ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dam*, -dam-

dam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dam (n.) เขื่อน See also: เขื่อนกั้นน้ำ, ทำนบ, ประตูน้ำ Syn. reservoir
dam (vt.) สร้างเขื่อน See also: กีดกั้น Syn. barrier
dam (n.) แม่พันธุ์ (ทางปศุสัตว์) See also: สัตว์สี่เท้าตัวเมีย
dam up (phrv.) ทำเขื่อนกั้น See also: เก็บน้ำด้วยเขื่อน
damage (n.) การทำร้าย See also: การประทุษร้าย Syn. harm, hurt
damage (n.) ความเสียหาย See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
damage (vi.) ทำความเสียหาย See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ Syn. harm, hurt, ruin
damage (vt.) ทำความเสียหาย See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ Syn. harm, hurt, ruin
damage (sl.) รายจ่าย
damageable (adj.) ซึ่งทำให้เสียหาย See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย Syn. hurtable, harmful, injurious
damaged (adj.) ที่ถูกทำลาย See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย Syn. ruined
damaged (adj.) พิการ See also: เสีย Syn. injured
damages (n.) ค่าเสียหาย See also: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้ Syn. compensation
damaging (adj.) ซึ่งทำให้เสียหาย See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย Syn. hurtable, harmful, injurious
damagingly (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ Syn. hurtfully, injuriously Ops. beneficially, healthfully, usefully
dame (n.) นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ) See also: คุณนาย
dammit (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า) Syn. damn it
damn (adv.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (adj.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ See also: คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (vt.) สาปแช่ง See also: แช่ง Syn. curse, doom
damn it (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า)
damn with faint praise (idm.) ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)
damnation (n.) ความหายนะ See also: การพังพินาศ Syn. perdition
damnation (n.) การสาปแช่ง See also: นรก
damned (adj.) ซึ่งถูกสาปแช่ง See also: เคราะห์ร้าย Syn. cursed, condemned
damp (n.) ความชื้น See also: อากาศชื้น Syn. moisture, humidity, dampness
damp (adj.) ชื้น See also: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น Syn. moist
damp (vt.) ทำให้ชื้น Syn. moisten, dampen
damp (vi.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ทุเลา Syn. allay, reduce, diminish
damp (vt.) ยับยั้ง See also: สกัดกั้น, กีดกัน Syn. inhibit
damp down (phrv.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชุ่ม Syn. dampen down, wet down
damp off (phrv.) เน่าเสีย See also: เน่า
damp squib (idm.) เรื่องผิดคาด See also: เรื่องน่าผิดหวัง
dampen (vt.) ทำให้ชื้น Syn. moisten
dampen (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง Syn. depress, disappoint, discourage, disspirit Ops. courage, inspirit, hearten, support
dampen (vt.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชื้น, ทำให้หมาด Syn. wet, spong, spray Ops. dry, dehydrate
dampen (vt.) ทำให้เปียกชื้น (ทางวรรณคดี) Syn. moisten, wet Ops. dry
dampen (vt.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชื้น, ทำให้ชุ่ม, ทำให้แฉะ Syn. damp, moisten Ops. dry, dry out
dampen (vi.) เปียก See also: ชื้น, ชุ่ม, แฉะ Syn. moisten Ops. dry, dry out
English-Thai: HOPE Dictionary
dam(แดม) {dammed,damming,dams} n.เขื่อน,ทำนพ,สิ่งกีดกั้น vt. ทำเขื่อนกั้น,กีดกั้น
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
damar(แดม'มะ,เมอะ) n. ชันยาเรือ
damascus(ดะแมส'คัส) n. ชื่อเมืองหลวงของซีเรีย
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
dammar(แดม'มะ,เมอะ) n. ชันยาเรือ
dammer(แดม'มะ,เมอะ) n. ชันยาเรือ
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่ง
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด,เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
damon and pythiasn. (เด'มัน-) ชื่อเพื่อนสนิทและเพื่อนตายคู่หนึ่ง (ตามตำนานกรีก)
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา
damsel(แดม'เซิล) n. ผู้หญิงสาว,หญิงพรหมจารี, Syn. maiden
English-Thai: Nontri Dictionary
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
damsel(n) หญิงพรหมจารี,หญิงสาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damทำนบ, เขื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
damageความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damagesค่าเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damnificationการก่อความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damped oscillationการแกว่งกวัดแบบหน่วง [มีความหมายเหมือนกับ damped vibration] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
damdam, เขื่อน, ทำนบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Damageบุบสลาย [การแพทย์]
Damagesค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Damping (Mechanics)การหน่วง (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Damsel Fliesแมลงปอเข็ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำนบ (n.) dam See also: weir, dike, dyke, embankment
ฝาย (n.) dam See also: weir, dike Syn. เขื่อนกั้นน้ำ
ฝาย (n.) dam See also: weir, dike Syn. เขื่อนกั้นน้ำ
พนัง (n.) dam
เขื่อน (n.) dam See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ
เขื่อนกั้นน้ำ (n.) dam See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ
กัก (v.) dam up See also: stop up, block up, retain Ops. ปล่อย
ความเสียหาย (n.) damage See also: harm
บุบสลาย (v.) damage See also: break, chip Syn. แตกสลาย
ผลเสียหาย (n.) damage See also: bad results, losses Syn. ผลร้าย, ผลเสีย, ความสูญเสีย Ops. ผลดี
ค่าปรับ (n.) damages See also: loss, fee commission, fine Syn. ค่าเสียหาย
ค่าเสียหาย (n.) damages See also: loss, fee commission, fine Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ
เงินทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. ค่าทำขวัญ
เบี้ยทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ
ท้าว (n.) dame See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron
ชัน (n.) dammar See also: resin Syn. ชันยาเรือ
ชันยาเรือ (n.) dammar See also: resin
ชันสน (n.) dammar
ตายห่า (int.) damn See also: shit
เหี้ย (n.) damn See also: goddamn, bad person, bad guy Syn. คนเลว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
Oh, you're dropped something, madamโอ คุณครับ คุณทำบางสิ่งตกไว้
You out to do some damage tonight?คืนนี้เธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Gold finger Dam 'itไอ้นิ้วทองคำ โธ่ เว้ย
They said Soo ah died alone at the dam but who took this photo?เขาว่ากันว่า Soo ah ไปที่เขื่อนคนเดียว แล้วใครถ่ายรูปนี้ละ
I am not gonna be that little Dutch boy with my finger in the dam no more!ชั้นจะไม่เป็น เด็กน้อยอมมืออีกต่อไป
I did bring them halfway. They're at the little house at the dam with the Beavers.ฉันพาพวกเขามาได้ครึ่งทาง \ ที่เขื่อน พวกบีเวอร์...
My police tore that dam apart.ตำรวจของฉันไปค้นที่เขื่อนนั่น
The dam will burst before we make it. We'll drown.เขื่อนจะแตกออกมา ก่อนที่เราจะทำได้ เราจะจมน้ำตาย
An ice dam on the eastern border formed and one day it broke.เขื่อนน้ำแข็งด้านชายแดนตะวันออกก่อตัวขึ้น พอถึงวันหนึ่งมันก็แตกออก
President Hoover had the dam built around it.ประธานาธิบดีฮูเวอร์ ให้สร้างเขื่อนครอบไว้
Wait, back up. You said the dam hides the Cube's energy.เดี๋ยวนะเดี๋ยว คุณบอกว่า ใช้เขื่อนซ่อนพลังงานของเดอะคิวบ์
I'm the hydroelectrical engineer supervising the building... of the new dam in this province, and I have money!ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง เขื่อนใหม่ในจังหวัดนี้ และผมก็มีเงิน
This dam project will create many newjobs.จะมีการสร้างเขื่อน ต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก
Remember when I told you about that dam in China?จำที่ผมบอกไว้ได้มั๊ย เรื่องเขื่อนในประเทศจีนน่ะ

dam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, 砩] dam up water with rocks
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, 冰坝 / 冰壩] freezing blockage; dam of ice on river
三峡大坝[Sān xiá Dà bà, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄉㄚˋ ㄅㄚˋ, 三峡大坝 / 三峽大壩] Three Gorges dam on the Changjiang
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, 亚当 / 亞當] Adam
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, 亚当斯 / 亞當斯] Adams
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, 喉结 / 喉結] Adam's apple
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, 结喉 / 結喉] Adam's apple
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, 残缺 / 殘缺] badly damaged; shattered
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
碰损[pèng sǔn, ㄆㄥˋ ㄙㄨㄣˇ, 碰损 / 碰損] bruising (damage to soft fruit etc)
[yīn, , 堙] bury; mound; to dam; close
