ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

architect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *architect*, -architect-

architect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
architect (n.) ผู้สร้าง See also: ผู้สรรค์สร้าง Syn. creator, originator
architect (n.) สถาปนิก See also: ผู้ออกแบบอาคาร, นักออกแบบอาคาร Syn. designer
architecture (n.) สถาปัตยกรรม See also: งานสถาปัตยกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
architect(อาร์'คิเทคทฺ) n. นักสถาปนิก
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
English-Thai: Nontri Dictionary
architect(n) สถาปนิก
architecture(n) สถาปัตยกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
architectonicสถาปัตยลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architectureสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architectsสถาปนิก [TU Subject Heading]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Architecture, Medievalสถาปัตยกรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเขียนแบบ (n.) architect Syn. นักออกแบบ
สถาปนิก (n.) architect Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ
สถาปนิก (n.) architect
สถาปัตยกรรม (n.) architecture
สถาปัตยกรรม (n.) architecture See also: edifice, structure Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (n.) architecture See also: architectural science Syn. สถาปัตย์
สถาปัตย์ (n.) architecture Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรม (n.) landscape architecture
สถ.บ. (n.) Bachelor of Architecture See also: B. Arch. Syn. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.ม. (n.) Master of Architecture See also: M.Arch
สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Architecture See also: B.Ar., B.Arch Syn. สถ.บ.
สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Architecture See also: M.Arch Syn. สถ.ม.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Architecture See also: B. Arch.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're an architect not a construction worker.นายเป็นสถาปนิกนะ ไม่ใช่คนงานก่อสร้าง
The Architect said that if I didn't return to the source, Zion would be destroyed tonight.สถาปนิกบอกผมว่าถ้าผมไม่กลับไปที่แหล่งกำเนิด คืนนี้ไซออนจะถูกทำลาย
An architect and married.เป็นสถาปนิก แต่งงานแล้ว
Anna Rivers' latest novel The Eternal Wait is scheduled for release this fall and her husband, architect Jonathan Rivers, is said to be taking time out to accompany her on her promotional tour.แอนนา ริเวอร์ส กับนิยายล่าสุด "การรอชัวกัลปาวสาน" จะวางแผงช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ ส่วนสามีสถาปนิกของเธอ โจนาธาน ริเวอร์ส อยู่ในช่วงลาพัก เพื่อร่วมทัวร์โปรโมทนิยายของเธอ
No, I'm across the room at my drafting table, showing some foxy young thing all my cool architect stuff.แล้วฉันก็นั่งอยู่ห่างไปฝั่งตรงข้ามห้องที่โต๊ะร่างแบบของฉัน ทำท่าแสดงอุปกรณ์สถาปนิกสุดจ๊าปของฉันให้แม่สาวสุดฮอตดู
An architect takes that into account.สถาปนิคต้องไม่ลืมเรื่องนั้น
I found an architect who specializes in renovations.ฉันเจอสถาปนิคผู้เชียวชาญด้านบูรณะ
Force for justice, architect of all that I am.พลังแห่งความยุติธรรม ผู้สร้างตัวตนของผม
An architect named Omar Sadiki.สถาปนิกชื่อโอมาร์ ซาดิกิ
Tom could be a really great architect if he wanted to be.จริงๆแล้วทอม สามารถเป็นสถาปนิกที่เก่งมากๆได้เลย ถ้าเค้าอยากจะเป็นน่ะนะ
Ladies and Gentlemen, please please welcome the architect of the digital age, the one that the Time elected Man of the Year:ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี โปรดให้การต้อนรับสถาปนิกของยุคดิจิตอล และบุคคลแห่งปีจากนิตยสารTime
An architect must be economical in his use of space, so, well done.พื้นที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด อืม ใช้ได้ๆ

