ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

layout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *layout*, -layout-

layout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
layout (n.) โครงงาน See also: แผนงาน Syn. plan, sketch
English-Thai: HOPE Dictionary
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน,แผนงาน,การแผ่ออก,การออกแบบ,สถานที่,สถานการณ์,สภาพ,ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out,plan
English-Thai: Nontri Dictionary
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
layout๑. การวางผัง๒. ผัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Layout (Printing)การจัดหน้า (การพิมพ์) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What we have here, my friend, is an entire layout of the archives.เรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรหรือ เพื่อน, เพราะมันมีสิ่งที่สำคัญอยู่ไง.
And this layout for the "Winter Wonderland" spread...เลย์เอาท์สองหน้า ของมหัศจรรย์หน้าหนาวนี่...
The biggest ad buy of the year, and the only paid layout editorial ever works on.ลูกค้ารายใหญ่ของปีนี้\ จ่ายสดซะด้วย
That travel layout you did with the tiki torches, wow, that was-- that was really gorgeous.ภาพถ่ายท่องเที่ยวที่คุณถ่ายกับคบเพลิงไม้นั่น ว้าว มันช่าง สวยมากจริงๆค่ะ
I saw the layout you made for Fabia.ผมเห็นรูปแบบการจัดวาง ที่คุณทำมันสำหรับฟาเบีย
If you look at the layout of the holmes murder castle, there's other torture chambersinside the walls,right?ดูผังประสาทของโฮล์มสิ - มีห้องทรมานในผนังพวกนี้ ใช้มั๊ย? - ใช่
It has the exact same layout and no one will ever know the difference.ห้องเหมือนกันทุกอย่าง และจะไม่มีใครเห็นถึงความแตกต่างเลย
It shows the layout of his property, and its proximity to every other house on his street.มันแสดงแผนผังของที่ดินเขา และบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทุกหลังบนถนนนั้น เขามี..
WHAT, LIKE A DISGUISE? THE FIRE CAPTAIN SAID THE UNSUB KNEW THE LAYOUT OF THE MOVIE THEATER.ซึ่งจะทำให้เขามองเห็นทางเข้าออกได้ทุกมุม
I need your complete security layout of Langley.อยากได้แผนผังรักษาความปลอดภัย ของแลงลีย์หน่อย
How well do you know the layout inside?คุณรู้จักแผนผังข้างในดีแค่ไหน?
He knows the layout of the place. He eliminates any physical threat, the dog.เขารู้แผนผังของสถานที่ เขากำจัดทุกๆภัยคุกคามทางกายภาพ สุนัข

layout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开本[kāi běn, ㄎㄞ ㄅㄣˇ, 开本 / 開本] format (page layout for printing)
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
格局[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, 格局] structure; pattern; layout

layout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) {comp} keyboard layout
コマ割り[コマわり, koma wari] (n) panel layout
コンプリヘンシブレイアウト[, konpurihenshibureiauto] (n) comprehensive layout
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) {comp} network configuration; network layout
プラントレイアウト[, purantoreiauto] (n) plant layout
ページレイアウトプログラム[, pe-jireiautopuroguramu] (n) {comp} page layout program
レイアウトセル[, reiautoseru] (n) {comp} layout cell
レイアウト表示[レイアウトひょうじ, reiauto hyouji] (n) {comp} layout display
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] (n) {comp} sequential layout order
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] (n) {comp} layout category
レイアウト[, reiauto] (n,vs) layout; (P)
レイアウトシステム[, reiautoshisutemu] (n) layout-system
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
回路配置利用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ形式[データけいしき, de-ta keishiki] data layout
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program
レイアウト[れいあうと, reiauto] layout
共通割付け構造[きょうつうわりつけこうぞう, kyoutsuuwaritsukekouzou] generic layout structure
割付けの流れ[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream
割付け体裁[わりつけていさい, waritsuketeisai] layout style
割付け処理[わりつけしょり, waritsukeshori] layout process
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class
割付け構造[わりつけこうぞう, waritsukekouzou] layout structure
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object
文書割付け処理[ぶんしょわりつけしょり, bunshowaritsukeshori] document layout process
文書割付け根[ぶんしょわりつけこん, bunshowaritsukekon] document layout root
書式制御文字[しょしきせいぎょもじ, shoshikiseigyomoji] format effector, layout character
現割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object

layout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบผังภูมิของวงจรรวม[n. exp.] (baēp phang ) EN: integrated circuit layout design FR:
การวางผัง[n. exp.] (kān wāng ph) EN: planning ; layout FR:
เลย์เอาท์[n.] (lē-ao) EN: layout FR:
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ผังภูมิ[n. exp.] (phang phūm) EN: layout FR:

layout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildschirmaufteilung {f} [comp.]screen layout
Maschinenlayout {n}equipment layout
Gestellbelegung {f}frame layout
Layout {n}layout
Layouter {m}; Layouterin
Bestückungsplan {m}layout diagram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า layout
Back to top