白豆蔻[bái dòu kòu, ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 白豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum)
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 人民基本权利 / 人民基本權利] fundamental civil rights
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
围堰[wéi yàn, ㄨㄟˊ ㄧㄢˋ, 围堰 / 圍堰] a cofferdam
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, 索赔 / 索賠] compensation; (be awarded) damages
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
伤耗[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, 伤耗 / 傷耗] damage (e.g. to goods in transit)
受损[shòu sǔn, ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 受损 / 受損] damaged
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, 受潮] damp; affected by damp and cold
咒骂[zhòu mà, ㄓㄡˋ ㄇㄚˋ, 咒骂 / 咒罵] damn; curse
[dài, ㄉㄞˋ, 埭] dam
堤坝[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, 堤坝 / 堤壩] dam
[è, ㄜˋ, 堨] dam; to stop; check
堰塞湖[yàn sè hú, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄏㄨˊ, 堰塞湖] dammed lake; lake formed by landslip or lava flow
[bà, ㄅㄚˋ, 坝 / 壩] dam; dike; embankment
大名[Dà míng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, 大名] Daming county in Hebei; Daimyo (Japanese feudal lord)
害处[hài chu, ㄏㄞˋ ㄔㄨ˙, 害处 / 害處] damage; harm
损毁[sǔn huǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄟˇ, 损毁 / 損毀] damage
[xù, ㄒㄩˋ, 殈] damage egg so it does not hatch

dam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースダム[, a-sudamu] (n) earth dam
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
ダム放流[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water)
ダム放流水[ダムほうりゅうすい, damu houryuusui] (n) discharge water from a dam
ダム湖[ダムこ, damu ko] (n) reservoir; lake formed by a dam
バットレスダム[, battoresudamu] (n) buttress dam
土砂ダム[どしゃダム, dosha damu] (n) landslide dam
治山ダム[ちさんダム, chisan damu] (n) erosion-control dam; soil saving dam
重力ダム[じゅうりょくダム, juuryoku damu] (n) gravity dam
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam
アールダム;アールドム[, a-rudamu ; a-rudomu] (n) earldom
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome
アットランダム[, attorandamu] (n) at random
アトランダム[, atorandamu] (adj-na,n) at random
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus)
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist
エアダムチーズ[, eadamuchi-zu] (n) Edam cheese
エダムチーズ[, edamuchi-zu] (n) Edam cheese
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine
オイルダンパー[, oirudanpa-] (n) oil damper
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P)
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball)
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive)
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus)
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
カルダモン[, karudamon] (n) cardamom; (P)
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models
ギンザメダマシ[, ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique
ランダムアクセス[らんだむあくせす, randamuakusesu] random access
ランダムアクセスメモリ[らんだむあくせすめもり, randamuakusesumemori] random access memory (RAM)
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
ランダムファイル[らんだむふぁいる, randamufairu] random file
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency
損傷ログ記録[そんしょうろぐきろく, sonshourogukiroku] log-damage record
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping
近似ランダム[きんじらんだむ, kinjirandamu] pseudorandom
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
湿る[しめる, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

dam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; dam ; barrage ; storage pond ; water tower ; catchment FR: réservoir [m] ; réservoir d'eau [m] ; barrage [m]
ชาดำ[n. exp.] (chā dam ) EN: black tea FR: thé noir [m]
ชาดำเย็น [n. exp.] (chā dam yen) EN: iced tea without milk FR: thé froid [m]
ฝาย[n.] (fāi) EN: dam ; weir ; dike FR: digue [f] ; barrage [m] ; levée [f]
ฝายน้ำล้น[n.] (fāi nām lon) EN: weir ; dike ; dam FR: digue [f]
ให้รู้ดำรู้แดง[v. exp.] (hai rū dam ) EN: FR: mettre les points sur les i
อีแร้งดำหิมาลัย[n. exp.] (īraēng dam ) EN: Cinereous Vulture FR: Vautour moine [m] ; Vautour arrian [m] ; Grand Vautour [m] ; Vautour noir [m]
แกดำ ; อำเภอแกดำ = อ.แกดำ[n. prop.] (Kaē Dam ; A) EN: Kae Dam ; Kae Dam District FR: Kae Dam ; district de Kae Dam