architect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 设计者 / 設計者] designer; architect (of a project)
骑楼[qí lóu, ㄑㄧˊ ㄌㄡˊ, 骑楼 / 騎樓] arcade (architecture)
建筑学[jiàn zhù xué, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 建筑学 / 建築學] architectural; architecture
建筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, 建筑师 / 建築師] architect
对称轴[duì chèn zhóu, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄓㄡˊ, 对称轴 / 對稱軸] axis of symmetry; central axis (in Chinese architecture)
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 客户服务器结构 / 客戶服務器結構] client server architecture
挑出[tiǎo chū, ㄊㄧㄠˇ ㄔㄨ, 挑出] corbel (in architecture)
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 设计师 / 設計師] designer; architect
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 分布式结构 / 分佈式結構] distributed architecture
比例尺[bǐ lì chǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 比例尺] scale; architect's scale; engineer's scale
七层架构[qī céng jià gòu, ㄑㄧ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, 七层架构 / 七層架構] seven layer architecture (OSI)
结构[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 结构 / 結構] structure; composition; makeup; architecture
模板[mú bǎn, ㄇㄨˊ ㄅㄢˇ, 模板] template; (architecture) formwork

architect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキテクト[, a-kitekuto] (n) architect
建築士[けんちくし, kenchikushi] (n) (authorized) architect and builder (authorised); (P)
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[, a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P)
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[, a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture
オープンアーキテクチャ[, o-pun'a-kitekucha] (n) {comp} open architecture
クライアントサーバアーキテクチャ[, kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture
グリーンアーキテクチャー[, guri-n'a-kitekucha-] (n) green architecture
クローズドアーキテクチャ[, kuro-zudoa-kitekucha] (n) {comp} closed architecture
ゴシック建築[ゴシックけんちく, goshikku kenchiku] (n) Gothic architecture
システムアーキテクチャ[, shisutemua-kitekucha] (n) {comp} system architecture
システムアプリケーションアーキテクチャ[, shisutemuapurike-shon'a-kitekucha] (n) {comp} System Application Architecture; SAA
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture)
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] (n) {comp} Flexible Advanced Systems Architecture
ランドスケープアーキテクチュア[, randosuke-pua-kitekuchua] (n) landscape architecture
ロマネスク建築[ロマネスクけんちく, romanesuku kenchiku] (n) Romanesque architecture
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
壁代[かべしろ, kabeshiro] (n) (See 母屋・もや・3,庇・2) curtain separating a central room from the aisles around it (in palatial-style architecture)
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides
寝殿造り;寝殿造[しんでんづくり, shindendukuri] (n) manner of Heian era palatial architecture
小座敷[こざしき, kozashiki] (n) (1) small tatami room; (2) (See 放ち出) extension of the main room of a home (in traditional palatial-style architecture); (3) room smaller than four and a half tatami (in tea ceremony)
常御所[つねのごしょ, tsunenogosho] (n) (1) (See 寝殿造) room or pavilion of residence for the master of the house (Heian period palatial-style architecture); (2) room where the emperor usually lives in the imperial palace
拡張ISA[かくちょうアイエスエー, kakuchou aiesue-] (n) {comp} EISA; Extended Industrial Standard Architecture
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] (n) {comp} Extended Industry Standard Architecture; EISA
校倉造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture)
笠木[かさぎ, kasagi] (n) coping (architecture); top rail; cap piece; head board; what covers the top of a wall, torii or gate, not necessarily made of wood
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp
[しとみ, shitomi] (n) latticed shutters (in traditional Japanese and Chinese architecture)
蔀戸[しとみど, shitomido] (n) (See 蔀) latticed shutters (in traditional Japanese and Chinese architecture)
西の対[にしのたい, nishinotai] (n) (See 寝殿造) western side house (in traditional palatial-style architecture)
釣殿;釣り殿[つりどの, tsuridono] (n) (See 寝殿造り) buildings on the east and west side of the southern pond (in traditional palatial-style architecture)
門廊[もんろう, monrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
文書体系[ぶんしょたいけい, bunshotaikei] document architecture, document body
文書体系クラス[ぶんしょたいけいクラス, bunshotaikei kurasu] document architecture class
文書体系水準[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA)
階層アーキテクチャ[かいそうアーキテクチャ, kaisou a-kitekucha] layered architecture

