ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allay*, -allay-

allay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allay (vt.) ทำให้สงบ Syn. soothe, mollify
allay (vt.) บรรเทา See also: ระงับ Syn. relieve, reduce, alleviate
English-Thai: HOPE Dictionary
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
English-Thai: Nontri Dictionary
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oversight is concerned an old pet project may be to blame, and Percy might be able to allay their fears.โอเวอร์ไซท์กังวล เกี่ยวกับโปรเจคเก่าๆ ว่าอาจจะถูกกล่าวโทษ และเพอร์ซี่เป็นคนเดียวที่จะ คลายกังวลเหล่านั้นได้
A comforting environment to allay the suspicions of the audience.และดูปกติดูสะดวกสบายโดยไม่มีใครสงสัยอะไรเลย
If it will allay this tension between us,ถ้ามันจะบรรเทาความตึงเครียดระหว่างเราได้
Now Victoria and I are honored to have you at our home, and I look forward to allaying any concerns you may have.ตอนนี้ผมกับวิคตอเรียเป็นเกียรติมาก ที่คุณมาที่บ้านของเรา และฉันหวังว่าคุณคงจะไม่กังวลนะ คุณอาจจะมี ขอบคุณมากๆนะ
'I went to work for a camel wrangler named Sallay Mahomet.ฉันขายแรงงานเพื่อแลกอูฐ ให้กับโคบาลชื่อ ซัลลี่ มาโฮเม็ท

allay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water

allay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลายกังวล[v. exp.] (khlāi kangw) EN: relieve ; allay FR:
ระงับความรู้สึก[v. exp.] (ra-ngap khw) EN: allay ; suppress one's feelings FR:
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allay
Back to top