ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fashionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fashionable*, -fashionable-

fashionable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fashionable (adj.) ทันสมัย See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย Syn. popular, up-to-date, stylish Ops. old-fashioned, outdated
fashionable person (n.) คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสำอาง, คนหรูหรา
English-Thai: HOPE Dictionary
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish,-A. outdated
English-Thai: Nontri Dictionary
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชยระเบิด (v.) be very unfashionable Syn. เชย Ops. ทันสมัย
เชยแหลก (v.) be very unfashionable Syn. เชย, เชยระเบิด Ops. ทันสมัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น
Yes, a vastly fashionable pastime in London.ที่ลอนดอนคงนิยม เล่นกันมากสินะ
In fact, right now I'm tempted to sell your scalp on the black market as a tiny, full-length shearling coat for only the most fashionable of premature babies.อันที่จริง ตอนนี้ฉันอยากจะเอาหนังหัวนายไปขาย ในตลาดมืด เหมือนพวกเสื้อโค้ชขนสัตว์ตัวเล็ก ที่มีไว้สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเท่านั้น
Mrs. Heck, you're looking fashionable this afternoon.คุณนายเฮค บ่ายนี้คุณสวยมากครับ
There's simply nothing off the rack that is suitable for the young fashionable man in Ohio.ไม่มีอะไรมาก/Nก็แค่เลือกชุดจากชั้นวาง ของหนุ่มๆที่รักแฟชั่นในโอไฮโอ้
I will wear my most fashionable toe shoes.ผมจะใส่รองเท้าที่ทันสมัยที่สุดของผม
Mental illness is the fashionable explanation for sin.อาการป่วยทางจิตเป็น คำอธิบายที่ทันสมัยของคำว่า บาป
It's fashionable, supple, and snug-fitting. Look how fine your foot looks.อ่อนนุ่ม พอดีเท้า ดูเข้ากับเท้าของคุณได้ดี
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้
Just get the most unfashionable woman in the capital here,มันคงจะไม่ใช่แฟชั่นของผู้หญิงในเมืองหลวงหรอก
Green velvet coat. Vastly fashionable.เสื้อคลุมกำมะหยี่สี่เขียว ทันสมัยมาก
Can't breathe to be fashionable.ตามแฟชั่นจนแทบจะหายใจไม่ออก

fashionable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ, 时兴 / 時興] fashionable; popular
风靡[fēng mǐ, ㄈㄥ ㄇㄧˇ, 风靡 / 風靡] fashionable
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold
新潮[xīn cháo, ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ, 新潮] modern; fashionable

fashionable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
ファッショナブル[, fasshonaburu] (adj-na) fashionable; (P)
もっさい[, mossai] (adj-i) (sl) unfashionable
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)

fashionable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
นำสมัย[adj.] (namsamai) EN: modern ; up-to-date ; fashionable FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
เป็นที่นิยม[adj.] (pen thī niy) EN: popular ; fashionable ; stylish ; trendy FR: populaire ; tendance
ทันสมัย[adj.] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic ; branché ; dans le vent
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable FR: être bien établi sur le marché
ยอดนิยม[adj.] (yøt niyom) EN: highly popular ; highly fashionable FR: en vogue ; à la mode ; très populaire ; célébrissime
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
ไม่โก้[adj.] (mai kō) EN: not smart ; inelegant ; unfashionable FR: inélégant
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: unconventional ; adverse ; unfashionable FR:
ตกกระแส[v. exp.] (tok krasaē) EN: be out of vogue ; do what is unfashionable ; be out of step FR:

fashionable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
modisch {adj} | modischer | am modischstenfashionable | more fashionable | most fashionable
elegant; modern; modisch {adj}fashionable
Modeartikel {m}fashionable article

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fashionable
Back to top