ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concern*, -concern-

concern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concern (vt.) เกี่ยวข้องกับ Syn. relate to, involve
concern (n.) ความกังวล Syn. anxiety, worry
concern (n.) ความสัมพันธ์
concern (vt.) ทำให้กังวล Syn. trouble, disturb, worry
concern (vt.) มีความสัมพันธ์
concern (n.) เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง See also: เรื่องราว Syn. business, matter
concern about (phrv.) สนใจเกี่ยวกับ See also: พุ่งความสนใจไปที่ Syn. concern over
concern in (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ
concern over (phrv.) สนใจเกี่ยวกับ See also: พุ่งความสนใจไปที่ Syn. concern about
concern with (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ Syn. concern in
concerned (adj.) กังวล Syn. uneasy, anxious Ops. calm, unconcerned
concerned (adj.) ที่สัมพันธ์กับ
concernedly (adv.) อย่างร้อนรนใจ See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ Syn. carefully
concerning (prep.) เกี่ยวกับ Syn. about, in regard to
English-Thai: HOPE Dictionary
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear
concerning(คันเซิร์น'นิง) prep. เกี่ยวกับ
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
English-Thai: Nontri Dictionary
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
concerning(pre) เกี่ยวกับ,ในเรื่อง,เกี่ยวข้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาเป็นเอาตาย (adv.) seriously (without concern of hardship)
ความพะวง (n.) concern See also: thoughtfulness, care Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่
ความอาทร (n.) concern See also: thoughtfulness, care Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง
ลามปาม (v.) concern See also: touch upon, have something to do with
ลามปาม (v.) concern See also: touch upon, have something to do with
เกี่ยวกับ (v.) concern See also: involve, relate, connect Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว
เกี่ยวพัน (v.) concern See also: deal, involve, relate, drag in, get involve Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว
เนื่อง (v.) concern See also: deal, involve, relate, drag in, get involve Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว
ความเกี่ยวข้อง (n.) concernment See also: involvement, association Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
นอนตาไม่หลับ (v.) be concerned See also: be worry
นอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ
นั่งนอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. วางใจ, นิ่งนอนใจ
สิ้นอาลัย (v.) stop being concerned for Syn. หมดอาลัย, สิ้นอาลัยตายอยาก
สิ้นอาลัยตายอยาก (v.) stop being concerned for Syn. หมดอาลัย
หมดอาลัยไยดี (v.) be unconcerned See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool
ห่วง (v.) be concerned with/about See also: think a lot about, worry about Syn. พะวง, กังวล Ops. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล
ห่วงหาอาทร (v.) be concerned with See also: be concerned about, be anxious about, worry about Syn. ห่วงใย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
What I do with this money is not your concernฉันจะทำอะไรกับเงินนี่ก็ไม่เกี่ยวกับคุณ
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does this phone call concern our first gig?การโทรครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงครั้งแรกของเราใช่ไหม
It needn't concern you.มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคุณ.
He's no concern of ours.มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรา
Out of the blue, I get these sudden, these pangs of concern for your-- for your well--ความสัมพันธ์ของคุณเข้ามาจี้ให้เจ็บ จนหลุดพ้นจากความเศร้า สำหรับ เอ่อ
By the time I was 10, the attraction that females had for me was becoming of some concern to my mother.ตอนผมอายุ 10 ขวบ ผมสนใจผู้หญิง ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่แม่ผมเป็นห่วง
This really doesn't concern you.อย่าแส่เรื่องคนอื่นเค้าได้มั้ย
Surely there's no concern performing these modifications on an old-style robot?ไม่พิจารณาการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นเก่าแล้ว
The boy's soul is no concern of yours, is it?จิตวิญญาณของเด็กนั่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอ ใช่มั้ย?
My business and that of Lt Cadei are no concern of the law.เรื่องของฉันกับร้อยโทคาเด... ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย
It's none of our concern what goes on beyond our borders.-Cheers. It's none of our concern what goes on beyond our borders.
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่

