานที่ได้รับมอบหมาย Syn. task, responsibility, job
English-Thai: HOPE Dictionary
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
English-Thai: Nontri Dictionary
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assignment๑. การโอนสิทธิ์๒. เอกสารการโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assignmentการโอนสิทธิ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับมอบหมาย (v.) accept an assignment See also: receive responsibility, be entrusted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think that you can help us most by taking that assignment you've been offered in Fiji.คุณช่วยเราได้ โดยการรับงานที่ฟิจิ
Just what is your assignment here tonight, boy?ไหนบอกสิ... ทำไมคืนนี้นายถึงยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อีก เจ้าหนู?
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์
Your Christmas assignment is ready.หน้าที่ในวันคริสมาสต์ของคุณได้ถูกมอบหมายแล้ว
I want you to get that to bail bondsmen, bookies... assignment officers and snitches in County.จากพวกเจ้าหน้าที่หรือพวกทรยศหักหลัง
It´s about this shy copy editor... who makes a total mockery of herself and her boss... when she completely botches... her first assignment as a reporter.It's about this shy copy editor... who makes a totaI mockery of herseIf and her boss... when she compIeteIy botches...
And I've got just the assignment to take advantage of your unique abilities.และคุณเพิ่งได้รับมอบหมาย... เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถ พิเศษของคุณ
The assignment was to write about Bruegel. I did that.คุณให้เขียนเกี่ยวกับบรูเกล หนูก็เขียนแล้ว
That's your only assignment today. When you're done, you may leave.นั่นคืองานสำหรับวันนี้ เมื่อเสร็จแล้วก็ไปได้
This assignment has made it clear.หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานั้น มันจะต้องทำให้สำเร็จ
The truth is I can't trust you completely, but if you accept this assignment I can develop this trust.ความจริงก็คือ ข้าไม่สามารถเชื่อใจได้อย่างเต็มที่ ถ้าเจ้ายอมรับหน้าที่นี้ ข้าก็จะสามารถเชื่อใจเจ้าได้อย่างเต็มที่
I hate the drawing assignment. I like everything, but this assignment is killing me! ~ไม่นะ ฉันเกลียดงานวาดภาพ ฉันน่ะชอบทุกสิ่ง แต่งานภาพวาดนี่มันจะฆ่าชั้น

assignment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿题[sù tí, ㄙㄨˋ ㄊㄧˊ, 宿题 / 宿題] assignment
指派[zhǐ pài, ㄓˇ ㄆㄞˋ, 指派] assignment
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
差事[chāi shi, ㄔㄞ ㄕ˙, 差事] errand; assignment
任务[rèn wu, ㄖㄣˋ ˙, 任务 / 任務] mission; assignment; task; duty; role
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 作业 / 作業] school assignment; homework; work; task; operation; to operate

assignment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサインメント[, asainmento] (n) assignment
キー割り当て;キー割当[キーわりあて, ki-wariate] (n) {comp} key assignment
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] (n) {comp} pointer assignment
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] (n) {comp} pointer assignment statement
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment
人事異動[じんじいどう, jinjiidou] (n) personnel change; personnel shift; reshuffle; (annual) staff reassignment; (P)
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
移譲(P);委譲[いじょう, ijou] (n,vs) transfer; assignment; (P)
課役[かえき, kaeki] (n) distribution of assignments
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P)
譲渡[じょうと, jouto] (n,vs) transfer; assignment; conveyance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] pointer assignment
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
代入[だいにゅう, dainyuu] assignment
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
割当[わりあて, wariate] assignment
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments
再割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment

assignment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge FR: délégation [f]
การโอนสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn sit) EN: assignment ; transfer of title FR:
การโอนสิทธิ[n. exp.] (kān ōn sitt) EN: assignment FR:
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:

assignment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Prüfungsauftrag {m}audit assignment
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment
Indexierung {f}descriptor assignment
Funktionstastenbelegung {f}function key assignment
Farbzuordnung {f}pen assignment
Anschlusszuordnung {f} (in einem Stecker)pin assignment
Anschlussbelegung {f}terminal assignment
Reisearrangement {n}travel assignment
Abtretungsformular {n}assignment form
Auftragserteilung {f}assignment of a mission
Auslosungsanzeige {f}assignment notice
Einkommensverschiebung {f}assignment of income
Forderungsabtretung {f}assignment of claim
Geschäftsverteilung {f}assignment of business
Lohnabtretung {f}assignment of wages
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
Prioritätsübertragung {f}assignment of priority
Rückübertragung {f}assignment back
Speicherbelegung {f}assignment of memory space

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assignment
Back to top