ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carelessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carelessly*, -carelessly-

carelessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carelessly (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. neglectfully, unconcernedly Ops. concernedly, carefully
carelessly (adv.) อย่างไม่ระมัดระวัง Syn. heedlessly, hastily Ops. heedfully, carefully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุ่ย (adv.) carelessly See also: sloppily, heedlessly, slovenly Syn. ชุ่ยๆ, มักง่าย, หยาบ, ลวก Ops. เรียบร้อย
ชุ่ยๆ (adv.) carelessly See also: slovenly Syn. หวัดๆ
ชุ่ยๆ (adv.) carelessly See also: sloppily, slovenly Syn. หยาบๆ, ลวกๆ
มักง่าย (adv.) carelessly See also: negligently Syn. ชุ่ย, ลวก
ลวก (adv.) carelessly See also: roughly, casually Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ
ลวกๆ (adv.) carelessly See also: untidily, cursorily, slovenly Syn. หยาบๆ, คร่าวๆ, ชุ่ยๆ
สะเพร่า (adv.) carelessly See also: negligently, heedlessly Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ Ops. ระมัดระวัง
หยาบๆ (adv.) carelessly See also: sloppily, slovenly Syn. ลวกๆ
หยาบๆ (adv.) carelessly See also: untidily, cursorily, slovenly Syn. คร่าวๆ, ชุ่ยๆ
หละหลวม (adv.) carelessly See also: heedlessly, recklessly, negligently Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม Ops. ถ้วนถี่, รัดกุม
หวัดๆ (adv.) carelessly See also: slovenly
เผละ (adv.) carelessly See also: irresponsibly
ไม่ถ้วนถี่ (adv.) carelessly See also: heedlessly, recklessly, negligently Syn. สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม Ops. ถ้วนถี่, รัดกุม
ไม่รอบคอบ (adv.) carelessly See also: heedlessly, recklessly, negligently Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รัดกุม Ops. ถ้วนถี่, รัดกุม
ไม่รัดกุม (adv.) carelessly See also: heedlessly, recklessly, negligently Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ Ops. ถ้วนถี่, รัดกุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And since you rather carelessly rented the storage unit under your own name,และเนื่องจากคุณเลินเล่อ ไปเช่าโกดังเก็บของ ในชื่อของคุณ
Trying to make me speak carelessly in order to entrap me.พยายามที่จะทำให้ฉันพูดอย่างไม่ระมัดระวัง เพื่อหลอกให้ฉันเข้าไปติดกับดัก
Every time I show you any documents, you only carelessly look at them.เวลาวัสดุถูกส่งมาทีไร คุณก็ไม่ตั้งใจดูรายละเอียด
If you had laughed carelessly at my words, I would have known feelings misplaced.หากคุณหัวเราะลวกกินคำพูดของฉัน ความรู้สึกที่มีอยู่เพื่อให้ยังไม่ได้ตอบ
It really was a mistake to have Yuji so carelesslyที่จริงแล้ว... . มันเป็นความผิดพลาด ที่ยูจิไม่ได้ตั้งใจ
I don't know how great you think you are, but that's not something you can treat so carelessly!ฉันไม่รู้ว่าคุณยิ่งใหญ่มาจากไหน แต่นั่นไม่ใช่ของที่คุณจะทิ้งขว้างได้
Don't just go in carelessly.ไม่อยากให้ใครมาสิงร่าง
He'll hurt you... carelessly, cruelly, constantly.อย่างเฉยเมย อย่างโหดร้าย อย่างต่อเนื่อง

carelessly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 不经意 / 不經意] carelessly; by accident
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, 胡乱 / 胡亂] carelessly; recklessly

carelessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポイと;ぽいと[, poi to ; poito] (adv) (on-mim) carelessly (throwing, tossing, etc.); nonchalantly
切り回す;切回す[きりまわす, kirimawasu] (v5s,vt) (1) to manage; to control; to run; to handle; (2) (also written as 斬り回す) to cut carelessly (of a cook, surgeon, etc.); to slash about; (3) (arch) to cut around
手拍子[てびょうし, tebyoushi] (n) beating time; carelessly
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
忘れる[わすれる, wasureru] (v1,vt) to forget; to leave carelessly; to be forgetful of; to forget about; to forget (an article); (P)
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently
短絡[たんらく, tanraku] (n,vs) (1) electric short-circuit; (2) drawing a hasty inference between two events; jumping to a quick conclusion; dealing with matters quickly and carelessly; (P)
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously
軽々(P);軽軽[かるがる(P);かろがろ(ok), karugaru (P); karogaro (ok)] (adv-to,adv,vs) lightly; easily; carelessly; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly

carelessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชุ่ย[v.] (chui) EN: do carelessly ; do in a slipshod way FR:
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently ; carelessly FR: négligemment ; par négligence
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently FR: négligemment
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually FR: négligemment ; grossièrement
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
มักง่าย[adv.] (makngāi) EN: carelessly ; negligently FR: négligemment
หมิ่น[adv.] (min) EN: precariously ; carelessly ; heedlessly FR:
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; blabber ; gossip ; talk carelessly FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages ; jaser ; cafarder (fam.) ; cafter (fam.)
เผละ[adv.] (phle) EN: carelessly FR:
โพล่ง[adv.] (phlōng) EN: thoughtlessly ; carelessly ; heedlessly FR:
ทำงานลวก ๆ[v. exp.] (tham ngān l) EN: do sth carelessly FR:
หวัด ๆ = หวัดๆ[adv.] (wat-wat) EN: carelessly FR:
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carelessly
Back to top