concern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, 悬念 / 懸念] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare
照会[zhào huì, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 照会 / 照會] a diplomatic note; letter of understanding or concern exchanged between governments
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, 挂念 / 掛念] concerned
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 挂怀 / 掛懷] concerned; troubled; having sth on one's mind
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, 涉外] concerning foreigners or foreign affairs
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 眷] concern; wife and children
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, 关照 / 關照] concern; care; to keep an eye on; to look after
[mò, ㄇㄛˋ, 漠] desert; unconcerned
切身[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, 切身] direct; concerning oneself; personal
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, 愁眉苦脸 / 愁眉苦臉] frowning and worried (成语 saw); showing concern
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 完形心理学 / 完形心理學] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole)
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
力宝[lì bǎo, ㄌㄧˋ ㄅㄠˇ, 力宝 / 力寶] Lippo (Group) (Indonesian business concern)
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 过度关怀 / 過度關懷] obsession; excessive concern
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 關于] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 关于 / 關於] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, 对于 / 對於] regarding; as far as sth is concerned; with regards to
有关联[yǒu guán liān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˊ ㄌㄧㄢ, 有关联 / 有關聯] related to; concerning; correlation
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 关系 / 關係] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi
惦记[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 惦记 / 惦記] remember with concern; worry about
报失[bào shī, ㄅㄠˋ ㄕ, 报失 / 報失] report the loss to the authorities concerned
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
严重关切[yán zhòng guān qiè, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, 严重关切 / 嚴重關切] serious concern
[gān, ㄍㄢ, 干] to concern; to interfere; shield; stem
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, 包办 / 包辦] take care of everything concerning a job; run the whole show
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 漠不关心 / 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned

concern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どこ吹く風[どこふくかぜ, dokofukukaze] (exp) something that doesn't concern one at all
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness
合弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) joint venture or concern
巡る(P);回る;廻る[めぐる, meguru] (v5r,vi) (1) to go around; (2) to return; (3) to surround; (4) (See を巡って) to concern (usu. of disputes); (P)
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness
我関せず[われかんせず, warekansezu] (exp) (See 関する) no concern of mine; nothing to do with me
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern
関係各位[かんけいかくい, kankeikakui] (exp) to whom it may concern
顧みる(P);省みる(P);顧る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1,vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P)
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
ダイオキシン法施行規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P)
事案[じあん, jian] (n) concern; circumstance which is becoming a problem; case (court)
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P)
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
国民不在[こくみんふざい, kokuminfuzai] (exp) out of touch with the voters; indifferent to the concerns of the people
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
居抜き[いぬき, inuki] (n) going concern; stocks and all; goods and furniture included
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P)
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P)
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
当該[とうがい, tougai] (adj-no,n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P)
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about

concern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทร[n.] (āthøn) EN: consideration ; care ; respect ; concern FR: considération [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khā) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC) FR: société multinationale [f]
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
คุณไม่เกี่ยว[xp] (khun mai kī) EN: this doesn't concern you FR: cela ne vous concerne pas ; vous n'êtes pas concerné
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojai) EN: carefulness ; concern ; attention FR: attention [f]
ความห่วงใย[n.] (khwām huang) EN: worry ; care ; anxiety ; concern FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
เกี่ยวกัน[v.] (kīo kan) EN: be interrelated ; concern one another FR:
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
กงการ[n.] (kongkān) EN: business ; things ; concern ; affair FR: affaires [fpl]
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
ปัญหาผลผลิต[n. exp.] (panhā phonp) EN: supply concern FR:
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
ภารธุระ[v.] (phānthura =) EN: concern ; business ; attention ; task FR:
ภารธุระ[v.] (phārathura ) EN: concern ; business ; attention ; task FR:
ปรารภ[v.] (prārop) EN: mention ; say ; remark ; express concern FR: mentionner
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksu) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs FR:
ไยดี[v.] (yaidī) EN: be concerned about/with ; care about ; take an interest (in) ; have concern (for) ; mind ; be interested in ; pay attention to FR: se soucier de ; s'inquiéter de
โยง[v.] (yōng) EN: embroil ; concern FR:
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
อาทร[adj.] (āthøn) EN: kind (to) ; concerned (for/about) ; hospitable FR:
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive FR: passif ; inactif ; indifférent
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
ห่วง[adj.] (huang) EN: anxious ; perturbed ; concerned ; worried FR: anxieux ; inquiet
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (hūang hā-āt) EN: be concerned with FR:
ห่วงใย[adj.] (huangyai) EN: worried about ; concerned FR: préoccupé
จริยวัตร ; จริยาวัตร[n.] (jariyawat ;) EN: customs and manners to be observed ; duties concerned with conduct FR:
กำดัด[adj.] (kamdat) EN: anxious ; worried ; concerned FR: anxieux
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวลใจ[v.] (kangwon jai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned FR: être anxieux ; être inquiet

concern ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern
Großbetrieb {m}large concern
Beziehung {f} (zu)concern (with)
beunruhigt {adj} | beunruhigt seinconcerned | to be concerned
Finanzwesen {n}financial concerns
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Blick {m} | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents
Betroffene {m,f}; Betroffenerperson affected; person concerned
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies
unbekümmert {adj} | unbekümmerter | am unbekümmertestenunconcerned | more unconcerned | most unconcerned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concern
Back to top