architect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
เพชฉลูกรรม[n.] (phetchalūka) EN: Vishnu ; divine architect FR:
ภูมิสถาปนิก[n. exp.] (phūmisathāp) EN: landscape architect FR: architecte paysager [m]
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
สภาสถาปนิก[n. exp.] (saphā sathā) EN: architect council FR:
สภาสถาปนิกไทย ; สภาสถาปนิก[org.] (Saphā Sathā) EN: Architect Council of Thailand FR:
สถาปนิก[n.] (sathāpanik) EN: architect FR: architecte [m]
สถาปนิกหญิง[n. exp.] (sathāpanik ) EN: female architect ; woman architect FR: architecte [f]
เวสสุกรรม[n.] (wētsukam) EN: Vishnu ; divine architect FR:
วิษณุกรรม[n.] (witsanukam) EN: Vishnu ; divine architect FR:
วิสสุกรรม[n.] (witsukam) EN: Vishnu ; divine architect FR:
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan FR: plan d'architecte [m]
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (kān øk baēp) EN: architecture design FR:
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม[adj.] (kīo kap sat) EN: architectural FR: architectural
กระสวนเรือน[n. exp.] (krasūan reū) EN: architect's plan FR:
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (laksana thā) EN: architectural feature FR: caractéristique architecturale [f]
ภูมิสถาปัตย์[n.] (phūmisathāp) EN: landscape architecture ; architectural landscaping FR: architecture paysagère [f]
รูปแบบสถาปัตยกรรม[n. exp.] (rūpbaēp sat) EN: architectural features FR:
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (rūpbaēp thā) EN: architectural styles FR: style architectural [m]
สถาปนิกระดับโลก[n. exp.] (sathāpanik ) EN: FR: architecte de réputation internationale [m]
สถาปัตยกรรม[n.] (sathāpattay) EN: architecture ; edifice ; structure FR: architecture [f] ; structure [f]
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ [n. exp.] (sathāpattay) EN: Byzantine architecture FR: architecture byzantine [f]
สถาปัตยกรรมไบแซนทีน [n. exp.] (sathāpattay) EN: Byzantine architecture FR: architecture byzantine [f]
สถาปัตยกรรมบาโรก[n. exp.] (sathāpattay) EN: Baroque architecture FR: architecture baroque [f]
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[n. exp.] (sathāpattay) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture FR: architecture néogothique [f]
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา[n. exp.] (sathāpattay) EN: Renaissance architecture FR:
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[n. exp.] (sathāpattay) EN: Classical architecture FR: architecture classique [f]
สถาปัตยกรรมกอธิค[n. exp.] (sathāpattay) EN: Gothic architecture FR: architecture gothique [f]
สถาปัตยกรรมกรีกโบราณ[n. exp.] (sathāpattay) EN: Ancient Greece architecture FR:
สถาปัตยกรรมศาสตร์[n.] (sathāpattay) EN: architecture FR:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (sathāpattay) EN: Bachelor of Architecture ; B. Arch. FR:
สถาปัตยกรรมประจำชาติ[n. exp.] (sathāpattay) EN: national architecture FR:
สถาปัตยกรรมประจำชาติไทย[n. exp.] (sathāpattay) EN: national architecture of Thailand FR:
สถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ [n. exp.] (sathāpattay) EN: Renaissance architecture FR:
สถาปัตยกรรมโรมันโบราณ[n. exp.] (sathāpattay) EN: Roman architecture architecture FR:
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ [n. exp.] (sathāpattay) EN: Romanesque architecture FR:
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่[n. exp.] (sathāpattay) EN: Modern architecture FR: architecture moderne [f] ; architecture contemporaine [f]
สถาปัตยกรรมศาสตร์[n.] (sathāpattay) EN: architecture ; architectural science FR: architecture [f]
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (sathāpattay) EN: Bachelor of Architecture FR:
สถาปัตยกรรมตะวันตก[n. exp.] (sathāpattay) EN: Western architecture FR: architecture ocidentale [f]

architect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Architektengruppe {f}architectural firm
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects
architektonisch {adj}architectural
architektonisch {adv}architecturally
Bauwesen {n}civil engineering; architecture
Dateiorganisation {f}file architecture
Landschaftsgestaltung {f}landscape architecture
Baustil {m}architectural style
Symbolstruktur {f}symbol architecture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า architect
Back to top