ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หมอง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมอง, -หมอง-

*หมอง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นข้องหมองหมาง (v.) be estranged See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง
ขุ่นข้องหมองใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด
ขุ่นหมอง (v.) distress See also: be gloomy Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง
ความขุ่นข้องหมองใจ (n.) resentment See also: misgiving, umbrage, offense
ความมัวหมอง (n.) blemish See also: flaw, taint, reproach, impurity Syn. มลทิน, ราคี Ops. ความบริสุทธิ์
ความหมองใจ (n.) conflict See also: dissension, disagreement, offense, controversy, quarrel Syn. ความโกรธเคือง, การผิดใจ
ความเศร้าหมอง (n.) sorrow See also: grief Syn. ความมืด, ความเขลา
ทำให้มัวหมอง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียหาย
ผิดพ้องหมองใจ (v.) be gloomy See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองใจ
ผิดพ้องหมองใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดใจ
มัวหมอง (v.) be tarnished See also: be blemished Syn. หมอง
มัวหมอง (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มลทิน
มัวหมอง (v.) sully See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มีมลทิน, มีราคี Ops. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน
มัวหมอง (v.) contaminate See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย Ops. ้สะอาด, บริสุทธิ์
มัวหมอง (adj.) impure See also: dirty, filthy, smudgy Syn. สกปรก Ops. สะอาด, บริสุทธิ์
มัวหมอง (adj.) blemished See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์ Ops. บริสุทธิ์
มัวหมอง (v.) blemish See also: stain Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์ Ops. บริสุทธิ์
หม่นหมอง (adj.) sad See also: unhappy, sorrowful Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
หม่นหมอง (v.) grieve See also: be mournful, be sad Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
หมอง (v.) become dull See also: be dim, be gloomy Syn. หม่น, มัว Ops. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
หมอง (v.) look sad See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ Ops. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
หมองคล้ำ (v.) look sad See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า Ops. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
หมองมัว (adj.) gloomy See also: obscure, shadowy, dusky Ops. เบิกบาน, แจ่มใส
หมองหมาง (v.) be estranged See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง
หมองหมางใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, ผิดใจ
หมองหมางใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, ผิดใจ Ops. เข้าใจ
หมองเศร้า (v.) look sad See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองคล้ำ Ops. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
หมองใจ (v.) be gloomy See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ
อดอยากปากหมอง (v.) die of starvation See also: exhaust, famish Syn. อดอยาก, อดอยากปากแห้ง
เศร้าหมอง (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. หมองมัว Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
English-Thai: HOPE Dictionary
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง,ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
sulk(ซัลคฺ) vi.,n. (ความ,ผู้) เคืองใจหรือโกรธเคืองโดยไม่ยอมปริปากพูด,มีอารมณ์บูดหมอง
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
lour(vi) หน้าบึ้ง,เศร้า,หน้าหมอง
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
afflictive (adj.) ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
defile (vt.) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง Syn. dishonor, sully Ops. honor, appreciate
dour (adj.) เศร้าหมอง See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ Syn. gloomy, depressed, cheerless
dull (vt.) ทำให้หมอง See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า Syn. discolor, tarnish
gloomy (adj.) เศร้าหมอง See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง Syn. sad, depressed Ops. joyful
glum (adj.) หม่นหมอง See also: หดหู่, เศร้าสร้อย Syn. moody, sullen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, my God! Get down! Get down!โอ้, พระเจ้า หมองลง หมอบลง
Despite the success of the mission, Colonel Casey, you abused your privileged position and if you were anyone else, you would be right back in jail.นอกจากเรื่องที่ภาระกิจลุล่วง ผู้พันเคซี่ย์ คุณทำให้ยศของตัวเองมัวหมอง และถ้าคุณเป็นคนอื่น
♪ For a blue kind of music ♪# สำหรับเพลงแห่งความหม่นหมอง #
♪ All your blues away ♪# เพื่อความหม่นหมอง ของเธอมลายหายไป #
♪ My insides are blue ♪# แต่ภายในหม่นหมองสิ้นดี #
♪ I'm coming up now, coming up now ♪ ♪ Out of the blue ♪ ♪ Oh ♪ ♪ These zombies in the park ♪#ฉันกำลังไป กำลังไป# #ไปให้พ้นจากความหมองเศร้า# #โอ้ #
We should take a walk or something and deal with this dying stuff... on a nice, dreary, rainy day.เราน่าจะไปเดินเล่น หรือทำอะไรอย่างอื่น แล้วมาพูดไอ้เรื่องความตาย ในวันที่ฝนตก อึมครึม หม่นหมอง แทน
Judging from your lackluster appearance, you've yet to see today's exit polls.ตัดสินได้จาก ความหมองหม่นของคุณที่แสดงออก คุณยังไม่ได้เห็นแอ๊กซิทโพลวันนี้
We don't want to risk antagonizing our visitors. Over.เราไม่ต้องการที่จะเสี่ยงขุ่นข้อง หมองใจเข้าชมของเรา เกิน.
