ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modishness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modishness*, -modishness-

modishness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modishness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, smartness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modishness
Back to top