ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarrel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarrel*, -quarrel-

quarrel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarrel (n.) การทะเลาะ See also: การวิวาท Syn. bickering, dispute
quarrel (n.) ความข้องใจ See also: ความรู้สึกคัดค้าน Syn. discord
quarrel (vi.) โต้เถียง See also: ทะเลาะ, วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง Syn. altercate, bicker, brawl, spat
quarrel (vi.) ไม่ลงรอยกัน See also: เลิกเป็นมิตรกันเนื่องจากไม่เห็นพ้องต้องกัน Syn. disaccord, dissent
quarrel (n.) ลูกศร See also: ลูกธนู Syn. arrow
quarrel about (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: เถียงกันในเรื่อง
quarrel about (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: เถียงกันในเรื่อง
quarrel about (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ Syn. argue about, bicker about, wrangle about, squabble over
quarrel about (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ Syn. argue about, bicker about, wrangle about, squabble over
quarrel about (phrv.) ทะเลาะเกี่ยวกับ See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ Syn. wranggle over
quarrel with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้แย้งกับ Syn. argue against, argue with
quarrel with (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่เชื่อ Syn. argue with, disagree with
quarreler (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. disputer, wrangler
quarreller (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. disputer, wrangler
quarrelling (adj.) ซึ่งไม่ลงรอยกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. disagreeing
quarrelsom (adj.) ซึ่งโต้เถียงกัน See also: ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน Syn. argumentative
quarrelsome (adj.) ซึ่งชอบหาเรื่อง See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน Syn. battlesome, brawlsome, belligerent
English-Thai: HOPE Dictionary
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
quarrelsome(ควอ'เริลเซิม) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ,พาล, See also: quarrelsomeness n., Syn. disputatious,cross
English-Thai: Nontri Dictionary
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quarrelการทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัด (v.) quarrel See also: fight, be at odds Syn. ทะเลาะ
การทะเลาะ (n.) quarrel See also: squabble, bicker, wrangle, dispute Syn. การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท, การทะเลาะวิวาท Ops. การคืนดี
การทะเลาะวิวาท (n.) quarrel See also: squabble, bicker, wrangle, dispute Syn. การวิวาท, การทะเลาะ Ops. การคืนดี
การทะเลาะเบาะแว้ง (n.) quarrel See also: squabble, bicker, wrangle, dispute Syn. การวิวาท, การทะเลาะวิวาท Ops. การคืนดี
ฉะ (v.) quarrel See also: argue, bicker, brawl, fight, attack, scold Syn. ว่า, ด่า
ทะเลาะ (v.) quarrel See also: exchange words, argue, dispute, wrangle Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง Ops. ปรองดอง, สามัคคี
ปากเสียง (n.) quarrel See also: argument, mouthpiece Syn. ทะเลาะ, วิวาท
มีปากมีเสียง (v.) quarrel See also: argue, altercate, clash, dispute, squabble Syn. ทะเลาะ, เถียง, ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะเบาะแว้ง Ops. ปรองดอง
มีปากเสียง (v.) quarrel See also: argue, altercate, clash, dispute, squabble Syn. ทะเลาะ, เถียง, ทุ่มเถียง, มีปากมีเสียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะเบาะแว้ง Ops. ปรองดอง
ระหองระแหง (v.) quarrel See also: wrangle Syn. บาดหมาง
ว่า (v.) quarrel See also: argue, bicker, brawl, fight, attack, scold Syn. ด่า
พาลกระแชง (v.) quarrelsome See also: provoke a dispute
ระหองระแหง (adj.) quarrelsome Syn. บาดหมาง
ก่อเรื่องขึ้น (v.) make a quarrel See also: to make charges against, cause trouble Syn. ก่อเหตุขึ้น, หาเรื่อง
ก่อเหตุขึ้น (v.) make a quarrel See also: to make charges against, cause trouble Syn. หาเรื่อง, ก่อเรื่องขึ้น
ทำความ (v.) make a quarrel See also: to make charges against, cause trouble Syn. ก่อเหตุขึ้น, หาเรื่อง, ก่อเรื่องขึ้น
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ห้ามทัพ (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก
ห้ามศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก
หาเรื่อง (v.) make a quarrel See also: to make charges against, cause trouble Syn. ก่อเหตุขึ้น, ก่อเรื่องขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us not quarrel about the past.เราอย่ามาทะเลาะกันเรื่องอดีตอีกเลย
Take your lovers' quarrel elsewhere.Toki ใช้ที่ชื่นชอบได้ตรวจของคุณ ทะเลาะกันที่อื่น ๆ
You need to break up this quarrel sessionพวกเธอเลิกเถียงกันได้แล้ว
Got no quarrel with you.ไม่มีเรื่องกับนายอำเภอนี่
This is no more than a simple quarrel between kids.มันไม่มีอะไรนี่นา ก็แค่เด็กๆ ทะเลาะกันธรรมดา
Isha, I have not come here to quarrel with you.อิชา, ผมไม่ได้มานี่ เพื่อทะเลาะกับคุณนะ
What was the need for you to quarrel with them?คุณไปทะเลาะกับเขาทำไมคะ
Now, this quarrel must be settled.ตอนนี้ การทะเลาะกันหนนี้ต้องมีข้อสรุป
My quarrel is not with you but with that demon Sargon.ข้าไม่ได้มีเรื่องกับพวกเจ้า แต่มีกับปีศาจร้ายซาร์ก้อน
I was having a quarrel with more like a discussion.มีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อย เด็กจากโรงเรียนอื่น เออ เข้ามาหาเรื่องฉัน
I had no quarrel with your maid.ข้าไม่ได้ขัดแย้งกับสาวใช้ท่าน
I will strive to listen to you more and quarrel with you less.ข้าพยายามจะฟังเจ้าให้มากขึ้น และทะเลาะกับเจ้าให้น้อยลง

