ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brightness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brightness*, -brightness-

brightness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brightness (n.) ความสว่าง See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส Syn. brilliant Ops. darkness
English-Thai: HOPE Dictionary
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความแจ่มชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความชัดเจน (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด Ops. ความคลุมเครือ
ความสดใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสุกใส
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสุกใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส
ความแจ่ม (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความแจ่มชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความใส (n.) brightness See also: clearness, limpidity, transparency, translucency Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด
ความใสสะอาด (n.) brightness See also: clearness, limpidity, transparency, translucency Syn. ความกระจ่าง
เวโรจน์ (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส
โอภาส (n.) brightness See also: brilliance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power.มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่.
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้
And then the brightness began to dissolve.บังคับตัวเองไม่ให้กระพริบตา จนแสงสว่างเริ่มหายไป
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า
In the brightness of my day. *In the brightness of my day.
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ
We had to show that we can measure the brightness of these stars,มันก็พบกับการจัดการ ที่ดีของความสงสัย และชุมชนวิทยาศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์จริงพูด ที่ไม่สามารถทำได้."
You can tell by looking but I'm naturally brightness itself.อย่างที่นายบอก ฉันนี่แหล่ะเจิดจ้าที่สุด
It will light up the night of the southern hemisphere with the brightness of a second moon.จะใส่ในการแสดงค่อนข้าง มันจะสว่างขึ้นคืนวันที่ซีกโลกใต้
But then a splendid new feature of the eye evolved a lens that provided both brightness and sharp focus.แต่แล้วคุณลักษณะ ใหม่ที่สวยงามของตาพัฒนา เลนส์ที่ให้ทั้งความสว่าง และความคมชัด
When a supernova explodes, its brightness rivals that of its entire galaxy.คู่แข่งสว่างของมัน ที่กาแลคซีทั้งหมด
Since the mass of the original star can fall within a wide range, its peak brightness as a supernova can also vary widely.เนื่องจากมวลของดาวเดิม สามารถตกอยู่ในช่วงกว้าง ความสว่างสูงสุดของการเป็นซูเปอร์โนวา

brightness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, 晟] brightness of sun; splendor
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, 光亮度] brightness; luminosity
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 明亮] brightness

brightness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness
雪明り;雪明かり[ゆきあかり, yukiakari] (n) brightness of snow; reflected light of snow; (by) snow light
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P)
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P)
融朗[ゆうろう, yuurou] (n) brightness; clearness
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance
輝度[きど, kido] brightness, luminance

brightness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวาล[n.] (chawān) EN: brightness FR:
โชติ[n.] (chōt) EN: flame ; brightness FR:
โชติ-[pref.] (chōti-) EN: flame ; brightness FR:
ความใส[n.] (khwām sai) EN: brightness ; clarity FR:
ความใสสะอาด[n. exp.] (khwām sai s) EN: brightness FR:
ความสว่าง[n.] (khwām sawān) EN: brightness ; light ; brilliance ; luminance ; clearness ; flame FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; clarté [f] ; éclat [m]
โอภาส[n.] (ōphāt) EN: brightness FR:
โศจิ[n.] (sōji) EN: light ; brightness FR:
เวโรจน์[n.] (wērōt) EN: brightness FR:

brightness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Helligkeit {f}brightness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brightness
Back to top