ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-smart-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น smart, *smart*,

-smart- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนั้น
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะทราบเรื่องนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท?
Not that you are any tougher than Tuco but you're smart enough to know that talking won't save you.ไม่ใช่ว่านายแกร่งกว่าทูโค... ...แต่นายฉลาดพอที่จะรู้ ว่ายอมพูดก็ไม่ช่วยให้รอด
It's the smart move.It's the smart move.
Young girls just ain't quite smart like their grandmothers were.ไม่ฉลาดเหมือนรุ่นย่ารุ่นยาย
I don't know, Chief, if he's very smart or very dumb.ผมไม่รู้นะ สารวัตร ไม่รู้ว่ามันฉลาดหรือโง่
She's a smart little thing.มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ฉลาด.
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร.
You are a smart man, Dr. floyd.คุณเป็นคนสมาร์ทดร. ฟลอยด์
We do smart work what?# We do smart work ว่าไง?
We walked right into enemy hands. hi. if you do know your final objective, you'd be smart to tell us.เราตกอยู่ในกำมือของศัตรู แค่บอกภารกิจของพวกนายมา
You watch your mouth, smart guy. Let him do his own fighting.ระวังปากแกให้ดี พ่อคนฉลาด ปล่อยให้มันสู้ของมันเองสิ
You're gonna meet a lot of new guys. Smart guys.นายกำลังจะได้เพื่อนใหม่ๆ พวกเด็กหัวดี

-smart- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms
智能卡[zhì néng kǎ, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄎㄚˇ, 智能卡] smart card
穿着讲究[chuān zhuó jiǎng jiu, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, 穿着讲究 / 穿著講究] smart clothes; particular about one's dress

-smart- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
スマートカード[, suma-toka-do] (n) smart card
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together
鯔背[いなせ, inase] (adj-na) (uk) (arch) gallant; dashing; smart
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone

-smart- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy FR: élégant ; distingué ; coquet ; chic
โก้หร่าน[adj.] (kōrān) EN: smart ; stylish FR: élégant
แหลมเปี๊ยบ[adj.] (laēm pīep) EN: extra smart FR:
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
หล่อจัง[adj.] (lø jang) EN: smart FR:
ไม่โก้[adj.] (mai kō) EN: not smart ; inelegant ; unfashionable FR: inélégant
เมืองอัจฉริยะ[n. prop.] (Meūang Atch) EN: Smart City ; Smart Cities [pl] FR:
แน่[adj.] (naē) EN: smart ; expert FR: doué
ภูมิฐาน[adj.] (phūmthān) EN: elegant ; smart ; grand FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
เปรื่องปราด[adj.] (prēuangprāt) EN: brilliant ; learned ; smart FR: érudit ; brillant
เริด[v.] (roēt) EN: be smart FR:
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
แสงเทียน[n. prop.] (saēng thīen) EN: candlelight ; smart FR: lueur d'une bougie [f]
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné
สมาร์ท[adj.] (samāt) EN: smart FR: élégant
สมาร์ตการ์ด[n. exp.] (samāt kāt) EN: smart card FR:
สวย[adj.] (sūay [= sua) EN: nice ; pretty ; smart ; attractive FR: jolie ; belle ; charmante ; élégante
อวดฉลาด[v. exp.] (ūat chalāt) EN: think oneself smart FR:
อวดรู้[v.] (ūatrū) EN: think oneself smart ; make oneself seem smart ; be a know-it-all FR:
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious FR:
ย้อนตอบ[v. exp.] (yøn tøp) EN: get back at (someone) ; give a smart answer FR:

-smart- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb
neunmalklug; besserwisserisch; superschlau {adj}smart aleck; smart alec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -smart-
Back to top