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง
I had with my flower, Dona Julia?ที่ผมมีกับแม่ยอดชู้ดอนน่าจูเลีย มัวหมองได้อย่างไร
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง
When you're feeling blue, come to Le Moulinเมื่อคุณรู้สึกหมองเศร้า มาที่ Le Moulin
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว
I will not have you tarnishing our name with babbling and bumblong..ผมจะไม่ทำให้คุณต้องมัวหมอง ด้วยการพูดชื่อของเราผิดพลาด...
The other way is depressing.แบบนั้นมันหม่นหมองนะ
Now, come on. Doctor's got a busy day.เชิญค่ะ วันนี้คุณหมองานยุ่งมากเลยค่ะ.
I must confess, the view from where I sit has been rather grey.-ฉันต้องสารภาพว่า ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากตรงนี้หม่นหมองมาก
It would hardly encourage sisterly affection.มันจะทำให้พี่น้อง หมองใจกันค่ะ
Heaven and Earth! Are the shades of Pemberley to be thus polluted?สวรรค์โปรดเถอะ เธอจะทำให้เพมเบอร์ลี่ย์ มัวหมองแค่ไหน
This town is so sad.เมืองนี้นี่หม่นหมองชะมัด
Ain't but one kind of blues.ไม่แต่ชนิดหนึ่งของความเศร้าหมอง...
Love sometimes will leave you feeling sad and blue.ความรักบางครั้ง\\คุณกำลังรู้สึกว่าเสียใจ และ เศร้าหมอง
I'm talking about the blues!ฉันกำลังพูดถึงความเศร้าหมอง!
Dull, grey buildings all around;หมองๆ ทึมๆ ตึกเต็มไปหมด
She doesn't want to be known as coming from the land of snake charmers, right?เธอคงไม่อยากรู้ที่มาของอาณาจักรของหมองู,ถูกไหม?
And it's not just a land of snake charmers. Right, charlie?และมันก็ไม่ใช่อาณาจักรของพวกหมองู ใช่ไหมชาร์ลี?
Yes, it's not just a land of snake charmers.ใช่, มันไม่ใช่ดินแดนของหมอง
The sadness of her slowly going to a place I couldn't reach... were coming back with the memories.ความเศร้าหมองของเธอค่อยๆ จมลงสู่ที่ที่ผมเอื้อมไม่ถึง และกำลังจะกลับมาพร้อมกับความทรงจำ
As blue as the sky blueเศร้าเหมือนฟ้าที่หม่นหมอง
You will do his name a great dishonor.นายจะทำให้ชื่อเสียงของท่านหม่นหมองนะ
If you keep on making that glum face, both will be left unsold.ถ้าเธอทำหน้าหมองละก็ ทั้งสองอย่างคงขายไม่ออกแหงเลย
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน
Can't you do something about your gloomy face?คุณไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าที่หม่นหมองนี่มั่งเหรอ
Far off and sad that's not tasted Herot mead.ห่างไกลและหม่นหมอง นั่นไม่ใช่รสชาติเหล้าฮีรอท มีท
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง
Well, no offense, son, but nobody here wants to talk to you.นี่คงไม่ทำให้เราหมองใจกันนะ แต่ไม่มีใครที่นี่ต้องการจะพูดกะคุณ
He must be going through some...มันเป็นเรื่องของจิตใจที่เศร้าหมอง...
Here's to Joel, he's so blueนี่สำหรับโจเอล.. ผู้เศร้าหมอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หมอง*
Back to top