ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cautious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cautious*, -cautious-

cautious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cautious (adj.) รอบคอบ Syn. prudent Ops. incautious
cautious (adj.) ระมัดระวัง Syn. guarded Ops. incautious
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง Syn. watchfully Ops. carelessly, heedlessly
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง
cautiously (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง
cautiously (adv.) ระมัดระวัง See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต Syn. carefully Ops. incautiously
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ Syn. carefully, attentively Ops. carelessly
cautiously (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. securely, without harm
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: โดยระมัดระวัง Syn. alertly, watchfully Ops. carelessly, unguardedly, unvigilantly
cautiousness (n.) ความระมัดระวัง
cautiousness (n.) ความระมัดระวัง Syn. alertness, watchfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
English-Thai: Nontri Dictionary
cautious(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,รอบคอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบคอบ (v.) be cautious See also: be circumspect, be careful, be discreet Syn. ถ้วนถี่ Ops. สะเพร่า, เผอเรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, you know what a cautious fellow I am.นอกเหนือไปจากนี้, คุณก็รู้ว่า มีคำเตือนอะไรตามผมไปด้วย
Yes, but I think it would be wise to be very cautious for a time.ใช่ เราคงต้องระวังไประยะหนึ่ง
Don't you find them a bit weird, being so cautious about strangers?คุณไม่ควรไปหาพวกเขามันอันตราย และควรระมัดระวังกับคนแปลกหน้า?
So,you -- one of the most cautious and precise forensic specialists i've had the pleasure to work with -- you performed bloodwork that directly led to rodrigo walking free.ดังนั้นคุณ นิติเวชผู้เชี่ยวชาญที่ระวังและแม่นยำมากที่สุด ที่ผมยินดีที่ได้ร่วมงานด้วย คุณกลับรายงานผลเลือด
Because I would be very cautious about what went in it.เพราะผมรู้สึกว่าต้องรอบคอบกับเรื่องนี้สักหน่อย
The weather report (inaudible) be a little bid (inaudible) clearing up by tonight (inaudible) again be extreamly cautious (inaudible)...รายงานสภาพอากาศ... ...เพียงเล็กน้อย... ...ท้องฟ้าจะโปร่งขึ้นในคืนนี้...
A call the Jedi are cautious to answer.การร้องขอซึ่งเจไดต้องระวังที่จะตอบรับ
If this guy's got half a brain, he's going to be cautious and armed.หมอนี่ไม่ค่อยฉลาด เขาจะใช้ความระมัดระวังและติดอาวุธ
I told you he's very cautious who he does business with.ฉันบอกนายแล้วไงล่ะ เขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมาก ใครที่เขาจะร่วมงานด้วย
You are not a cautious man at all.คุณไม่ใช่คนที่ระมัดระวังรอบคอบ แม้แต่นิดเดียว
I'm going to recommend cautious optimism.ผมขอแนะนำให้มองในแง่ดีเข้าไว้
Encounters to be most cautious about are like a flower blossom.อีกการเผชิญหน้าที่ต้องระวัง คือ การพบกันด้วยดอกไม้

cautious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兢兢业业[jīng jīng yè yè, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ ㄧㄝˋ, 兢兢业业 / 兢兢業業] cautious and conscientious
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 慬] brave; cautious; sad
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, 仔细 / 仔細] careful; attentive; cautious
[xī, ㄒㄧ, 僖] cautious; merry; joyful; surname Xi
[shèn, ㄕㄣˋ, 慎] cautious
慎重[shèn zhòng, ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 慎重] cautious; careful; prudent
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 谨 / 謹] cautious
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, 谨慎 / 謹慎] cautious; prudent
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, 四平八稳 / 四平八穩] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
审慎[shěn shèn, ㄕㄣˇ ㄕㄣˋ, 审慎 / 審慎] prudent; cautious
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, 拘谨 / 拘謹] reserved; over-cautious
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, 拘检 / 拘檢] restrained and cautious
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, 严谨 / 嚴謹] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 狷] timid; cautious
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 獧] timid; cautious

cautious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
慎み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person
慎重論[しんちょうろん, shinchouron] (n) cautious theory; conservative theory
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n,vs) being prudent and cautious; caution oneself against
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious

cautious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care ; heed FR: faire attention ; prendre des précautions ; être attentif ; prendre des gants ; mettre des gants ; veiller ; faire gaffe (fam.)
ระมัดระวัง[adj.] (ramatrawang) EN: careful ; cautious ; painstaking ; wary ; discreet FR: circonspect ; prudent ; discret
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:
ระแวดระวัง[v.] (rawaētrawan) EN: take care of ; be very careful ; be extremely cautious ; be extremely wary ; be on guard ; be on the watch ; watch over FR:
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious ; thorough ; prudent FR: circonspect ; attentif ; prudent
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:
ห่วงหน้าห่วงหลัง[adj.] (hūang nā hū) EN: overanxious ; overcautious FR:
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
ไม่คิดหน้าคิดหลัง[adj.] (mai khitnāk) EN: careless ; incautious FR:
พลั้งเผลอ[v.] (phlangphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless FR:
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless FR:
เผอเรอ [= เผลอเรอ*][v.] (phoēroē [= ) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent FR:
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously FR: avec précaution ; avec circonspection
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously FR: prudemment

cautious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtig; achtsam; behutsam {adj} | vorsichtiger; achtsamer; behutsamer | am vorsichtigsten; am achtsamsten; am behutsamstencautious | more cautious | most cautious
unvorsichtig {adj} | unvorsichtiger | am unvorsichtigstenincautious | more incautious | most incautious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cautious
Back to top