ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

damp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *damp*, -damp-

damp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
damp (n.) ความชื้น See also: อากาศชื้น Syn. moisture, humidity, dampness
damp (adj.) ชื้น See also: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น Syn. moist
damp (vt.) ทำให้ชื้น Syn. moisten, dampen
damp (vi.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ทุเลา Syn. allay, reduce, diminish
damp (vt.) ยับยั้ง See also: สกัดกั้น, กีดกัน Syn. inhibit
damp down (phrv.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชุ่ม Syn. dampen down, wet down
damp off (phrv.) เน่าเสีย See also: เน่า
damp squib (idm.) เรื่องผิดคาด See also: เรื่องน่าผิดหวัง
dampen (vt.) ทำให้ชื้น Syn. moisten
dampen (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง Syn. depress, disappoint, discourage, disspirit Ops. courage, inspirit, hearten, support
dampen (vt.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชื้น, ทำให้หมาด Syn. wet, spong, spray Ops. dry, dehydrate
dampen (vt.) ทำให้เปียกชื้น (ทางวรรณคดี) Syn. moisten, wet Ops. dry
dampen (vt.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชื้น, ทำให้ชุ่ม, ทำให้แฉะ Syn. damp, moisten Ops. dry, dry out
dampen (vi.) เปียก See also: ชื้น, ชุ่ม, แฉะ Syn. moisten Ops. dry, dry out
dampen down (phrv.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชุ่ม Syn. damp down, wet down
damper (n.) สิ่งที่ทำให้ท้อแท้หรือเสียใจ
damply (adv.) อย่างชุ่มชื้น See also: อย่างหมาด Syn. humidly, moistly
dampness (n.) ความชื้น See also: ความชุ่มชื้น Syn. humidness, moistness
English-Thai: HOPE Dictionary
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา
English-Thai: Nontri Dictionary
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damped oscillationการแกว่งกวัดแบบหน่วง [มีความหมายเหมือนกับ damped vibration] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damping (Mechanics)การหน่วง (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุ่มชื้น (adj.) damp See also: soaked, moist, wet Syn. เปียกชื้น Ops. แห้ง
หมาดๆ (adj.) damp See also: dank, moist
เปียกชื้น (adj.) damp See also: soaked, moist, wet Ops. แห้ง
ชื้น (v.) be damp See also: be wet, be moist, be humid, be clammy Syn. เปียกชื้น Ops. แห้ง
ชื้นแฉะ (v.) be damp See also: be wet Ops. แห้ง
อึน (v.) be damp See also: be moist Syn. ชื้น
เปียกชื้น (v.) be damp See also: be wet, be moist, be humid, be clammy Ops. แห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it's kind of hard to think of yourself as a duchess when you're sleeping on a damp floor.เอาล่ะ สิ่งที่ยากที่สุดคือคิดว่า ตัวเองเป็นองค์หญิง ยามที่นายหลับบนพื้นชื้นๆ
Too damp, too damp, damp, very damp here, hu-hurry, hurry, hurry, hurry, please.มันชื้นเกินไป ชื้นเกินไป เร็วเข้า! เร็วเข้า!
Your palms were damp with the sweat you wiped off your forehead, and you use those same hands to press the tiger skins.ฝ่ามือของเจ้าเปียกเหงื่อที่เจ้าเช็ดจากหน้าผากของเจ้า แล้วเจ้าก็ใช้มือข้างเดียวกันนี้กดไปที่หนังเสือ ข้าเห็นหมดทุกอย่าง...
And then a damp cloth...พาชั้นออกไปข้างนอก หลังจากนั้น...
Well, all fungi like damp environments, right?อืม ส่วนใหญ่เชื้อราชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมอับชื้น ใช่มั้ย?
And it likes damp and dark places.และมันชอบที่อับชื้นและมืด
Her damp embrace had prevented me from drifting beyond reach.Her damp embrace had prevented me from drifting beyond reach.
The longer we stay, the deeper the cold and damp soaks into our bones.นิ่งอยู่นานเท่าไหร่ อากาศหนาวจะยิ่งกัดกินเข้าไปะึงกระดูก
Yeah, it's getting a bit damp down here, so...ใช่ มันเริ่มจะ ชื้นนิดหน่อยแล้วด้านล่างนี่
When his wits are damp with wineเมื่อสติของมันถูกบดบังด้วยไวน์
♪ It's cold and it's damp# มันทั้งหนาว ทั้งชื้น #
♪ Too cold and too damp# เธอเกลียด แคลิฟอร์เนีย ทั้งหนาว ทั้งชื้น #

damp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, 受潮] damp; affected by damp and cold
[gāng, ㄍㄤ, 笐] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 藓 / 蘚] mosses on damp walls
霉气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 霉气 / 霉氣] a moldy smell; damp and rotten; fig. rotten bad luck
大煞风景[dà shà fēng jǐng, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, 大煞风景 / 大煞風景] dampening one's spirit
[rù, ㄖㄨˋ, 洳] damp, boggy, marshy
[yì, ㄧˋ, 浥] damp; moist
[rù, ㄖㄨˋ, 溽] damp; muggy
潮湿[cháo shī, ㄔㄠˊ ㄕ, 潮湿 / 潮濕] damp; moist
湿渌渌[shī lù lù, ㄕ ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ, 湿渌渌 / 濕淥淥] damp
阻尼[zǔ ní, ㄗㄨˇ ㄋㄧˊ, 阻尼] damping
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
泼冷水[pō lěng shuǐ, ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, 泼冷水 / 潑冷水] to dampen one's enthusiasm; (lit.) to pour cold water on
[cháo, ㄔㄠˊ, 潮] tide; current; damp; moist; humid
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag

