ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heedfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heedfully*, -heedfully-

heedfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heedfully (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heedfully
Back to top