ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*smart*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น smart, -smart-

*smart* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look smart (phrv.) ดูดี See also: เท่ห์, เก๋, ดูมีรสนิยม, สวย, เนี๊ยบ
look smart (phrv.) รีบ See also: ด่วน, เร็วเข้า
outsmart (vt.) หลอกได้
smart (adj.) ฉลาด See also: สมาร์ต, เฉียบคม, หลักแหลม Syn. bright, clever, quick Ops. dull, stupid
smart (adj.) เนี้ยบ See also: สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย Syn. fashionable, modern Ops. out-of-date
smart aleck (n.) คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. wiseacre, wisenheimer
smart aleck (n.) คนที่อวดฉลาด Syn. wiseacre, wise guy
smart aleck (n.) คนอวดฉลาด Syn. wise guy
smart cookie (sl.) คนฉลาด See also: คนเก่ง
smarten (vt.) ทำให้ฉลาด See also: ทำให้มีเชาว์ปัญญาดี
smarten up (phrv.) ทำให้สวยงาม Syn. slick up, spiff up, spruce up
smarten up (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น
smarten up (phrv.) ทำงานหนักขึ้น
smartness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, modishness
smartness (n.) ความฉลาดเฉลียว See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว Syn. brightness, cleverness
smartness (n.) ความเก๋ไก๋ See also: ความงดงาม, รสนิยม Syn. elegance, flair, taste
smartness (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, reasoning power Ops. stupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
outsmart(เอาทฺสมาร์ท') vt. ชนะด้วยปัญญา,ฉลาดกว่า,หลอกผ่านไปได้, Syn. outwit
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
smart cardบัตรเก่งหมายถึง บัตรที่มีข้อมูลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตรวจเช็ค หรือนำข้อมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ เช่น บัตรโทรศัพท์ ที่จะทำการคำนวณระยะเวลาที่พูด แล้วหักเงินแต่ละครั้งได้ บอกให้รู้ได้ว่ายังใช้ได้อีกเท่าใด ส่วนมากจะเป็นบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งจะมีชื่อและรหัสให้ตรวจสอบได้ เป็นต้น
smart terminalหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน intelligent terminalดู dumb terminal เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smartสมาร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
smart cardบัตรสมาร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
smart terminalเครื่องปลายทางแบบสมาร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
smartสมาร์ต [คอมพิวเตอร์]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมสัน (adj.) smart See also: enchanting, graceful, handsome, good-looking, attractive, sharp-featured Syn. คมคาย, คม, หล่อ
ความเก๋ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความโก้, ความโก้เก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ความเท่ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความโก้, ความเก๋, ความโก้เก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ความโก้ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความเก๋, ความโก้เก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ความโก้เก๋ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความโก้, ความเก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ฉลาด (v.) smarten See also: clever, sharp, be astute, be sagacious Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด Ops. โง่
ฉลาด (adj.) smart See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious Syn. หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง Ops. โง่
ชิงไหวชิงพริบ (v.) outsmart See also: outwit, seek a chance, take advantages of others
ตาแหลม (v.) smartly choose See also: intelligently choose
ผึ่งผาย (v.) smart See also: elegant, stylish, dashing Syn. โก้
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, ภูมิฐาน, เริด, หรู Ops. ซอมซ่อ
สมาร์ท (v.) smart See also: elegant, stylish, dashing Syn. โก้, ผึ่งผาย
สุดหล่อ (adv.) smartly See also: handsomely, beautifully, elegantly
หรู (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด Ops. ซอมซ่อ
หรูหรา (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน Ops. ซอมซ่อ
อวดฉลาด (v.) think oneself smart See also: think oneself know better, be a know-it-all Syn. อวดเก่ง, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดรู้ (v.) think oneself smart See also: think oneself know better, be a know-it-all Syn. อวดฉลาด, อวดเก่ง, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เก๋า (adj.) smart See also: cool (slang), great, fine, excellent Syn. เจ๋ง
เจ้าความคิด (adj.) smart See also: clever, acute, astute, canny, bright, keen, sharp, shrewd
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนั้น
It’s the smartest thing you could doนี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะทราบเรื่องนั้น
You're smarter than I thoughtนายฉลาดกว่าที่ฉันคิด
You're smarter than you lookนายฉลาดกว่าที่เห็นนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท?
Not that you are any tougher than Tuco but you're smart enough to know that talking won't save you.ไม่ใช่ว่านายแกร่งกว่าทูโค... ...แต่นายฉลาดพอที่จะรู้ ว่ายอมพูดก็ไม่ช่วยให้รอด
He's so smart, he doesn't even remember what he knows.เขาคือสมาร์ทเช่นนั้น
He's smarter than I am.He's smarter than I am.
It's the smart move.It's the smart move.
You seem like a smart, sensible sort.ดูเธอเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผล
Young girls just ain't quite smart like their grandmothers were.ไม่ฉลาดเหมือนรุ่นย่ารุ่นยาย
I don't know, Chief, if he's very smart or very dumb.ผมไม่รู้นะ สารวัตร ไม่รู้ว่ามันฉลาดหรือโง่
He is a smart, big fish. He's gone under the boat.มันฉลาดนัก เจ้าตัวใหญ่ มันมุดลงไปใต้เรือ
She's a smart little thing.มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ฉลาด.
I forgot how the story goes but at the end the Serbian was the smartest and outwitted them all.ฉันลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ในตอนท้ายเซอร์เบียเป็นคนฉลาด และ outwitted พวกเขาทั้งหมด