damp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P)
低湿[ていしつ, teishitsu] (adj-na,n) low and damp
卑湿[ひしつ, hishitsu] (adj-na,n) low and damp (land)
水拭き[みずぶき, mizubuki] (n,vs) wiping with a damp cloth
濡れ雑巾[ぬれぞうきん, nurezoukin] (n) wet cloth; damp rag
耐湿性[たいしつせい, taishitsusei] (n) resistance to damp
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady
オイルダンパー[, oirudanpa-] (n) oil damper
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
じっとり[, jittori] (adv,vs) damp; moist (negative nuance)
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P)
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
ダンパ[, danpa] (n) (1) damper; (2) (abbr) (See ダンスパーティー) dance party
ダンパー[, danpa-] (n) damper
ダンピング抵抗[ダンピングていこう, danpingu teikou] (n) {comp} damping resistor
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper)
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
座が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.)
弱音器[じゃくおんき, jakuonki] (n) damper; mute (on musical instruments)
止音器[しおんき, shionki] (n) (piano) damper
気勢を削ぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp,v5g) to diminish (dampen) the spirit
水気[みずけ(P);すいき, mizuke (P); suiki] (n) (1) moisture; dampness; vapor; vapour; (2) (すいき only) dropsy; edema; oedema; (P)
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer
減衰[げんすい, gensui] (n,vs) attenuation; damping; decay
減衰定数[げんすいじょうすう, gensuijousuu] (n) damping ratio; decay constant
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
湿し水[しめしみず, shimeshimizu] (n) dampening solution; dampening agent
湿す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to wet; to moisten; to dampen
湿った[しめった, shimetta] (adj-f) moist; damp; wet
湿っぽい[しめっぽい, shimeppoi] (adj-i) damp; gloomy; (P)
湿らす[しめらす, shimerasu] (v5s,vt) to dampen; to moisten
湿らせる[しめらせる, shimeraseru] (v1,vt) to dampen; to moisten
湿り[しめり, shimeri] (n) dampness; humidity; moisture
湿る[しめる, shimeru] (v5r,vi) to be wet; to become wet; to be damp; (P)
湿気[しっけ(P);しっき, shikke (P); shikki] (n) moisture; humidity; dampness; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湿る[しめる, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp

damp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid FR: humide
ชื้น[adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy ; wet FR: humide ; moite ; suintant
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist FR: humide
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet FR:
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet FR: humide ; moite
หมาด[adj.] (māt) EN: damp ; not quite dry ; almost dry FR: encore humide ; à demi sec
หมาด ๆ[adj.] (māt-māt) EN: damp FR:
เปียก[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp FR: mouillé ; humide
เปียกชื้น[v.] (pīekcheūn) EN: be damp FR:
ทำให้ชื้น[v. exp.] (thamhai che) EN: moisten ; damp FR: humidifier ; moitir
ดามพ-[pref.] (dāmpha-) EN: copper FR: cuivre [m]
ความชื้น[n.] (khwāmcheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness FR: humidité [f] ; moiteur [f]
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlang) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
ทำให้หดหู่[v. exp.] (thamhai hot) EN: dampen FR:
ตัวประกอบการหน่วง[n. exp.] (tūaprakøp k) EN: damping factor FR:

damp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verminderung {f}; Dämpfung
Dampfkochtopf {m} | Dampfkochtöpfe
Brandschutzklappe {f}fire damper
Puffer {m}; Stoßdämpfer
Dampfbad {n} | Dampfbäder
Dampfblasenanteil {m}; Dampfvolumenanteil
Dampfer {m}damper
Dämpfungsvorrichtung {f}damper operator
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper
Klappenantrieb {m}damper actuator
Stoßdämpfer {m}damper [Am.]
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant
Abluftklappe {f}exhaust air damper
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Ausdünstung {f}; Verdampfung
Dämpfer {m}dampers
Dämpfung {f} | Dämpfungen
Dämpfungsgrad {m}; Dämpfungsmaß
Dämpfungskonstante {f}damping coefficient
Dämpfungsscheibe {f}damping disk
Dämpfungssystem {n}damping system
Dampfer {m} | Dampfer
Dampfheizung {f} | Dampfheizungen
Dampfmaschine {f} | Dampfmaschinen
Dampfschiff {n} | Dampfschiffe
Jalousieklappe {f}multi-leaf damper; louver damper
Feuchtraumleuchte {f}damp-proof luminaire; moisture-proof lamp
feuchtigkeitsgeschützt {adj}moisture-proof; damp-proof
Pulsationsdämpfer {m}pulsation damper
Schwingungsdämpfer {m}pulse damper; vibration damper; anti-vibration damper
Nassdampf {m}; Sattdampf
Schalldämpfer {m} | Schalldämpfer
Magnetventil-Fortluftklappe {f} [techn.]solenoid valve exhaust air damper
Dampfschifffahrt {f}; Dampfschiffahrt
Dampfwalze {f} | Dampfwalzen
Schwingungsdämpfung {f}vibration damping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า damp
Back to top