ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watchfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watchfully*, -watchfully-

watchfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watchfully (adv.) โดยเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง Syn. carefully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมเชิง (adv.) watchfully See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watchfully
Back to top