ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heedlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heedlessness*, -heedlessness-

heedlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heedlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mmm, forgive my heedlessness.อืม.. ขออภัยในความสะเพร่าของผม ผมยอมรับข้อตกลงแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heedlessness
Back to top