ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cautiously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cautiously*, -cautiously-

cautiously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง Syn. watchfully Ops. carelessly, heedlessly
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง
cautiously (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง
cautiously (adv.) ระมัดระวัง See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต Syn. carefully Ops. incautiously
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ Syn. carefully, attentively Ops. carelessly
cautiously (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. securely, without harm
cautiously (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: โดยระมัดระวัง Syn. alertly, watchfully Ops. carelessly, unguardedly, unvigilantly

cautiously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously

cautiously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously FR: avec précaution ; avec circonspection
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously FR: prudemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cautiously
Back to top