ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enchanting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enchanting*, -enchanting-

enchanting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enchanting (adj.) ซึ่งมีเสน่ห์ See also: ซึ่งน่าหลงใหล Syn. captivating, charming, delightful
English-Thai: HOPE Dictionary
enchantingadj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวนมอง (adj.) enchanting See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant Syn. น่ามอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.
You see that enchanting lady in green?เห็นผู้หญิงชุดสีเขียวที่น่าลุ่มหลงคนนั้นไหม?
An enchanting oasis of tranquility in a quiet English hamlet just 40 minutes from exciting London.""โอเอซิสอันมีมนต์ขลัง ในหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ" "ห่างจากแสงสีนครลอนดอนแค่ 40 นาที"
But even if you wore a sack, you'd be the most enchanting one there.แต่ถึงคุณจะสวมกระสอบ คุณก้ยังเปนคนที่สวยที่สุดอ
Sue, this is the talented and enchantingซูนี่คือครูสาวผู้มีความสามารถ และเจ้าเสน่ห์แห่ง

enchanting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
妖娆[yāo rào, ㄧㄠ ㄖㄠˋ, 妖娆 / 妖嬈] enchanting
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon

enchanting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enchanting
Back to top