ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watchfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watchfulness*, -watchfulness-

watchfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watchfulness (n.) การเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง Syn. vigilance, carefulness, attention

watchfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watchfulness
Back to top