ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleverness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleverness*, -cleverness-

cleverness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleverness (n.) ความฉลาดเฉลียว See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว Syn. brightness, smartness
cleverness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. inventiveness, resourcefulness Ops. stupidity
cleverness (n.) ปฏิภาน See also: ไหวพริบ Syn. ability, initiative
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉลาด (n.) cleverness See also: intelligence Syn. ความรู้, ความเข้าใจ
ความฉลาด (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความฉลาด (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ความฉลาดเฉลียว (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความหลักแหลม (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความหลักแหลม (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความฉลาด, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ความเฉลียวฉลาด (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
โพธ (n.) cleverness See also: intelligence Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด

cleverness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 灵气 / 靈氣] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness

cleverness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness
利根[りこん, rikon] (adj-na,n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P)

cleverness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิตย[n.] (bandittaya) EN: cleverness ; erudition ; scholarship FR:
ความเฉลียวฉลาด[n.] (khwām chalī) EN: cleverness FR:
ความฉลาด[n.] (khwām chalā) EN: cleverness ; intelligence FR: intelligence [f] ; esprit [m] ; intellect [m] ; habileté [f] ; entendement [m]
ความฉลาดเฉลียว[n. exp.] (khwām chalā) EN: cleverness FR:
โพธ[n.] (phōt) EN: cleverness FR:
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleverness
Back to top