ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruined*, -ruined-

ruined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruined (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, deteriorated
ruined (adj.) ไม่มีผลอีกต่อไป See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป Syn. doomed
ruined (adj.) ที่ถูกทำลาย See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย Syn. damaged
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลักหักพัง (adj.) ruined
ฉิบหายวายวอด (v.) be ruined See also: be destroyed, be wrecked, Syn. หมดสิ้น, วอดวาย
ชำรุด (v.) be ruined See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม
ทะลาย (v.) be ruined See also: be disillusioned, be shattered, collapse Syn. พังทลาย, ล้มเหลว Ops. สำเร็จ
ปรัก (v.) be ruined See also: be broken Syn. หัก, พัง
ปรักหักพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง
ผุพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
ล้มเหลว (v.) be ruined See also: be disillusioned, be shattered, collapse Syn. พังทลาย Ops. สำเร็จ
วายวอด (v.) be ruined See also: be destroyed, be wrecked, Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย
สลักหักพัง (v.) be ruined See also: go to ruin, lie in ruins Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด
สิ้นสุด (v.) be ruined See also: be finished, be overthrown Syn. จบ, หมด Ops. เริ่มต้น
หมดสภาพ (v.) be ruined See also: be damaged, be dilapidated, be out of order
หัก (v.) be ruined See also: be broken Syn. พัง
เจ๊ง (v.) be ruined See also: be finished, be overthrown Syn. สิ้นสุด, ล้ม, หมด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They ruined my lifeพวกเขาทำลายชีวิตฉัน

ruined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, 金玉其外,败絮其中 / 金玉其外,敗絮其中] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw)
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, 败絮 / 敗絮] ruined; broken down; shabby
[bì, ㄅㄧˋ, 敝] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated

ruined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent
荒漠[こうばく, koubaku] (adj-na) desolate (e.g. plains); ruined
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P)
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P)
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P)
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt

ruined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลัย[adj.] (banlai) EN: destroyed ; ruined FR:
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
ฉิบหายวายวอด[v. exp.] (chip-hāi wā) EN: be ruined FR:
ชิระ[adj.] (chira) EN: old ; ruined FR: vieux
ชิรณะ[adj.] (chirana) EN: old ; ruined FR: vieux
ชิรณ-[pref.] (chirana) EN: old ; ruined FR: vieux
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
หมดเนื้อหมดตัว[adj.] (motneūamott) EN: wiped out ; ruined ; bankrupt ; penniless FR: fauché ; sans le sou
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order FR:
ปรัก[adj.] (parak) EN: ruined ; dilapidated ; tumbledown FR: détruit ; anéanti
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine
ปรักหักพัง[adj.] (parakhakpha) EN: ruined ; wrecked ; in ruins FR:
ผุพัง[v.] (phu phang) EN: be ruined ; decay FR: se désagréger
ปู้ยี่ปู้ยำ[adj.] (pūyīpūyam) EN: destroyed ; ruined ; wrecked FR:
สลักหักพัง[v. exp.] (salak hak p) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins FR:
สลักหักพัง[adj.] (salak hak p) EN: ruined FR: délabré ; en ruine
เสียคน[adj.] (sīakhon) EN: spoiled ; damaged ; ruined ; disgraced ; abased FR: déshonoré
สิ้นเนื้อประดาตัว[adj.] (sinneūaprad) EN: indigent ; moneyless ; penniless ; impecunious ; destitute ; ruined FR: sans le sous ; indigent
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:
วิบัติ[v.] (wibat) EN: be ruined FR:
วอดวาย[adj.] (wøtwāi) EN: ruined ; destroyed ; extinguished FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruined
Back to top