ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appointment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appointment*, -appointment-

appointment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appointment (n.) การแต่งตั้ง Syn. designation, election, nomination
appointment (n.) การนัดพบ See also: การนัดหมาย Syn. meeting, assignment
appointment (n.) ตำแหน่ง See also: งาน Syn. position, post
appointment (n.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
appointment book (n.) รายการแสดงเวลานัด See also: รายการนัดหมาย Syn. schedule, timetable
English-Thai: HOPE Dictionary
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appointmentการแต่งตั้ง [ดู nomination ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำหนด(เวลา) (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย
การนัด (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา)
การนัดพบ (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา)
การนัดหมาย (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การกำหนด(เวลา)
นัด (n.) appointment Syn. นัดหมาย
เวลานัด (n.) appointment Syn. เวลานัดหมาย
ที่นัดพบ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. สถานที่นัดเจอ, จุดนัดพบ
สถานที่นัดพบ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. สถานที่นัดเจอ, ที่นัดพบ, จุดนัดพบ
สถานที่นัดเจอ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. ที่นัดพบ, จุดนัดพบ
คลาดนัด (v.) miss an appointment Syn. พลาดนัด, ผิดนัด
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
นัด (v.) have an appointment See also: make an appointment, date Syn. นัดหมาย
นัดหมาย (v.) arrange an appointment See also: make an appointment with Syn. นัดพบ, วางแผน, นัดแนะ, นัด
ผิดนัด (v.) miss an appointment
ผิดนัด (v.) miss an appointment Syn. พลาดนัด
พลาดนัด (v.) miss an appointment Syn. ผิดนัด
สัญญาบัตร (n.) royal letter of appointment
แห้ว (n.) disappointment See also: frustration Syn. ความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
Well, I have an appointment nowเอาละ ตอนนี้ฉันมีนัดนะ
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
Do you have an appointment?คุณนัดไว้หรือเปล่า
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I have to go. I have an appointment to keep.ผมต้องไปแล้วละครับ ผมมีนัด
I mean, look. We got an appointment to see Mr Sline tomorrow.ผมหมายความว่า พวกเรามีนัดกับ คุณไซยน พรุ่งนี้
I can only get her an appointment for Thursday.ผมนัดหมอได้เฉพาะวันพฤหัส
Don't get hustled into an appointment if the phone's okay.อย่าไปรับนัดชุ่ยๆ ส่งมา
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ
I got an appointment this afternoon with your father to show him this.ฉันนัดพ่อนายไว้ กะว่าจะให้เขาดูนี่
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล
We're by appointment only.เราต้อนรับเฉพาะลูกค้านัดล่วงหน้า
Make the appointment for next Wednesday at 2:00pmลองนัดไว้ วันพุธหน้า สักบ่ายสองละกัน
I'm just running out the door. I'm late for my appointment with Munce.ฉันกำลังจะออกเลย ฉันนัดกับมอนส์แถมสายแล้ว
What's wrong? Nothing. It's just I have an appointment to check out this African guy.เปล่า แค่ฉันมีนัด ไปเช็คเรื่องคนแอฟริกัน

appointment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
轮任[lún rèn, ㄌㄨㄣˊ ㄖㄣˋ, 轮任 / 輪任] rotating appointment (e.g. Presidency of EU)
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, 约会 / 約會] appointment; engagement
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, 约定 / 約定] engage; promise; make an appointment
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 遴] surname Lin; select for appointment

appointment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポ[, apo] (n) (abbr) appointment
アポインテシステム[, apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system
アポインテメントシステム[, apointementoshisutemu] (n) appointment system
アポイント[, apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment
アポイントメント[, apointomento] (n) appointment
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment)
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
任命[にんめい, ninmei] (n,vs,adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P)
任官[にんかん, ninkan] (n,vs,adj-no) appointment; investiture
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P)
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation)
復職[ふくしょく, fukushoku] (n,vs) reinstatement; reappointment
思惑違い[おもわくちがい, omowakuchigai] (n) miscalculation; disappointment
悲観[ひかん, hikan] (n,vs) pessimism; disappointment; (P)
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
挙用[きょよう, kyoyou] (n,vs) appointment; promotion
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
申し合わせる[もうしあわせる, moushiawaseru] (v1) to arrange; to make an appointment; to agree upon
自任[じにん, jinin] (n,vs) self-appointment; pretension; (P)
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

appointment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment ; setting FR: attribution [f] ; affectation [f]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting FR: rendez-vous [m]
การนัดเจอ[n. exp.] (kān nat joē) EN: appointment FR:
การนัดหมาย[n.] (kān natmāi) EN: appointment FR: rendez-vous [m]
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengta) EN: appointment FR: nomination [f]
ขาดนัด[n. exp.] (khāt nat) EN: miss an appointment FR: manquer un rendez-vous
คลาดนัด[v. exp.] (khlāt nat) EN: miss an appointmernt ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
มีนัดตอน...[v. exp.] (mī nat tøn ) EN: have an appointment at ... (+ time) FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous ; donner rendez-vous ; prendre rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment (with) ; date FR: fixer un rendez-vous
นัดพบ[v.] (natphop) EN: date ; promise ; make an appointment with FR: fixer un rendez-vous
ผัดนัด[v. exp.] (phat nat) EN: postpone a meeting ; postpone an appointment ; put off an appointment FR:
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
พลาดนัด[v. exp.] (phlāt nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
เปลี่ยนเวลานัดพบ[v. exp.] (plīen wēlā ) EN: make a new appointment FR:
ประทวน[n.] (prathūan) EN: ministerial certificate of appointment FR:
สัญญาบัตร[n.] (sanyābat) EN: royal letter of appointment ; commission FR:
สถานที่นัดเจอ[n. exp.] (sathānthī n) EN: appointment place FR: lieu de rendez-vous [m]
ติดนัด[v. exp.] (tit nat) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged FR:
ตราตั้ง[n.] (trātang) EN: seal of office ; seal of appointment ; certificate of appointment ; credentials FR:
เวลานัด[n. exp.] (wēlā nat) EN: appointment FR: heure de rendez-vous [f]
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitw) EN: disappointment ; frustration FR: déception [f]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
งดรับแขก[v. exp.] (ngot rap kh) EN: cancel appointments ; no visitors FR:
เวลานัดหมายคาบกัน[v. exp.] (wēlā natmāi) EN: appointments overlap FR:

appointment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment
Einsetzung {f} (in)appointment (to)
Praktikantenstelle {f}appointment for trainees; job for trainees
Terminkalender {m}appointment calendar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appointment
Back to top