quarrel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, 酗酒滋事] drunken fighting; to get drunk and quarrel
[chá, ㄔㄚˊ, 碴] fault; glass fragment; quarrel
喜欢吵架[xǐ huān chǎo jià, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, 喜欢吵架 / 喜歡吵架] quarrelsome
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 衅 / 釁] quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.)

quarrel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel
仲間喧嘩[なかまげんか, nakamagenka] (n) quarrel among friends; quarrel among ourselves (themselves)
兄妹喧嘩;兄妹げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between siblings
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends
啀み合う;いがみ合う[いがみあう, igamiau] (v5u,vi) to snarl; to quarrel
喧嘩の尻[けんかのしり, kenkanoshiri] (n) aftermath of a quarrel (failure)
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation)
夫婦喧嘩;夫婦げんか[ふうふげんか, fuufugenka] (n) (See 痴話喧嘩) matrimonial quarrel
小競り合い;小競合い;小ぜり合い[こぜりあい, kozeriai] (n) skirmish; brief argument; exchange of words; quarrel
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel
擦れ合う[すれあう, sureau] (v5u,vi) to rub against; to chafe; to quarrel
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
争い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
啀み合い;いがみ合い[いがみあい, igamiai] (n) (1) snarl; snarling; (2) quarrel; wrangling; feud
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P)
喧嘩両成敗;けんか両成敗[けんかりょうせいばい, kenkaryouseibai] (exp) in a quarrel, both parties are to blame
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight
夫婦喧嘩は犬も食わない[ふうふげんかはいぬもくわない, fuufugenkahainumokuwanai] (exp) (id) One should not interfere in lover's quarrels
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling
鬩ぐ[せめぐ, semegu] (v5g) (1) to be mutually bitter; to argue together; to quarrel; (2) to resent and bemoan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel

quarrel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ชมเลาะ[v.] (chomlǿ) EN: quarrel FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
จำเลาะ[v.] (jamlǿ) EN: quarrel FR:
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl FR:
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿ) EN: quarrel FR: querelle [f] ; dispute [f]
การทะเลาะกัน[n. exp.] (kān thalǿ k) EN: quarrel FR: querelle [f] ; dispute [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กัด[v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds FR:
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel FR: avoir une prise de bec (fam.)
ขึ้นมึงขึ้นกู[v.] (kheunmeungk) EN: be nasty ; quarrel FR:
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with FR: chercher querelle
ความแตกร้าว[n.] (khwām taēkr) EN: feud ; rift ; quarrel FR: querelle [f]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
ก่อเรื่องขึ้น[v. exp.] (kø reūang k) EN: cause a quarrel FR:
ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท[v. exp.] (kø reūang t) EN: cause a quarrel FR:
มีปากมีเสียง[v.] (mīpākmīsīen) EN: quarrel FR: se quereller ; se disputer
ปากเสียง[v.] (pāksīeng) EN: quarrel ; dispute ; squabble ; argument FR:
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
เป็นปากเสียง[v. exp.] (penpāksīeng) EN: have an argument ; squabble ; quarrel FR:
พาลกระแชง[v.] (phānkrachaē) EN: quarrel FR:
พิพาท[v.] (phiphāt) EN: dispute ; have a dispute ; litigate ; quarrel FR: se disputer ; se quereller
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
แตกคอ[v.] (taēkkhø) EN: split ; break up ; splinter ; have a falling out ; quarrel FR: n'être pas d'accord ; s'opposer
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
ทะเลาะกัน[v. exp.] (thalǿ kan) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl FR: se disputer ; se quereller ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะตบตีกัน[v. exp.] (thalǿ top t) EN: brawl ; quarrel and fight FR: se battre comme des chiffonniers
ทะเลาะโต้เถียงกัน[v. exp.] (thalǿ tōthī) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl FR: se disputer ; se quereller ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿ wiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight FR: se battre comme des chiffonniers
ทำความ[v.] (thamkhwām) EN: make a quarrel ; to make charges against ; cause trouble FR:
ทุ่มเถียง[v.] (thumthīeng) EN: have an argument ; have a row ; have a quarrel ; have an altercation FR: débattre ; contester ; polémiquer ; avoir une altercation
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
ปากคอเราะร้าย[adj.] (pāk khø rǿr) EN: acerbic ; caustic ; quarrelsome FR:
ปากเปราะเราะราย[adj.] (pākprǿrǿrāi) EN: argumentative ; quarrelsome FR:

quarrel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehestreit {m}domestic quarrel
Zänker {m}quarreler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarrel
Back to top