ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wiseacre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wiseacre*, -wiseacre-

wiseacre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wiseacre (n.) คนอวดฉลาด See also: คนอวดรู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wiseacre
Back to top