ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embrace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embrace*, -embrace-

embrace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embrace (n.) การสวมกอดอย่างรักใคร่ See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
embrace (vt.) นำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ) Syn. adopt
embrace (vt.) รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง Syn. comprise, contain, include
embrace (vt.) โอบกอด See also: โอบ, สวมกอด, กอด Syn. enfold, hold, hug
embrace (vi.) โอบกอด See also: โอบ, สวมกอด, กอด Syn. enfold, hold, hug
English-Thai: HOPE Dictionary
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
English-Thai: Nontri Dictionary
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอด (v.) embrace See also: hug, clasp, hold in one´s arms, caress
กอดรัด (v.) embrace See also: hug, hold in one´s arms
การกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การสวมกอด
การกอดรัด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด
การสวมกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด
การโอบกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การกอด, การสวมกอด
ตระกอง (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด, ตระกองกอด
ตระกองกอด (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด
ตะโบม (v.) embrace See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet Syn. เล้าโลม, โอบกอด, โลมไล้ Ops. ผลักไส
ศลิษา (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด
สวมกอด (v.) embrace See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle Syn. กอด, โอบกอด
อ้อมกอด (n.) embrace See also: clasp Syn. อ้อมแขน
อ้อมแขน (n.) embrace See also: hug Syn. อ้อมกอด
โลมไล้ (v.) embrace See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet Syn. เล้าโลม, โอบกอด Ops. ผลักไส
โอบ (v.) embrace See also: enfold, clasp, hug
โอบกอด (v.) embrace See also: enfold, encircle Syn. สวมกอด, กอดรัด
ถนัดปาก (adv.) without embracement See also: fully Syn. สะดวกปาก
สะดวกปาก (adv.) without embracement See also: fully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
For God's sake let us embrace like brothers.เพื่อเห็นแก่พระเจ้า โปรดจงรักกันดุจพี่น้อง
If we can somehow embrace our wisdom... instead of ignorance... this technology will free the mind of man... not enslave it.สักวันหนึ่ง หากเราร่วมใจกัน.. ..ใช้ปัญญาในทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นสถานที่อิสระ
When you are not strong enough to fight, you should embrace your enemy.หากไม่เข้มแข็งพอจะต่อสู้ ก็จงอ้าแขนรับศัตรู
They come here to exploit it, not to embrace it.พวกมันมาที่นี่ เพื่อหาประโยชน์ ไม่ใช่เพราะความรัก
Embrace the power of the Ring or embrace your own destruction!ถ้าเจ้าไม่ยอมรับอำนาจเเหวน ถึงจงยอมรับจุดจบของเจ้าเอง
I can with these two arms, embrace the lightแต่ฉันสามารถรับสัมผัส แห่งแสงที่โอบล้อม ด้วยสองมือและหัวใจ
The Tae-Baek Mts were about to embrace the spring warm but it seems like they have decided to hibernate again.อยู่กับ เทะ-เบะ และออมกอดอันอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ แต่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องอยู่ในบ้านกันอีกสักพัก
This is what he said. He said embrace the media, Farmer.นี่แหละที่ผมพูด เขาบอกว่า ต้องใช้สื่อช่วย ฟาร์มเมอร์
I'm not gonna embrace who I am just because it's obvious, okay?ดูสิ ฉันไม่ได้อยากจะจูบกับ คนที่ฉันไม่รู้จักหรอก ไม่เห็นเหรอ
Exactly, you gotta embrace your inner freak.แน่นอน you gotta embrace your inner freak.

embrace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀里 / 懷裡] embrace; bosom
包罗[bāo luó, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ, 包罗 / 包羅] include; cover; embrace
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, 囊括] include; embrace; bring together
[yǎn, ㄧㄢˇ, 奄] suddenly; to embrace

embrace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children)
抱え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself
抱きしめる;抱き締める;抱締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly
抱きつく;抱き付く;抱付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace
抱きよせる;抱き寄せる[だきよせる, dakiyoseru] (v1) to embrace
抱き合う[だきあう, dakiau] (v5u,vi) to embrace each other; (P)
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
相擁[あいよう, aiyou] (n,vs) (See 抱擁) embrace; hug
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace

embrace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace ; hug FR: embrassement [m] (litt.)
การกอดรัด[n.] (kān køt rat) EN: embrace FR:
การสวมกอด[n.] (kān sūamkøt) EN: embrace FR:
เคล้าเคลีย[v.] (khlaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle FR:
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close FR:
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอดรัด[v.] (køt rat) EN: embrace ; hug ; hug tightly ; hold in one's arms FR: étreindre ; enlacer
กระกอง[v.] (krakøng) EN: embrace FR:
กระหวัด[v.] (krawat) EN: embrace ; surround ; cuddle FR:
แนบอก[v. exp.] (naēp ok) EN: embrace warmly ; hold to one's chest ; hold to one's bosom FR:
อ้อมกอด[n. exp.] (øm køt) EN: embrace FR:
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug FR: embrasser ; enlacer
โอบกอด[v. exp.] (ōp køt) EN: embrace FR:
ผวากอด[v. exp.] (phawā køt) EN: rush up and embrace ; give a big hug FR:
ร่มกาสาวพัสตร์[n. exp.] (rom kāsawāp) EN: embrace of Buddhism FR:
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace FR: inclure ; comprendre
ศลิษา[n.] (salisā) EN: embrace FR:
ตะโบม[v.] (tabōm) EN: embrace ; caress FR: embrasser ; caresser
ตระโบม[v.] (trabōm) EN: caress ; embrace FR:
ตระกอง[v.] (trakøng) EN: embrace ; hug FR:
ตระกองกอด[v. exp.] (trakøng køt) EN: embrace FR:
ตระโอม[v.] (tra-ōm) EN: embrace FR:
วงแขน[n.] (wongkhaēn) EN: embrace FR: emmanchure [f] ; entournure [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embrace
Back to top