ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconcern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconcern*, -unconcern-

unconcern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconcern (n.) ความไม่สนใจ See also: ความเมินเฉย
unconcerned (adj.) ซึ่งไม่กังวล See also: ซึ่งไม่สนใจ, ซึ่งไม่เอาใจใส่, ซึ่งไม่พะวงถึง Syn. untroubled, unperturbed, composed, carefree Ops. concerned
unconcerned (adj.) ไม่สนใจ See also: เมินเฉย, ไม่ใส่ใจ Syn. detached, uninterested Ops. interested
unconcerned (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง Syn. uninvolved Ops. concerned, involved
unconcernedly (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. neglectfully Ops. concernedly, carefully
English-Thai: Nontri Dictionary
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ
นั่งนอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. วางใจ, นิ่งนอนใจ
หมดอาลัยไยดี (v.) be unconcerned See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ex-wife seems to be unconcerned... with the fact that her interview is today.เมียเก่าท่าทางไม่ได้ใส่ใจ ว่ามีนัดสัมภาษณ์กับเราวันนี้
Everywhere you look, you can find people unconcernedทุกที่ที่คุณมอง คุณจะเห็นผู้คนที่ไม่ห่วง

unconcern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
[mò, ㄇㄛˋ, 漠] desert; unconcerned

unconcern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P)
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour)

unconcern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive FR: passif ; inactif ; indifférent
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:
ไม่ดูดำดูดี[v. exp.] (mai dū dam ) EN: be unconcerned (about) ; take no interest ; be irresponsible FR:
ไม่รู้ร้อน[v. exp.] (mai rū røn) EN: remain unconcerned FR:
ไม่ไยดี[adj.] (mai yaidī) EN: indifferent ; apathetic ; unconcerned ; uninterested FR: indifférent
ไม่ยินดียินร้าย[adj.] (mai yindī y) EN: indifferent (to) ; unconcerned FR: indifférent
หมดอาลัยไยดี[v.] (mot-ālaiyai) EN: be unconcerned FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
ทอดธุระ[v. exp.] (thøt thura) EN: be unconcerned FR: s'en laver les mains
เย็นชา[adj.] (yenchā) EN: cold ; indifferent ; aloof ; unconcerned ; apathetic ; unfeeling ; unfriendly ; distant FR: distant ; froid

unconcern ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbekümmert {adj} | unbekümmerter | am unbekümmertestenunconcerned | more unconcerned | most unconcerned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconcern
Back to top