ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foster*, -foster-

foster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foster (vt.) เลี้ยงดูเด็ก See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์ Syn. nurture, rear
foster child (n.) เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง Syn. adopted child, orphan
fostering (n.) การพยาบาล Syn. attending
English-Thai: HOPE Dictionary
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
foster childn. ลูกเลี้ยง
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
fosterling(ฟอส'เทอะลิง) n. ลูกเลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุบย้อม (v.) foster See also: support, provide for, bring up, rear, raise Syn. ชุบเลี้ยง, อุปการะ, อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เกื้อกูล
ปลูกฝัง (v.) foster See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed Syn. อบรม, สั่งสอน
อุปการะ (v.) foster See also: support, provide for, bring up, rear, raise Syn. ชุบเลี้ยง, อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เกื้อกูล
เลี้ยงดู (v.) foster See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for Syn. เลี้ยง
สถานสงเคราะห์ (n.) foster home
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he ends up raised in foster homes... juvenile facilities.จะถูกส่งตัวไปไว้โรงเลี้ยงเด็ก โตในสภาพนั้น
I'm also aware that you've been through several foster homes.ศาลว่าเธอคงถูกส่งให้ไปอยู่ สถานสงเคราะห์มาแล้วหลายครั้ง
Yes, the blind foster home mother.ใช่ เหมือนคนตาบอด/ ลูกบุญธรรมที่มีแม่รับเลี้ยง
Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.
I'd probably be shipped off to a foster home or something.ฉันคงได้ถูกส่งไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแหง
And there was that thing about your foster parents.แล้วก็เรื่องของ พ่อแม่บุญธรรมเธอด้วย
I think her foster parents are both doctorsชั้นคิดว่าผู้อุปถัมภ์ของเธอเป็นหมอทั้งคู่
The code of Harry, my foster father, is satisfied.กฏของแฮรี่ พ่ออุปถัมภ์ผม เป็นที่น่าพอใจ
I drove away a brother who accepts me, for a foster father who betrayed me.ผมผลักไสพี่ชายที่ยอมรับตัวตนผม เพื่อพ่อบุญธรรมผู้ซึ่งทรยศ
Turns out our vic, foster -- He had a blog.ปรากฎว่าเหยื่อเรา ฟอสเตอร์ มีเวบบล็อก
It seems that my foster father and my biological mother were having an affair.ดูเหมือนพ่ออุปถัมภ์ กับแม่ที่แท้จริงของผมเป็นชู้กัน
He lied about my past, he cheated on my foster mother with my biological mother.เขาโกหกเรื่องอดีตผม เขานอกใจแม่อุปถัมภ์ผม กับแม่ที่แท้จริงของผม

foster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 福斯特] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, 助长 / 助長] encourage; foster; foment
哺育[bǔ yù, ㄅㄨˇ ㄩˋ, 哺育] feed; nurture; foster
寄母[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, 寄母] foster-mother
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, 扶植] foster; support
义母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, 义母 / 義母] foster-mother
义父[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, 义父 / 義父] foster-father
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 义父母 / 義父母] foster-parents; adoptive parents
养母[yǎng mǔ, ㄧㄤˇ ㄇㄨˇ, 养母 / 養母] foster, adopted mother
养父[yǎng fù, ㄧㄤˇ ㄈㄨˋ, 养父 / 養父] foster, adopted father
养育[yǎng yù, ㄧㄤˇ ㄩˋ, 养育 / 養育] foster; rear

foster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォスターチャイルド[, fosuta-chairudo] (n) foster child; (P)
フォスターペアレント[, fosuta-pearento] (n) foster parent
乳兄弟;乳姉妹[ちきょうだい, chikyoudai] (n) foster brother or sister
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.)
義母[ぎぼ, gibo] (n) mother-in-law; foster mother; step mother; (P)
義父[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P)
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother
義理の父[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents
育て親[そだておや, sodateoya] (n) foster parent
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)
貰い子[もらいご, moraigo] (n) adopted child; foster child
里子[さとご, satogo] (n) foster child; (P)
養い子[やしないご, yashinaigo] (n) foster child
養い親[やしないおや, yashinaioya] (n) godparents; foster parents
養母[ようぼ, youbo] (n) foster mother; adoptive mother
養父[ようふ, youfu] (n) foster father; adoptive father; (P)
養親[ようしん, youshin] (n) adopter; adopting parent or parents; adoptive parent or parents; foster parent or parents
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
涵養[かんよう, kanyou] (n,vs) (1) cultivation; fostering; training; (2) penetration, e.g. surface water into an aquifer

foster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุญธรรม[adj.] (buntham) EN: adopted ; foster FR: adopté ; adoptif
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (butbuntham) EN: adopted child ; adoptive child ; foster child FR: enfant adoptif [m]
ชุบเลี้ยง[v.] (chuplīeng) EN: bring up ; raise ; foster FR:
ชุบย้อม[v.] (chupyøm) EN: foster FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother FR: belle-mère (par remariage) [f]
พ่อเลี้ยง[n.] (phølīeng) EN: stepfather ; foster father FR: beau-père [m]
ปลูกฝัง[v.] (plūkfang) EN: instill ; foster ; inculcate ; enculturate FR:
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; give support ; back ; incite ; further FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; développer ; inciter
ทำนุบำรุง[v.] (thamnubamru) EN: support ; maintain ; foster ; care ; take care of FR:
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrun) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of FR: pourvoir ; subvenir
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
อุปถัมภ์[v.] (uppatham = ) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
การส่งเสริม[n.] (kān songsoē) EN: promotion ; encouragement ; fostering FR: promotion [f] ; encouragement [m]

foster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflegetochter {f}foster-daughter
Pflegevater {m}foster-father
Pflegestelle {f}foster home

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foster
Back to top