ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beneficially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beneficially*, -beneficially-

beneficially ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มกอบเต็มกำ (adv.) beneficially See also: advantageously, profitably Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่

beneficially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต็มกอบเต็มกำ[adv.] (tem køp tem) EN: beneficially FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beneficially
Back to top