ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

touch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *touch*, -touch-

touch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
touch (vt.) สัมผัส See also: แตะ, จับ Syn. rub, pat, nudge, finger
touch (vi.) สัมผัส See also: แตะ, จับ Syn. rub, pat, nudge, finger
touch (vt.) นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch (vi.) นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน
touch (vt.) กดเบาๆ
touch (vt.) มีอิทธิพล See also: มีผลกระทบ
touch (vt.) ใช้หรือกิน
touch (vt.) เกี่ยวข้อง See also: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย
touch (n.) ความรู้สึก See also: การสัมผัส
touch (n.) การสัมผัส See also: การแตะต้อง
touch (n.) จำนวนเล็กน้อย
touch (n.) รายละเอียด
touch (n.) การติดต่อสื่อสาร
touch a sore point (idm.) พาดพิงในเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบ
touch a sore spot (idm.) พาดพิงในเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบ
touch at (phrv.) มาถึง Syn. call in, call into
touch on (phrv.) มีผลต่อ See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ Syn. have on
touch on (phrv.) เหมือนกับ...มาก See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก Syn. verge on
touch to (phrv.) วางต่อจาก See also: วางติดกับ Syn. put to, set to
touch to (phrv.) วางติดกับ See also: แตะ (บางสิ่ง) ด้วย Syn. place to, put to
touch up (phrv.) มีความรู้สึกต่อ
touch up (vt.) ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย) See also: เสริมแต่ง, ขัดเกลา Syn. make over
touch-and-go (idm.) ไม่แน่นอน See also: วิกฤติ
touch-type (vi.) พิมพ์สัมผัส See also: พิมพ์ดีดโดยไม่มองที่แป้นพิมพ์
touchable (adj.) เกี่ยวกับประสาทสัมผัส See also: เกิดจากประสาทสัมผัส, โดยการสัมผัส Syn. sensory, tactile
touchdown (n.) การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้ See also: (กีฬาอเมริกันฟุตบอล) Syn. goal, score, six points, maker
touchdown (n.) การลงสู่พื้นของเครื่องบิน Syn. arrival, touching down
touched (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. moved, impressed
touched (adj.) ที่ถูกเจือด้วยสิ่งอื่นเล็กน้อย
touching (adj.) ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์
touching (prep.) เกี่ยวกับ See also: เกี่ยวข้องกับ Syn. regarding, in regard to, in reference to
touching down (n.) การลงสู่พื้นของเครื่องบิน Syn. arrival
touchingly (adv.) อย่างซาบซึ้ง See also: อย่างประทับใจ, อย่างจับใจ
touchstone (n.) มาตรฐานของการทดสอบ Syn. standard, test
touchwood (n.) ไม้ซึ่งติดไฟง่าย Syn. tinder
touchy (adj.) ที่โกรธง่าย See also: ฉุนเฉียวง่าย Syn. irritable, sensitive
touchy (adj.) ลุกไหม้ง่าย Syn. flammable
touchy (adj.) กระตุ้นได้ง่ายด้วยการสัมผัส
English-Thai: HOPE Dictionary
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
touch padแผ่นสัมผัสหมายถึง อุปกรณ์การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าได้โดยเพียงสัมผัสที่จุดใดจุดหนึ่งบนแผ่นสัมผัสนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นสัญญาณป้อน เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน,การบินลงแตะพื้น
touching(ทัชฺ'ชิง) adj. มีผล,มีผลกระทบ,ประทับใจ,เร้าใจ,ซึ่งสัมผัส. -prep. เกี่ยวกับ,เกี่ยวเนื่องกับ., See also: touchingly adv., Syn. moving,affecting,heartbeaking,mournful
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน,การทดสอบ,มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
English-Thai: Nontri Dictionary
touch(n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ
touching(adj) น่าส่งสาร,น่าเวทนา,ประทับใจ,มีผลกระทบ
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
touchy(adj) ใจน้อย,งอน,อารมณ์เสีย,ขี้โมโห
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
touch and stayหยุดเทียบท่า, การแวะพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch screenจอสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
touching and concerning landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู covenant running with the land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลำ (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การสัมผัส
การจับ (n.) touch See also: contact Syn. การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส
การลูบคลำ (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การคลำ, การสัมผัส
การสัมผัส (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส
การแตะต้อง (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส
จับต้อง (v.) touch Syn. สัมผัส, แตะต้อง
จับเนื้อต้องตัว (v.) touch See also: caress, fondle, feel, stroke, pet Syn. ถูกเนื้อต้องตัว
ซึมซาบ (v.) touch See also: influence, affect, impress
ต้อง (v.) touch See also: contact Syn. กระทบ, ถูก
ถูก (v.) touch See also: handle, feel Syn. โดน, แตะต้อง, สัมผัส
ประกบกัน (v.) touch Syn. แตะ, กระทบ, แตะต้อง
สะเทือนอารมณ์ (v.) touch See also: be deeply moved, be touched, stir up one´s feelings
สัมผัส (v.) touch Syn. จับต้อง, แตะ, แตะต้อง
สัมผัส (v.) touch See also: impact, be contiguous, be in control, perceive Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ
อังฆาต (v.) touch See also: hit, strike
แจะ (v.) touch Syn. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, แตะต้อง
แตะ (v.) touch See also: strike slightly Syn. สัมผัส, ต้อง, แตะต้อง
แตะต้อง (v.) touch See also: handle Syn. แตะ, ต้อง, สัมผัส
เชย (v.) touch fondly See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke
แตะเบาๆ (v.) touch lightly See also: touch softly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
We'll be in touch very soonพวกเราจะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้แหล่ะ
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
Don't forget to keep in touchอย่าลืมติดต่อกันไปเรื่อยๆ นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't touch it, you fools!ไม่ได้สัมผัสมันคุณคนโง่!
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ
I'm sure there will be no one there to touch you, madam.ดิฉันเเน่ใจค่ะว่าไม่มีใครสวยสู้คุณผู้หญิงได้
I can hardly touch my nose. Know what I mean?ฉันแทบจะไม่สามารถสัมผัสจมูกของฉัน รู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย?
We'd been celebrating our reunion with a touch of rice wine, as I recall.{\cHFFFFFF}เราต้องการรับการเฉลิมฉลองการชุมนุมของเรา ด้วยการสัมผัสของไวน์ข้าวที่ผมจำได้
All right. I'll be in touch with the eventh Fleet and the State Department.{\cHFFFFFF}ก็ดี I'll be in touch with the eventh Fleet and the State Department.
He'll be in constant touch with Washington.{\cHFFFFFF}He'll be in constant touch with Washington.
I wouldn't touch you with a plastic one.ฉันจะได้สัมผัสคุณด้วยของพลาสติก คุณกำลังทำอะไรอยู่บนพื้น?
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี
Now, whatever you do, don't touch that button.ตอนนี้สิ่งที่คุณทำ ไม่ได้สัมผัสปุ่มนี้

