ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrier*, -barrier-

barrier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrier (n.) อุปสรรค Syn. obstacle
English-Thai: HOPE Dictionary
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
English-Thai: Nontri Dictionary
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrier Layerชั้นกางกั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวากหนาม (n.) barrier See also: roadblock, obstacle, barricade Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, สิ่งขัดขวาง, กำแพง
ด่าน (n.) barrier See also: bar, barricade Syn. ทางผ่าน, ทางเข้า, ช่อง
สิ่งกีดขวาง (n.) barrier See also: roadblock, obstacle, barricade Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง
สิ่งขัดขวาง (n.) barrier See also: roadblock, obstacle, barricade Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, กำแพง
อุปสรรค (n.) barrier See also: roadblock, obstacle, barricade Syn. เครื่องกีดขวาง, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง
ตั้งลำ (v.) overcome a barrier Syn. ตั้งหลัก
สร้างกำแพง (v.) create a barrier See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
You know, I'm starting to pick up on a little language barrier thing going here.คุณรู้ว่าฉันเริ่มที่จะรับในสิ่งที่อุปสรรคทางภาษาน้อยไปที่นี่
So how much time do we have before this hacker breaks through her barrier program and reaches her ghost?นานแค่ไหนกว่าระบบจะถูกเจาะผ่านเข้าไปได้... ...จนได้ควบคุม"จิต"ของเธอ?
What I don't get is, how did you get your hands on a barrier breaker?ฉันไม่ค่อยเข้าใจ. แกปล่อยให้ถึงขั้นนี้ได้ยังงัย?
Chief, I'm assembling a barrier maze. Tomorrow I'll dive into that thing.หัวหน้า, ฉันถอดระบบป้องกันที่กวนใจฉันออกไปแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะเข้ามาดูมันเอง
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร?
And in March you can always count on one afternoon when you least expect it the fog slides in a milky barrier hangs just below the street lampsพอมีนาคม นายพึ่งยามบ่ายของวันหนึ่งได้เสมอ ขณะที่ไม่ทันตั้งตัว
So a house-elf shows up in my bedroom we can't get through the barrier to platform 93/4 we almost get killed by a tree...มีเอลฟ์ประจำบ้านอยู่ในห้องนอนฉัน เราผ่านแผงกั้น ไปยังชาลา 9 3/4 ไม่ได้ และเราเกือบถูกต้นไม้ฆ่าตาย
It was you. You stopped the barrier from letting Ron and me through.คุณนั่นเอง คุณทำให้ แผงกั้นประตูปิด ไม่ให้เราผ่าน
We do have to break through this barrier where they do tell us or they say they don't like it when their kids nag.เราต้องหาทางทะลวงผ่านอุปสรรคอันนี้ พวกพ่อแม่บอกเราว่า ไม่ชอบเวลาถูกลูกเซ้าซี้
Today I have proved that man can break the 50-mile-per-hour speed barrier without disrupting his internal organs.ผมพิสูจน์แล้วว่า มนุษย์เคลื่อนที่เร็วกว่า 50 ไมล์/ชม.ได้ โดยที่อวัยวะภายในไม่บุบสลาย
The barrier we've passed through the crossroads was for his wife.ข้ารู้ว่าเขากำลังโศกเศร้า.

barrier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秦岭[Qín lǐng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ, 秦岭 / 秦嶺] Qinling mountain range in Shaanxi forming natural barrier between Guanzhong plain 關中平原|关中平原 and Han River 汉水 valley
栏栅[lán shān, ㄌㄢˊ ㄕㄢ, 栏栅 / 欄柵] barrier
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
文化障碍[wén huà zhàng ài, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 文化障碍 / 文化障礙] cultural barrier
闯关者[chuǎng guān zhě, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 闯关者 / 闖關者] person who crashes through a barrier; gate-crasher
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, 藩篱 / 藩籬] hedge; fence; (fig.) barrier
壁垒[bì lěi, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, 壁垒 / 壁壘] rampart; barrier

