ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthfully*, -healthfully-

healthfully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungesund {adv}unhealthfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthfully
Back to top