ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heedlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heedlessly*, -heedlessly-

heedlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heedlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully

heedlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently FR: négligemment
ลอย ๆ = ลอยๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking FR:
หมิ่น[adv.] (min) EN: precariously ; carelessly ; heedlessly FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
โพล่ง[adv.] (phlōng) EN: thoughtlessly ; carelessly ; heedlessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heedlessly
Back to top