barrier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef)
バリアリーフクロミス[, bariari-fukuromisu] (n) barrier reef chromis (Chromis nitida)
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga)
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] (n) ticket barrier (gate); wicket; (P)
結界[けっかい, kekkai] (n) barrier (often spiritual or magical)
遮断壁;しゃ断機[しゃだんぺき, shadanpeki] (n) bulkhead; barrier
関所破り[せきしょやぶり, sekishoyaburi] (n) breaking through or sneaking past a barrier
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm
音の壁[おとのかべ, otonokabe] (exp) sound barrier
バリア(P);バリアー;バリヤ;バリヤー[, baria (P); baria-; bariya ; bariya-] (n) barrier; (P)
堰(P);井堰[せき(堰)(P);いせき;い(堰)(ok), seki ( seki )(P); iseki ; i ( seki )(ok)] (n) dam; weir; barrier; sluice; (P)
改札[かいさつ, kaisatsu] (n,vs) (1) examination of tickets; (2) (abbr) (See 改札口) ticket gate; ticket barrier; (P)
脱境[だっきょう, dakkyou] (n,vs) (obsc) breaking down boundaries; overcoming barriers (psych.)
[ぜき, zeki] (n,n-suf) barrier; gate; (P)
関門[かんもん, kanmon] (n) barrier; gateway; (P)
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)

barrier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng p) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier FR: barrières douanières [fpl]
การกีดกัน[n.] (kān kītkan) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation FR: barrière [f]
การกีดกันการค้า[n. exp.] (kān kītkan ) EN: trade barrier ; barriers to trade FR: barrière commerciale [f]
การกีดกันทางการค้า[n. exp.] (kān kītkan ) EN: trade barrier FR: barrière commerciale [f]
เครื่องจูกช่อง[n.] (khreūang ju) EN: barrier FR: barrière [f]
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:
แผงกั้นจราจร[n. exp.] (phaēng kan ) EN: traffic barrier FR: barrières mobiles [fpl] ; barrières Nadar [fpl] (Belg.)
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kampha) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance FR: créer un obstacle
สิ่งขัดขวาง[n. exp.] (sing khatkh) EN: barrier FR: barrière [f]
สิ่งกีดขวาง[n. exp.] (sing kītkhw) EN: barrier FR:
ตั้งลำ[v. exp.] (tang lam) EN: overcome a barrier FR:
ที่กัน[n. exp.] (thī kan) EN: barrier FR:
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรคในการพัฒนา[n. exp.] (uppasak nai) EN: barrier to development FR: obstacle au développement
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีภาษี[X] (māttrakān k) EN: Non-tariff barriers to trade (NTBs) ; Non-tariff barriers (NTBs) FR:
ประตูรั้ว[n. exp.] (pratū rūa) EN: gate FR: barrière [f] ; portail [m]
ประตูรั้วบ้าน[n. exp.] (pratū rūa b) EN: gate FR: barrière [f] ; portail [m]
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั้วไม้[n. exp.] (rūa māi) EN: FR: palissade [f] ; barrière en bois [f] ; clôture en bois [f]
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า[n. exp.] (uppasak thā) EN: Technical Barriers to Trade (TBT) FR:

barrier ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diffusionsbarriere {f}diffusion barrier
Schutzwall {m} | der antifaschistische Schutzwall; die Mauer [hist.]protective wall; barrier | the Berlin Wall
Kriechstreckenverlängerung {f}insulation barrier
Lichtschranke {f}light barrier
Feuchtigkeitssperre {f}moisture barrier
Abgrenzungsbank {f}barrier bench
Absperrung {f}; Barriere
Barrierentechnik {f}barrier technique
Sperrschicht {f}barrier layer
barrierefrei; schrankenlos {adj}barrier-free
Schmerzgrenze {f}pain barrier; pain threshold
Lichtschranke {f}photoelectric barrier; photoelectric beam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrier
Back to top