touch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, 接触 / 接觸] contact; access; in touch with
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
擦边球[cā biān qiú, ㄘㄚ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 擦边球 / 擦邊球] edge ball; touch ball
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, 着陆 / 著陸] landing; touchdown; to land; to touch down
触控萤幕[chù kòng yíng mù, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ˊ ㄇㄨˋ, 触控萤幕 / 觸控螢幕] touch panel
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, 真皮] dermis (layer within the skin containing sense of touch)
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
[chù, ㄔㄨˋ, 触 / 觸] knock against; touch; to feel
动人[dòng rén, ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, 动人 / 動人] touching; moving
感人[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ, 感人] touching; moving
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 缠绵 / 纏綿] touching (emotions); lingering (illness)
触控板[chù kòng bǎn, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄅㄢˇ, 触控板 / 觸控板] touchpad
触摸[chù mō, ㄔㄨˋ ㄇㄛ, 触摸 / 觸摸] touch
触觉[chù jué, ㄔㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 触觉 / 觸覺] touch; sense of touch
切近[qiè jìn, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 切近] very close; touching; very appropriate
打动[dǎ dòng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄥˋ, 打动 / 打動] to move (to pity); arousing (sympathy); touching
点水[diǎn shuǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 点水 / 點水] to skim; lightly touching the water (as the dragonfly in the 成语 saw 蜻蜓點水|蜻蜓点水); skin deep