*smart* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 俊] smart; eminent; handsome; talented
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 儸] smart; clever
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms
智能卡[zhì néng kǎ, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄎㄚˇ, 智能卡] smart card
穿着讲究[chuān zhuó jiǎng jiu, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, 穿着讲究 / 穿著講究] smart clothes; particular about one's dress
聪颖[cōng yǐng, ㄘㄨㄥ ˇ, 聪颖 / 聰穎] smart; intelligent
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 隽 / 雋] smart; eminent; talented
高明[gāo míng, ㄍㄠ ㄇㄧㄥˊ, 高明] smart; clever; wise; brilliant
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, 蓼] polygonum; smartweed
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 俏] smart
数码通[Shù mǎ tōng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥ, 数码通 / 數碼通] SmarTone-Vodafone

*smart* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
すばしこい;すばしっこい[, subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick
スマートカード[, suma-toka-do] (n) smart card
スマートメディアフォーラム[, suma-tomedeiafo-ramu] (n) {comp} smartmedia forum
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well)
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well).
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P)
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)
裏をかく;裏を掻く[うらをかく, urawokaku] (exp,v5k) (1) (See 裏かく) to outwit; to outsmart; to counterplot; to defeat; (2) to pierce something all the way through
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P)
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together
鯔背[いなせ, inase] (adj-na) (uk) (arch) gallant; dashing; smart
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
スマートドライブ[すまーとどらいぶ, suma-todoraibu] SMARTDRV
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone

*smart* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
ชิงไหวชิงพริบ[v.] (chingwaichi) EN: outsmart ; outwit FR:
หักเหลี่ยม[v.] (haklīem) EN: outsmart ; outfox FR:
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
กำปั้นทุบดิน[loc.] (kampanthupd) EN: smart-alecky ; flip ; fatuous FR:
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
เก๋ไก๋[adj.] (kēkai) EN: stylish ; smart-looking ; snazzy ; chic FR: classe
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains FR:
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
โก้จริง[X] (kō jing) EN: how grand! ; how smart! FR:
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy FR: élégant ; distingué ; coquet ; chic
โก้ ๆ = โก้ๆ[adv.] (kō-kō) EN: elegantly ; smartly FR: élégamment
กลซ้อนกล[X] (kon sønkon) EN: outsmart ; turn the tables (on) FR:
โก้หร่าน[adj.] (kōrān) EN: smart ; stylish FR: élégant
แหลมเปี๊ยบ[adj.] (laēm pīep) EN: extra smart FR:
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
หล่อจัง[adj.] (lø jang) EN: smart FR:
ไม่โก้[adj.] (mai kō) EN: not smart ; inelegant ; unfashionable FR: inélégant
เมืองอัจฉริยะ[n. prop.] (Meūang Atch) EN: Smart City ; Smart Cities [pl] FR:
มือถือสมาร์ทโฟน = มือถือ สมาร์ทโฟน[n. exp.] (meū theū sa) EN: smartphone FR: smartphone [m] (anglic.)
แน่[adj.] (naē) EN: smart ; expert FR: doué
ภูมิฐาน[adj.] (phūmthān) EN: elegant ; smart ; grand FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
เปรื่องปราด[adj.] (prēuangprāt) EN: brilliant ; learned ; smart FR: érudit ; brillant
เริด[v.] (roēt) EN: be smart FR:
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
แสงเทียน[n. prop.] (saēng thīen) EN: candlelight ; smart FR: lueur d'une bougie [f]
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné
สมาร์ท[adj.] (samāt) EN: smart FR: élégant

*smart* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb
neunmalklug; besserwisserisch; superschlau {adj}smart aleck; smart alec
schick; flott; fesch {adj} | schicker; flotter; fescher | am schicksten; am flottesten; am feschestensmart | smarter | smartest
Chipkarte {f}smart card
clever; schlau; gewitzt; smart; raffiniert; hervorragend {adj}smart
elegant; pfiffig {adj}smart
elegant {adv}smartly
Investitionsgelder {pl}smart money
Pfiffikus {m}smart fellow
Schickeria {f}smart set; te swells

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *smart*
Back to top