ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhibit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhibit*, -inhibit-

inhibit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhibit (vt.) ยับยั้ง See also: ขัดขวาง, กั้นขวาง Syn. restrain, hinder, obstruct Ops. reveal
inhibit from (phrv.) ยับยั้ง...จาก See also: ขัดขวาง…จาก, ห้าม…จาก
inhibition (n.) การขัดขวาง See also: การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ Syn. restraint, hindrance, repression
inhibitive (adj.) ซึ่งขัดขวาง See also: ซึ่งยับยั้ง Syn. preventative, prophylactic
inhibitor (n.) ตัวยับยั้ง See also: สารยับยั้ง, เครื่องยับยั้ง Syn. prevention, prohibition
English-Thai: HOPE Dictionary
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder,restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inhibitยับยั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inhibitionการรั้ง, การยับยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhibitor๑. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ static ๓]๒. สิ่งรั้ง, สิ่งยับยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhibitยับยั้ง การยับยั้ง ระงับ [การแพทย์]
Inhibitionการรั้ง, การลดต่ำลง, การยับยั้ง, ยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การควบคุมตนเอง, การยับยั้งการทำงาน [การแพทย์]
inhibitorตัวยับยั้ง, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแล้วก็ยังคงมีสารนั้นในระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวยับยั้ง (n.) inhibitor See also: restraint, restriction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้
Making advancements in scientific crime detection known to a broad range of people also helps serve to inhibit crime.ทำการพัฒนาในการสืบหาอาชญากรรมด้วยวิทยาศาตร์ เพื่อคนทั่วไปได้รู้... ...เพื่อช่วยในการยับยั้งอาชญากรรม
It would actually inhibit most disease from ever taking hold in the human body.ที่จริงแบคทีเรียอาศัยอยู่ในหลายโรค ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์
This formula will inhibit cell degradation by freezing the UnderFae cells that are trying to take over ... rendering them temporarily sterile.โดยการแช่แข็งเซลล์เฟชั้นต่ำ ที่พยายามควบคุม.. เพียงชั่วคราว
Pain inhibiters, activated.inhibiters เจ็บปวดเปิดใช้งาน
What it does... is it inhibits control of your central nervous system.โดยการควบคุมระบบประสาทส่วนกลางของแก
Dude, you've got to massively increase the ephedrine levels in your body, to force out the inhibitors.อีฟิดรีนในตัวอย่างแรง เพื่อกันตัวกัน ไปที่โรงพยาบาล
O/~ o/~ Learn how to bend o/~ o/~ Your worst inhibitions o/~ o/~ Tend to psych you out o/~ o/~ in the end o/~o/~ Learn how to bend o/~ o/~ Your worst inhibitions o/~ o/~ Tend to psych you out o/~ o/~ in the end o/~
O/~ o/~ Learn how to bend o/~ o/~ Your worst inhibitions o/~ o/~ Tend to psych you out in the end o/~o/~ เรียนรู้ที่จะงอ o/~ o/~ นิสัยที่เลวร้ายของคุณ o/~ o/~ พยายามใช้พลังจิตกับคุณในตอนท้าย o/~
But the ER didn't know she was on MAO inhibitors, so they gave her Demerol, that's a nasty combo.พวกเขาเลยให้ยาแก้ปวดเธอ มันอาจเป็นอันตราย ดังนั้น,ที่คุณต้องทำคือ พูดโน้มน้าวเด็กคนนี้
Were you on MAO inhibitors, the anti-depressant?เธอมีอาการต่อต้าน m.a.o มั๊ย? ยาต้านอาการเศร้าซึม เมแกน,ไม่เป็นไร
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว

inhibit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, 内酰胺酶 / 內酰胺酶] beta-lactamase (a bacterial inhibitor)
中毒酶[zhōng dú méi, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄇㄟˊ, 中毒酶] inhibited enzyme
抑制作用[yì zhì zuò yòng, ㄧˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 抑制作用] inhibition
抑制酶[yì zhì méi, ㄧˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, 抑制酶] inhibiting enzyme
压制[yā zhì, ㄧㄚ ㄓˋ, 压制 / 壓制] suppress; inhibit
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, 抑制剂 / 抑制劑] suppressant; inhibitor
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
不羁[bù jī, ㄅㄨˋ ㄐㄧ, 不羁 / 不羈] unruly; uninhibited
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, 任性] willful; headstrong; uninhibited

inhibit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
セレギリン[, seregirin] (n) selegiline (reversible monoamine oxidase inhibitor)
プロテアーゼ阻害剤[プロテアーゼそがいざい, purotea-ze sogaizai] (n) protease inhibitor
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF
モノアミン酸化酵素阻害薬[モノアミンさんかこうそそがいやく, monoamin sankakousosogaiyaku] (n) monoamine oxidase inhibitor; MAO inhibitor; MAOI
不羈奔放[ふきほんぽう, fukihonpou] (n) free-spirited and uninhibited
大っぴら[おおっぴら, ooppira] (adj-na,adj-no) (often as 大っぴらに) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
奔放[ほんぽう, honpou] (adj-na,n) wild; uninhibited; extravagant; rampant; (P)
奔放不羈[ほんぽうふき, honpoufuki] (n) free-spirited and uninhibited
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
抑止[よくし, yokushi] (n,vs) check; checkmate; stave off; control; restraint; inhibit; (P)
禁止[きんし, kinshi] (n,vs) prohibition; inhibition; ban; (P)
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
豪快奔放[ごうかいほんぽう, goukaihonpou] (n,adj-na) big-hearted and free-spirited; daring and uninhibited
選択的セロトニン再取り込み阻害薬[せんたくてきセロトニンさいとりこみそがいやく, sentakuteki serotonin saitorikomisogaiyaku] (n) selective serotonin reuptake inhibitor; SSRI
順向抑制[じゅんこうよくせい, junkouyokusei] (n) (See 逆向抑制) proactive inhibition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抑止[よくし, yokushi] inhibit (vs)
禁止[きんし, kinshi] inhibit (vs)
抑止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal

inhibit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
ปิดกั้น[v.] (pitkan) EN: restrict ; bar ; inhibit ; obstruct ; block FR: bloquer
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
ควบคุมตัวเองไม่ได้[v. exp.] (khūapkhum t) EN: lose one's inhibitions FR:
กลัวการกระทำผิด[v. exp.] (klūa kān kr) EN: be inhibited FR:
กลัวการแสดงออก[v. exp.] (klūa kān sa) EN: be inhibited FR:
สารยับยั้งการกัดกร่อน [n. exp.] (sān yapyang) EN: corrosion inhibitor FR:
สิ่งยับยั้ง[n. exp.] (sing yapyan) EN: inhibitor FR:
ตัวยับยั้ง[n. exp.] (tūa yapyang) EN: inhibitor FR:

inhibit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korrosionsmittel {n}corrosion inhibitor; corrosion preventative
Hemmstoff {m}inhibitor
Hemmung {f}; Inhibition
Liberationsphänomen {n}disinhibition phenomenon
Sparbeize {f}pickling inhibitor
Sparbeizzusatz {m}pickling inhibitor
ungehemmt; hemmungslos; ungezügelt {adj} | ungehemmter; hemmungsloser; ungezügelter | am ungehemmtesten; am hemmungslosesten; am ungezügeltstenuninhibited | more uninhibited | most uninhibited

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhibit
Back to top