touch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべすべした[, subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ...
ダイレクトタッチ[, dairekutotacchi] (n) direct touch
タッチフリック[, tacchifurikku] (n) {comp} touch flick
タッチポインタ[, tacchipointa] (n) {comp} touch pointer
つき手[つきて, tsukite] (n) hand touch down (sumo)
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P)
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality
国民不在[こくみんふざい, kokuminfuzai] (exp) out of touch with the voters; indifferent to the concerns of the people
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch
摸牌[もうぱい, moupai] (n,vs) identifying a piece by touch in a mah-jongg game (mahjong)
染みる[じみる, jimiru] (aux-v,v1) to have a touch of; to look like
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen!
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck)
着陸[ちゃくりく, chakuriku] (n,vs) landing; alighting; touch down; (P)
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
連絡を取る[れんらくをとる, renrakuwotoru] (exp,v5r) to get in touch with
金を無心する[かねをむしんする, kanewomushinsuru] (exp,vs-i) to ask for money; to put the touch on someone
錦上添花[きんじょうてんか, kinjoutenka] (n) adding a crowning touch of beauty (to); giving added luster (to); crowning beauty (honor, grace) with even greater glory
アンタッチャブル[, antacchaburu] (adj-na,n) untouchable
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch)
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time
タッチダウン[, tacchidaun] (n,vs) touchdown (as in rugby, etc.)
ハリジャン[, harijan] (n) (See 不可触民) Harijan (member of India's untouchable caste)
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental
一本取られた[いっぽんとられた, ippontorareta] (exp) touche'; you've got me there
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
不可触民[ふかしょくみん, fukashokumin] (n) (See ハリジャン) untouchable (of the Indian caste system)
不可触賎民;不可触賤民[ふかしょくせんみん, fukashokusenmin] (n) (See 不可触民) untouchable (of India's caste system)
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)

touch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
ชราบชรับ[v.] (charāp-char) EN: touch FR:
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
ห่างเหิน[adj.] (hānghoēn) EN: estranged ; distant ; out of touch FR:
หินฝนทอง[n. exp.] (hinfonthøng) EN: touch stone ; [Thai sweet] FR:
แจะ[v.] (jae) EN: hit ; touch FR:
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut FR: diriger vers ; porter à
จี้[v.] (jī) EN: touch ; poke ; stoke FR:
จอสัมผัส[n. exp.] (jø samphat) EN: touch screen FR: écran tactile [m]
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุมพิต[v.] (jumphit) EN: kiss ; touch with the lips FR: embrasser ; baiser
กายสัมผัส [n.] (kāiyasampha) EN: bodily contact ; bodily touch FR:
กายวิญญาณ[n.] (kāiyawinyān) EN: body-consciousness ; consciousness by means of touch FR:
การจับ[n.] (kān jap) EN: touch ; draw FR:
การสัมผัส[n.] (kān samphat) EN: contact ; touch ; exposure FR: contact [m] ; toucher [m] ; exposition [f]
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
กบแจะ[v.] (kopjae) EN: hit ; touch FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
ล้อแตะลง[v. exp.] (lø tae long) EN: touch down FR: se poser
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
ลูบ ๆ คลำ ๆ = ลูบๆ คลำๆ[v. exp.] (lūp-lūp khl) EN: touch lovingly ; handle lovingly FR:
ไม่ติดต่อกัน[adj.] (mai tittø k) EN: interrupted ; out of touch FR:
มือเบา[v.] (meūbao) EN: have a light touch ; handle gently FR:
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
หน้าจอสัมผัส[n. exp.] (nā jø samph) EN: touchscreen ; touch screen FR: écran tactile [m]
ประลึง[v.] (praleung) EN: touch FR:
ปรุงแต่ง[v. exp.] (prung taeng) EN: dress up ; touch up ; FR:
สัมผัส[v.] (samphat) EN: touch ; feel ; contact ; perceive ; experience FR: toucher ; palper ; sentir ; entrer en contact
สัมผัสกันภายใน[v. exp.] (samphat kan) EN: touch internally FR:
สัมผัสกันภายนอก[v. exp.] (samphat kan) EN: touch externally FR:
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: touch ; influence ; affect ; impress FR:
แตะ[v.] (tae) EN: touch ; strike slightly ; feel FR: toucher à ; prendre
แตะต้อง[v.] (taetǿng) EN: touch FR: toucher ; tripoter
เต้าปืน[n.] (taopeūn) EN: touch hole FR:
ถึงกัน[v. exp.] (theungkan) EN: be in close contact ; get in touch with FR:
ทิ้งลาย[v. exp.] (thing lāi) EN: lose one's touch FR:
ถูก[v.] (thūk) EN: touch ; come into contact with FR: toucher

touch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
empfindlich {adj} | empfindlich gegen Berührungirritable | irritable to the touch
Knopfdruck {m} | auf Knopfdruck; per Knopfdrucktouch of a button | at the touch of a button
persönliche Note {f}personal touch
Berührungsbildschirm {m}touch-screen
Sensortaste {f}touch key
Sensorbildschirm {m}; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen
Kontaktschalter {m}touch sensitive switch
Zehnfingersystem {n}touch system
Retusche {f}retouching
heikel {adv}touchingly
rührend {adv}touchingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า touch
Back to top