ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disappoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disappoint*, -disappoint-

disappoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappoint (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้เสียใจ Syn. dishearten, dissatisfy Ops. satisfy, fulfil
disappoint at (phrv.) ผิดหวังในเรื่อง See also: ไม่สมหวังกับเรื่อง Syn. dissatisfy at
disappoint in (phrv.) ผิดหวังกับ See also: ไม่สมหวังกับ Syn. dissatisfy with
disappoint with (phrv.) ผิดหวังกับ See also: ไม่สมหวังกับ Syn. dissatisfy with
disappointed (adj.) ผิดหวัง See also: เสียใจ, สิ้นหวัง, หมดหวัง Syn. unhappy, discontented Ops. happy, contented
disappointing (adj.) น่าผิดหวัง See also: น่าเสียดาย
disappointment (n.) ความผิดหวัง See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้ Syn. dissatisfaction, regret Ops. satisfaction, fulfillment
disappointment (n.) สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง See also: คนที่ทำให้เสียใจ, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
English-Thai: Nontri Dictionary
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อยเนื้อต่ำใจ (v.) disappoint See also: feel inferior, feel neglected Syn. น้อยใจ, น้อยอกน้อยใจ
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
แห้ว (n.) disappointment See also: frustration Syn. ความผิดหวัง
ผิดหวัง (v.) be disappointed See also: be frustrated
แห้ว (v.) be disappointed See also: be frustrated Syn. ผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He won't disappoint usเขาจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง
Don't disappoint me!อย่าทำให้ฉันผิดหวัง
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
Don't disappoint yourself too muchอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think Jerry will disappoint us, so shut up!จะทำให้เราผิดหวังดังนั้นหุบ ปาก! ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำอย่างนั้น
Don't disappoint me.นี่! ได้โปรดอย่าทำให้เค้าผิดหวังสิยะ
I played along. I didn't want to disappoint her.ชั้นก็แก้เกมไปเรื่อย ไม่อยากจะทำให้เธอเสียความรู้สึก
I don't want to disappoint you, but I've forgotten.ฉันไม่อยากทำให้เธอผิดหวัง แต่ฉันลืมแล้ว
Starina will not disappoint them, even in this state.starina จะไม่ทำให้ผิดหวังพวกเขาแม้จะอยู่ในสภาพนี้
Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... it seems there will be no unmasking here today.ไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นเหรอเนี่ยแต่ว่า วันนี้มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนี่นา
A jump? Are you- I'm terribly sorry to disappoint you.ผัวเมีย นี่เธอชั้นผิดหวังในตัวเธอจริงๆ เลยนะ
Let's not disappoint her, then.งั้นก็อย่าทำให้นางผิดหวัง
Sorry to disappoint you, Mr. Bodine.เสียใจที่ทำให้คุณผิดหวัง คุณโบดีน
By the time he pops the real question it's like you don't want to disappoint him.โดยตอนที่เขายิงคำถามขึ้นมา... ...มันก็รู้สึกเหมือนว่าคุณไม่อยากทำให้เขาต้องผิดหวัง
So, you disappoint 'em from the start and then you're covered, right?งั้นก็แปลว่า เธอคิดจะทำให้คนอื่น ผิดหวังตั้งแต่เริ่ม จะไม่มีอะไรต้องเสีย?
Because if you do, you parents will always know the unhappiness that you feel for not being able to disappoint them.เพราะถ้าหากคุณแต่งงาน / พ่อแม่ของคุณจะต้องรู้ ความรู้สึกไม่มีความสุขที่คุณรู้สึก/จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง

disappoint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
使失望[shǐ shī wàng, ㄕˇ ㄕ ㄨㄤˋ, 使失望] disappoint
[lǎn, ㄌㄢˇ, 壈] disappointed
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, 失意] disappointed; frustrated
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
[chǎng, ㄔㄤˇ, 惝] disappointed
[tǎng, ㄊㄤˇ, 惝] disappointed
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 败兴 / 敗興] disappointed
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
[chóu, ㄔㄡˊ, 惆] forlorn; vexed; disappointed
大失所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ, 大失所望] greatly disappointed
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint

disappoint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P)
失望するどころか;失望する所か[しつぼうするどころか, shitsubousurudokoroka] (exp) far from being disappointed
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
思惑違い[おもわくちがい, omowakuchigai] (n) miscalculation; disappointment
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P)
悲観[ひかん, hikan] (n,vs) pessimism; disappointment; (P)
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
憮然[ぶぜん, buzen] (n,adj-t,adv-to) discouraged; disappointed; astonished
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

disappoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ให้เสียน้ำใจ[v. exp.] (mai hai sīa) EN: not want to discourage ; not want to disappoint FR:
ผิดคาด[v. exp.] (phit khāt) EN: be  disappointed ; be  frustrated ; disappoint ; be unexpected FR:
ทำให้ผิดหวัง[v. exp.] (thamhai phi) EN: disappoint s.o. ; fail s.o. ; let s.o. down FR: décevoir
ทำให้เสียความรู้สึก[v. exp.] (thamhai sīa) EN: make someone feel bad ; disappoint FR:
แห้ว[adj.] (haeo) EN: disappointed FR:
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitw) EN: disappointment ; frustration FR: déception [f]
กินหู้[v.] (kinhū) EN: be unexpected ; be disappointing FR:
เกิดความผิดหวัง[v. exp.] (koēt khwām ) EN: be disappointed FR:
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (mai temmett) EN: disappointing ; under capacity ; inadequate FR:
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
น่าผิดหวัง[adj.] (nā phitwang) EN: disappointed ; frustrated FR: décevant
แหงนเต่อ ; แหงนเถ่อ[adj.] (ngaēntoē ; ) EN: disappointed FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
ผิดหวัง[adj.] (phitwang) EN: disappointed ; frustrated FR: déçu ; frustré ; désappointé
ปีกหัก[v.] (pīkhak) EN: be defeated ; be disappointed ; lose FR:
ปีกหัก[adj.] (pīkhak) EN: disappointed FR:
เสียความรู้สึก[v. exp.] (sīa khwām r) EN: feel bad ; be disappointed FR:
เสียน้ำใจ[adj.] (sīanāmjai) EN: disappointed ; discouraged ; disheartened FR:
เสียเส้น[adj.] (sīa sen) EN: disappointed ; disgruntled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disappoint
Back to top