ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cursed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cursed*, -cursed-

cursed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cursed (adj.) ซึ่งถูกสาป Syn. under a curse
cursed (adj.) น่ารำคาญ See also: น่ารังเกียจ Syn. hateful, detestable
English-Thai: HOPE Dictionary
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned ###A. laudatory
English-Thai: Nontri Dictionary
cursed(adj) ถูกสาป,ถูกแช่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือบอน (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things
จังไร (v.) be accursed See also: be cursed, be doomed, be ill-fated Syn. จัญไร, เลวทราม
จัญไร (v.) be accursed See also: be cursed, be doomed, be ill-fated Syn. จังไร, เลวทราม Ops. ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Long ago, I was cursed with a mother who aroused the same feelings you felt for yoursนานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง... นานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง ...
After being hounded and cursed at for ten years,หลังจากถูกตามล่า ถูกสาปแช่งมานานนับสิบปี,
Do you think every part of yourself is cursed so badly?คิดว่าที่ตนเองถูก สาปมันแย่นักเหรอ?
You have cursed my gift!ท่านสาปของขวัญของข้า
Only then can the cursed necklace be removed.เพียงแค่นั้น คำสาปก็จะถูกถอนไปเอง
Yes, but you have cursed your kingdom for 1,000 years.แล้วท่านก็ได้สาปอาณาจักรของเราไป 1000 ปีด้วย
He cursed you, as I did, for coming into this world.เขาก่นด่าเธอ เหมือนที่ฉันทำ เพราะเธอเกิดมาบนโลกนี้
Why, why, why was I cursed with such idiot sisters?ทำไม, ทำไม, ทำไมฉันถึง ได้มีน้องสาวโง่เง่าแบบนี้.
That hapless boar should have cursed me instead.นั่นหมูป่าเคราะห์ร้ายควรจะมีการสาปแช่งฉันแทน
Tomoko watched the cursed video.พี่โทโมโกะ ดูวีดีโอต้องคำสาป.
O cursed spite, that ever I was born to set it right!กับคำสาปชั่วร้าย บัดนี้ฉันเกิดมาเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง

cursed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
田芥;田芥子[たがらし;タガラシ, tagarashi ; tagarashi] (n) (1) (uk) celery-leaved buttercup (Ranunculus sceleratus); cursed buttercup; (2) (See 種漬花) woodland bittercress (Cardamine flexuosa); wavy bittercress
魔剣[まけん, maken] (n) cursed sword
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons

cursed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish FR:
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[adj.] (āthan) EN: ill-omened ; accursed ; hexed ; evil FR:
เฮี้ยน[adj.] (hīen) EN: haunting ; haunted ; accursed FR:
เสนียด[adj.] (sanīet) EN: ill-omened ; calamitous ; accursed FR:
ที่เฮี้ยน[n. exp.] (thī hīen) EN: accursed place ; hautend place FR:

cursed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verflucht {adj} | verfluchter | am verfluchtestencursed | more cursed | most cursed
Bosheit {f}cursedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cursed
Back to top