กาแฟดำร้อน[n. exp.] (kāfaē dam r) EN: hot black coffee FR:
กาแฟดำเย็น[n. exp.] (kāfaē dam y) EN: iced black coffee FR: café noir glacé [m] ; café glacé [m]
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
กักเก็บน้ำ[v. exp.] (kakkep nām) EN: dam water FR:
กักน้ำ[v. exp.] (kak nām) EN: store water ; dam FR:
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block FR: barrer ; intercepter
ก้านดำหินปูน[n. exp.] (kān dam hin) EN: Adiantum membranifolium FR: Adiantum membranifolium
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam da) EN: scarlet fever FR: scarlatine [f]
ค่างดำมลายู[n. exp.] (khāng dam M) EN: Banded surili ; Presbytis femoralis FR: Presbytis femoralis
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; barrage ; weir FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; lac de retenue [m]
เขื่อนอัสวาน[n. prop.] (Kheūoen Asa) EN: Aswan Dam FR:
เขื่อนบางลาง[n. prop.] (Kheūoen Bān) EN: Banglang Dam ; Bang Lang Dam FR:
เขื่อนชัยนาท[n. prop.] (Kheūoen Cha) EN: Chai Nat Dam FR:
เขื่อนไซยะบุรี [n. prop.] (Kheūoen Cha) EN: Xayaburi dam FR:
เขื่อนดิน[n. exp.] (kheūoen din) EN: earthfill dam FR:
เขื่อนหิน[n. exp.] (kheūoen hin) EN: embankment dam FR:
เขื่อนหินทิ้ง [n. exp.] (kheūoen hin) EN: rock-fill dam = rockfill dam FR:
เขื่อนหินถม[n. exp.] (kheūoen hin) EN: rock-fill dam = rockfill dam FR:
เขื่อนฮูเวอร์[n. prop.] (Kheūoen Hūw) EN: Hoover Dam FR: barrage Hoover [m]
เขื่อนอิไตปู[n. prop.] (Kheūoen Ita) EN: Itaipú Dam FR:
เขื่อนเจ้าพระยา[n. prop.] (Kheūoen Jao) EN: Chao Phraya Dam FR:
เขื่อนจุฬาภรณ์[n. prop.] (Kheūoen Jul) EN: Chulabhorn Dam ; Chulaporn Dam FR:
เขื่อนกั้นน้ำ[n. exp.] (kheūoen kan) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke ; breakwater FR: barrage [m] ; digue [f]
เขื่อนแก่งกระจาน[n. prop.] (Kheūoen Kae) EN: Kaeng Krachan Dam ; Kaeng Krajan Dam FR:
เขื่อนเขาแหลม[n. prop.] (Kheūoen Kha) EN: Khao Laem Dam ; Khao Laem Reservoir FR:
เขื่อนคีรีธาร[n. prop.] (Kheūoen Khī) EN: Khiri Than Dam FR:
เขื่อนคอนกรีต[n. exp.] (kheūoen khø) EN: concrete dam FR: barrage en béton [m]
เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง[n. exp.] (kheūoen khø) EN: arch dam FR:
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khø) EN: gravity dam ; concrete gravity dam FR:
เขื่อนแกรนด์คูลี[n. prop.] (Kheūoen Khr) EN: Grand Coulee Dam FR:
เขื่อนครีบ [n. exp.] (kheūoen khr) EN: buttress dam FR:
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khu) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam FR:

dam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasserdeich {m}flood protection dam
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch
Ahnfrau {f}beldam
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}answerable for damage
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
Starcks Demoiselle {f} (Chrysiptera starcki) [zool.]Starck's damsel
Schadenfeststellung {f}assessment of damage
Verminderung {f}; Dämpfung
Dampfkochtopf {m} | Dampfkochtöpfe
Bardame {f} | Bardamen
Brandschutzklappe {f}fire damper
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Puffer {m}; Stoßdämpfer
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Anstandsdame {f} | Anstandsdamen
Dame {f}; Damespiel
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation
Bruch {m} durch Anprallconcussion damage
Stoßverletzung {f}concussion damage
Eindämmung {f} | Eindämmungen
Hofdame {f} | Hofdamen
Damast {m}damask
Dame {f} | Damen
Dame {f}dame
Dame {f}madam
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king
Damenmannschaft {f} | Damenmannschaften
Lackschaden {m}damage to the paintwork
Millionenschaden {m}damage running into millions
Sachschaden {m}damage to property; property damage
Schadenspotential {n}damage potential
Schadensakkumulation {f}damage accumulation
Schadensbericht {m}damage report
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Damaraseeschwalbe {f} [ornith.]Damara Tern
Fleckengrundschnäpper {m} [ornith.]Damar Flycatcher
verdammenswert {adj} | verdammenswerter | am verdammenswertestendamnable | more damnable | most damnable
Verdammung {f} | Verdammungen
Dampfbad {n} | Dampfbäder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dam
Back to top